Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fell [fel]verbfälla, hugga ner <fell a tree>
1 fell [fel]imperf. av fall
overbalance [ˌəʊvəˈbæləns]verbtappa balansen <he overbalanced and fell>
thud [θʌd]substduns <it fell with a thud>
[θʌd] (-dd-)
verbdunsa, dunsa nerdunka
fall [fɔ:l] (fell fallen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfalla; falla omkull, ramla; sjunka <the price fell>; störtas <the government fell>his face fell han blev lång i ansiktet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinfalla, inträffa <Easter Day falls on a Sunday>3fall ill bli sjukfall asleep somna
[fɔ:l] (fell fallen)
verb (med adv. o. prep.)fall awayfalla ifrån, svikafalla bort; vika undanfall backfall behindbli efterhave fallen behind with vara på efterkälken med <she has fallen behind with the rent>fall belowunderstiga, inte gå upp till beräkning m.m.fall downfalla ned, ramla nedfall forfalla för <fall for sb’s charm>gå 'på, låta lura sig avfall infalla in, ramla in, falla ihopmil. falla in i ledetfall in! uppställning!fall in with gå (vara) med på, foga sig efterfall intofalla ned i, falla i <fall into a deep sleep>råka i, komma in ifall offfalla av, ramla avavta, minska, sjunka, mattasfall onfalla på, åliggaanfalla, överfalla; kasta sig överfall outfalla ut, ramla ututfalla, avlöpamil. gå ur ledetbli osams, råka i grälfall throughmisslyckas, falla igenomfall underfalla (komma, höra) under
[fɔ:l]substfall; fallande, sjunkande; nedgångamer. höst; se summerför ex.spec. pl. falls vattenfall <the Niagara Falls>
off [ɒf]adverb och adjektivbort, i väg <off with you!>; av <take off>; på t.ex. instrumenttavla frånkopplad, frånoff we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jultime off ledighettake time off ta ledigtbe offi speciella betydelsera)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara av <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off>; vara frånkoppladb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge sig av, kilait’s time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du ta vägen?c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara ledigd)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaspå restaurang vara slut <sorry, meat pie is off today>e)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara inställd <the party is off>the wedding is off det blir inget bröllopf)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvard. inte vara färsk <the meat was a bit off>g)   how are you off for money? hur har du det med pengar?off season lågsäsong, dödsäsong
[ɒf]prepositionner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>vid, näraoff the coast a) utanför kusten b) vid kusten, nära kustenvard.I’m off smoking jag har lagt av med att röka <3% discount off the price>
© NE Nationalencyklopedin AB