Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fast-food [ˌfɑ:stˈfu:d, ˈ--]adjektivsnabbmats- <fast-food restaurants>
fast food [ˌfɑ:stˈfu:d, ˈ--]substantivsnabbmat
solid [ˈsɒlɪd]adjektivfast äv. bildl. <solid bodies>, i fast formsolid food fast födait had become solid den hade antagit fast formit was frozen solid den var hårdfrusen (bottenfrusen)packed solid fullproppadmassiv <a solid ball, a solid tyre>, solid, gedigensolid chocolate ren (ofylld) chokladsolid gold massivt (gediget) guldbastant, stadig, mastig <a solid meal, a solid pudding>solid ground stadig (fast) grundsolid flesh fast hullpålitlig, rejäl, vederhäftig <a solid man>; säker, solid <solid business, a solid firm>; hållbar <solid arguments>enhällig, enigsolid majority kompakt (säker) majoritetobruten, sammanhängande <a solid row of buildings>; heldragen <solid line, solid wire>for two solid hours el. for two hours solid två timmar i sträck, i två hela timmara solid day's work en hel dags arbetekubik-; rymd-
adverbenhälligt <vote solid>
substantivfys. fast kroppgeom. solid (tredimensionell) figur, kropppl. solids a) fasta ämnen (beståndsdelar); torrsubstans b) fast föda
1 hold [həʊld] (held held)transitivt verbhålla, hålla i <hold the ladder for me?>; hålla fast (kvar)hold my arm håll (ta) mig under armenhold one's head high hålla huvudet högtbära (hålla) upp <this pillar holds the platform>hålla för, tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water bildl. hålla, vara hållbar <the argument doesn't hold water>innehålla; rymma, ha plats för <the theatre holds 500 people>what does the future hold for us? vad kommer framtiden att föra med sig [åt oss]?inneha <hold a record>, ha, äga <hold shares>, sköta, upprätthålla, bekläda <hold an office, hold a post>; inta <hold a high position>, ligga på <hold second place>hold office sitta vid makten, regerahålla sig kvar på (i) <hold a job>; hålla <hold a fortress>; behärskahold it! vänta ett tag!hold the line, please tele. var god och vänta (dröj); lägg inte påthe car holds the road well bilen ligger bra på vägenhold one's own el. hold one's ground stå på sig, stå sig, hålla stånd, hävda sigbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla <hold sb's attention>, uppta; mus. hålla ut <hold a note>hålla, avhålla <hold a meeting, hold a debate>, anordna, ställa till med; föra, hålla i gång <hold a conversation>; fullfölja, fortsätta kurshejda; hålla <hold one's breath> a) ansehold [the view] that anse atthold sb to be anse ngn vara, anse ngn som (för) b) ha, hysa <hold an opinion>, hylla, omfatta <hold a theory>; litt. hålla <hold sb dear>hold sb in contempt hysa förakt för ngn c)hold sth over sb låta ngt hänga över ngn som ett hot
(held held)intransitivt verbhålla <the rope held>, hålla ihopbehålla (inte släppa) tagethålla i sig, hålla (stå) sig <will the fine weather hold?>hold el. hold good stå fast <my promise still holds [good]>, gälla, vara giltig (tillämplig), hålla streck, stå sig <the rule holds [good]>
(held held)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivtag, grepp, fattning; fäste; bildl. hållhake <on, over >, grepp <on, over , om>, herravälde <maintain one's hold over sb (sth)>catch (take, lay, seize) hold of ta (fatta, gripa) tag i, gripahave a hold on ha en hållhake påbrottn. grepp; boxn. fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnaput sth on hold el. keep sth on hold låta ngt väntamed adv. el. prep.:hold againstlägga till last <I won't hold it against you>hold backtr. hålla tillbaka, hejda; dölja, förtiga <from för>, hålla inne med <hold back information>hold sth back from sb äv. undanhålla ngn ngtitr. dra sig undan, tveka, dröjahold downhålla ner <hold one's head down>, hålla fast; hålla nere, förtryckavard. behålla, stanna kvar i (på) <he can't hold down a job>hold forthutbreda sig, hålla låda <on om, över>hold inhålla in, tygla <hold in one's horse>; behärska, lägga band på, hålla tillbaka <hold in one's temper, hold oneself in>hold offtr. hålla på avstånd, hålla ifrån sig <hold the enemy off>; skjuta upp, dröja meditr. hålla sig på avstånd, hålla sig borta <from från>hålla upp, dröjaif the rain holds off om det håller uppe, om det inte blir regnhold ontr. hålla fast, hålla på platsitr. hålla [sig] fast, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>, klamra sig fast <to vid> <hold on to office (makten)>itr. hålla ut <hold on to the end>hold on! vänta ett tag!; sakta i backarna!hold outtr. hålla (räcka, sträcka) ut (fram) <he held out his hand>; erbjuda <hold out many opportunities>hold out hopes to sb inge ngn hopphold out expectations to sb väcka förväntningar hos ngnitr. hålla ut, hålla ståndhold out for stå fast vid sitt krav på; avvakta, vänta tills man fåritr. räcka <will the food hold out?>hålla till, uppehålla sig <a gang of boys who hold out there>vard.hold out on sb hålla inne med (dölja) något för ngn; strunta i ngns önskan (krav)hold overskjuta upp <the matter was held over until the next meeting>hålla (låta vara) kvar <hold a film over>hold tohålla (stå) fast vid <hold to (by) one's opinion>, vidhålla, hålla sig tillhold togetherhålla ihop (samman) <a leader who holds the nation together>; bindahold uphålla (räcka, sträcka) upp <hold up your hand>hold up one's head bildl. hålla huvudet högthålla (visa) fram; bildl. framhålla, ställa upp <hold up as a model>hold up to utsätta för, utlämna åt <hold sb up to contempt>hold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <we have been held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>, hålla tillbakaöverfalla [och plundra], rånaitr. hålla sig uppe; hålla utitr. stå (hålla i) sig <if the wind holds up>; hålla uppvard. (itr.) hejda sig, väntahold withvard. gilla <hold with a method>, hålla med
© NE Nationalencyklopedin AB