Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fast train [ˈfɑ:sttreɪn]substantivsnabbtåg
train [treɪn]substantivjärnv. tåg <for, to till>, tågsättfast train snabbtågspecial train extratågchange trains byta tåggo by train åka tåg, ta tågetwe've missed the train tåget har gått, vi har missat tågetfölje, svit; tåg, procession, karavan <a long train of camels>; rad, räcka, följd <a whole train of events>, kedja, serie; svans <a whole train of admirers>train of thought tankegångbring in one's train a) ha i sitt följe b) ha i släptåg, medföra[klännings]släptekn. hjulverk, löpverk <äv. train of gears el. train of wheels>set in train sätta i gång
transitivt verböva, öva in (upp), träna upp; utbilda, lära upp, skola; dressera <train [up] animals>; sport. träna <to do sth i att göra ngt; in (to) sth i ngt; for sth till (för) ngt>; mil. exercera [med], drillatrain oneself to become a nurse utbilda sig till sjuksköterskatrain one's memory öva (träna) upp minnetträdg. forma, tukta, binda upp, spaljerarikta [in] pistol, kikare m.m. <on, upon , mot>
intransitivt verbutbilda sig; sport. träna [sig] <to do sth i att göra ngt; in (to) sth i ngt; for sth till (för) ngt>; mil. exerceratrain as (to be, to become) a nurse utbilda sig till sjuksköterskavard. åka tåg, ta tåg[et]
pull [pʊl]transitivt verb (se äv. pullsamt fraser med pull under bl.a. face, leg, punch, weight, wire)dra, rycka; hala; dra (rycka) i; dra ut <pull a tooth>pull sb's hair el. pull sb by the hair dra ngn i håretpull to pieces el. pull to bits rycka (plocka) sönder, slita i stycken; bildl. göra ned, kritisera sönderdra för <pull the curtains>, dra ned <pull the blind>med. sträcka <pull a muscle>vard. göra, sätta i gång med <pull a raid>he pulled a fast one [on me] vard. han lurade mig, han drog mig vid näsandon't try to pull that one on me! el. don't try to pull that [stuff] with me! vard. det köper jag inte!
intransitivt verb (se äv. pull)dra, rycka, slita <at, on i>, halaro
substantivdrag[ning], ryck[ning]; taggive a strong pull ta ett kraftigt taggive a pull at dra ett tag i[år]tag; simtag a) klunk b) drag, blosstake a pull at one's pipe dra ett bloss på pipandragningskraft äv. bildl.fördelhave a (the) pull on sb ha övertag över ngnvard. försänkningar, [goda] förbindelser, relationer <he got the job through pull>med. sträckningtransitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:pull aheadkomma förethey've pulled ahead de har dragit ifrånpull apartpull awayom fordon köra ut från trottoarkantenpull backdra sig tillbaka (ur spelet)sport. förbättra [med]pull downriva [ned] <pull down a house>; dra ned; bildl. störta <pull down a government>pressa ned <pull down prices>sl. tjänapull inbromsa inpull in at stanna till i (hos)köra in <the train pulled in at the station>; svänga in <pull in to the left>dra in, dra åt; hålla in <pull in a horse>vard. håva in, ta (kamma) hempull offklara [av], greja, fixa <he'll pull it off>; lägga beslag på, lyckas få <pull off a job>köra av <pull off the road>dra (ta) av [sig]pull outdra ut (upp) <pull out a tooth>; dra (hala) fram (upp)dra [sig] tillbaka <the troops pulled out of the country>; bildl. dra sig (backa) urköra ut <the train pulled out of the station>; svänga ut <the car pulled out from the kerb>pull overköra in till trottoarkanten etc. <pull over here>, svänga (köra) över <the car pulled over to the side>pull throughklara sig, gå igenom [krisen] <the patient pulled through>pull togetherhjälpas åt, samarbetapull oneself together ta sig samman; ta sig i kragenpull upstanna <he pulled up the car, the train pulled up>dra (rycka) upp
catch [kætʃ] (caught caught)transitivt verbfånga; fånga in (upp), få tag i; ta (få) fast, gripa, ta fatt, ta; om eld antända, fatta [tag] icatch hold of ta (fatta, gripa) tag i, ta fast ihinna [i tid] till, komma med <catch the train>catch the post hinna lägga posten på lådanbye for now! I'll catch you later vard. hejdå! vi hörs!ertappa, komma på <sb stealing ngn med att stjäla>you wouldn't catch me doing that! det skulle inte falla mig in att göra det!träffa <I caught him on the nose>; slå, ådra sig; smittas avcatch cold el. catch a cold bli förkyld, förkyla sigyou'll catch it from me a) du kommer att bli smittad av mig b) vard. du ska få med mig att görauppfånga, uppfatta; fatta, begripa; träffa, fånga <catch the right atmosphere>catch sight of få syn på, få sefånga <catch sb's attention>; fängsla; hejdacatch one's breath flämta till, kippa efter andanit caught my eye det fångade min blickfastna med <she caught her dress in the door>; haka i <the nail caught her dress>get caught fastna, komma i klämlura; snärjacaught up in a) inblandad i b) fångad (gripen, medryckt) av
(caught caught)intransitivt verbfastna, haka (häkta, hänga) upp sigfatta (ta) eld, tända; ta sig <the fire took a long time to catch>smitta, vara smittsam
(caught caught)intransitivt verb och transitivt verbsubstantiv[fångad] lyrathat was a good catch det var snyggt taget (fångat)fångst; notvarpfällacatch question kuggfrågathere is a catch in it somewhere det är något skumt med det, det finns en hake någonstansthere was a catch in her voice hennes röst stockade sigspärr[anordning], [spärr]hake; klinka; knäppe, låskap, byte, fyndmed adv. el. prep.:catch atgripa [efter]catch onvard.slå [an (igenom)], göra lycka <the play never caught on>fatta galoppen, vara med påcatch outcatch uphinna i fatt, hinna upp <he caught me up>ta igen vad man försummatcatch up onta igen <catch up on arrears in work>klämma åt, sätta fastcatch up withhinna i fatt, komma i kapp med
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta äv. gotten)transitivt verb (se äv. geto. fraser med get under better, best, ready, wind, worstm.fl.) <get permission>I've got it from him a) jag har fått den (det) av honom b) jag har hört det av honom[lyckas] få, skaffa sig <get a job>; inhämta <get information>, råka ut för <get the measles, get a shock>he'll get it! vard. han ska få [så han tiger]!get it in the neck vard. få på huden (pälsen)fånga, ; få infånga, få fram <the painter has got her expression well>få tag i, <I got her on the phone>radio. el. TV. få (ta) in <can you get France?>vard. få [fast], sätta dit <they got the murderer>, knäppa skjutavard. uppfatta <I didn't get your name>; märka <did you get that look on her face?>vard. a) sätta fast (dit)you've got me there! äv. nu är jag ställdgot you! nu har jag dig [allt]! b) ta <narcotics will get him>vard. a)it gets me ⁅how he can be so stupid⁆ jag fattar inte… b) reta, förarga <his arrogance gets me>don't let it get you ta det inte så hårt, var inte ledsen för det c) röra, göra rördthat got them det tände dom på a)have got ha b)have got to vara (bli) tvungen att, få lov attI've got to go äv. jag måste gåyou have only got to… du behöver bara…you haven't got to… du behöver inte…skaffa <get sb a job>, ordna [med] <get tickets for (åt) sb>, hämtakomma med, hinna [med] <did you get the bus?>get sb (sth) to få (förmå) ngn (ngt) att
(för tema se get)intransitivt verb (se äv. get)komma <I got home early>get there komma (ta sig) ditI got there in time jag kom (hann) fram i tidhe's not getting anywhere el. he's getting nowhere han kommer ingen vart a)get to + inf. [småningom] komma att + inf., lära sig att + inf. <I got to like him>get to be [komma att] bli <they got to be friends>be getting to + inf. börja [att] + inf. <I'm getting to like him>get to know få reda på, få veta <how did you get to know it?>, lära känna <I got to know him in 2008> b)get + pres. p. börja + inf. <get talking>get going komma i gångbli <get better, get tired>get married gifta sighow stupid can you get? hur dum får man vara egentligen?be getting börja bli <she's getting old>
(för tema se get)transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:get aboutresa omkring, komma ut [bland folk]; vara uppe och ute om sjuklingkomma ut, sprida sig om rykteta itu med, sätta i gång med <let's get about the job>get acrossvard. gå in, gå hem <their ideas never got across to (hos) others>get sth across to sb få ngn att förstå ngtget alongse get on b)klara (reda) sig <we can't get along without money>komma vidare (framåt, längre); se vidare get on a)I must be getting along jag måste ge mig i vägget along with you! vard. ge dig i väg!; snack!get aroundvanl. amer.:se get about a)se get roundget atkomma åt, <I can't get at it>; komma över; få tag ikomma på <get at the truth>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?vard. hacka på, vilja ˈåt, trakassera <he was getting at me>get awaykomma undan; rymmaget away from komma ifrån, slippa ifrån (undan)there is no getting away from the fact that… man kan inte komma ifrån att…get away with it klara sig, slippa undan; lyckas, ta hem speletget away with you! vard. äh, prat!komma i väg, ge sig av; sport. startaget backkomma (gå) tillbaka, återvändafå igen (tillbaka) <get one's money back>; skaffa igen (tillbaka) <I'll get it back>get one's own back on sb ta revansch på ngnget behindkomma (bli) efterget byklara sig <she can't get by without him>; passera, dugakomma (ta sig) förbiget downgöra nedstämd, ta (slita) på <worries get you down>don't let it get you down ta inte vid dig så hårt för detanteckna, skriva (ta) nedfå ned, få i sig <he couldn't get the medicine down>gå (komma, stiga) ned (av)get down on one's knees falla på knäget down to ta itu medget inkomma hem; komma [till jobbet]; komma, anländafå (ta) in i olika betydelser: få under tak <get in the harvest>; sätta in <get in a blow>get a word in [edgeways] få en syl i vädretkomma in, bli invald <he got in by a large majority>vard. hinna medget sb in ⁅to repair the TV⁆ få hem (skicka efter) ngn…ta sig in <I got in through the window>get in with komma ihop med, bli vän medget intostiga (komma) in i (upp på) <get into a bus>komma (sätta sig) in i <you'll soon get into the job>komma i, få på sig <get into one's clothes>råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get sb into få (skaffa) in ngn i <get sb into a firm>sätta sig i <the pain gets into the joints>what has got into him? vad har flugit i honom?get offgå (stiga) av <he got off [the train]>; gå bort (ner) från <get off the chair>get off it! vard. äh, lägg av!; försök inte!tell sb where to get off vard. be ngn dra åt skogenget off [work] bli ledig [från arbetet]få i väg <get the children off to school>få frikänd; gå fri, bli frikänd; slippa (klara sig) undan <he got off lightly (lindrigt)>få (ta) av (upp, loss) <I can't get the lid off>lämna <they got off the subject>ge sig av, komma i vägget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off with vard. ˈstöta påget ongå vidare, fortsätta; lyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?, hur står det till med honom?; hur går det för honom?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on! el. get on with it! skynda (raska) på!dra jämnt, komma [bra] överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medfå (sätta) på <I can't get the lid on>, ta (få, sätta) på sig <I got my coat on>gå (stiga) på <he got on [the train]>; sätta sig [upp] påget on one's feet stiga (komma) upp; resa sig för att tala; bildl. komma på föttershe gets on my nerves hon går mig på nervernabe getting on el. be geting on in years (life) [börja] bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på (med) <she couldn't get on to the bus>; få tag i i telefon, [få] tala medget outgå (komma, stiga, ta sig, slippa) ut <of ur>, komma upp <of ur>; gå (stiga) av (ur); komma (sippra) ut <the secret got out>get out of äv. komma ifrån (ur) <get out of that habit>få fram <she got out a few words>, ta (hämta) fram <he got out a bottle of wine>; få (ta) ut (ur)get sth out of sb få (locka) ur (av) ngn ngtge ut, komma ut med <they got out an anthology>get overkomma (ta sig) över; bildl. komma över i olika betydelser; övervinna <get over one's shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget sth over with få ngt undanstökat (avklarat)get roundkringgå <get round a law>; komma ifrån <you can't get round the fact that…>lyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle till, få tid medget throughkomma (klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongå igenomhe got through [his examination] han klarade sig [i examen]the bill got through lagförslaget gick igenomgöra slut på <he got through all his money>få (driva) igenom [i] <get a bill through Parliament>get toget to sb gå ngn på nervernasätta (komma) i gång med <get [down] to work>where has it got to? vard. vart har det tagit vägen?komma [fram] till, get to bed komma i sängget togetherfå ihop, samla <get a team together>, samla (plocka) ihop <get your things together>; skaffa ihopsamlas, träffas <let's get together sometime>get it together få det [hela] att funka, lyckas med det hela; vard. få ihop det ha ett förhållandeget upgå (stiga) upp <get up early in the morning>; resa sig, ställa sig uppfå upp; få att stiga upp (resa sig); lyfta upp[an]ordna <get up a party>styra ut <the book was beautifully got up>; klä ut, skaffa sig <get up an appetite>, få upp <get up steam>lära (läsa, plugga) inget up to komma till; komma (hinna) ifatt; hitta på, ställa till [med] <get up to mischief>get with itsl. hänga med, vara med i svängen
© NE Nationalencyklopedin AB