Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

far-off [ˌfɑ:rˈɒf, attr. ˈ--]adjektivavlägsen, fjärran <far-off places, far-off times>bildl. frånvarande, drömmande <a far-off look>, förströdd <far-off thoughts>; reserverad
off [ɒf]adverb och predikativt adjektivbort, i väg <steal (smyga) off, off with you!>; av <get (stiga) off>; på instrumenttavla o.d. från[kopplad]off we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jul3% off for ready cash 3 % rabatt vid kontant betalning
time off ledighettake time off ta ledigt
be offi spec. betydelser a) vara av[tagen] <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off, the paint is off> b) ge sig av, kilathe horses are off! hästarna har startat!it's time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du [ta vägen] c) vara ledig d) vara slut <this dish is off today>; vara avstängd <the water is off>; vara frånkopplad; vara inställd <the party is off>; vara avblåst <the strike is off>the deal is off köpet har gått om intetthe wedding is off det blir (blev) inget bröllop [av] e) vard. inte vara färsk, vara ankommen (dålig) <the meat was a bit off> f)be badly (comfortably, well) off, se resp. adv.how are you off for money? hur har du det [ställt] med pengar?
attributivt adjektivledigwe have our off moments a) vi har våra lugna (lediga) stunder b) alla har vi våra svaga perioderoff season lågsäsong, dödsäsong
prepositionbort från <take your elbows off the table!>; ner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>; borta från, ur <off course>keep one's hands off sth hålla fingrarna borta från ngtvid, nära <off Baker Street>; spec. sjö. utanför <off the Welsh coast>vard.be off sth (sb) ha tappat intresset för ngt (ngn), ha tappat lusten för ngt (ngn)he's off his food han har tappat matlustenI'm off smoking jag har lagt av med att (slutat) röka [för tillfället] <3% discount off the price>
piss [pɪs]vulg.substantivpisstake the piss out of sb driva (jävlas) med ngnbe on the piss supa, kröka
transitivt verb och intransitivt verbpissa <piss blood>pissa på, pissa ner (i) <piss the bed, piss oneself>piss oneself [laughing] skratta på sig
intransitivt verbmed adv. el. prep.:piss aboutpiss aroundtjafsa, drälla (larva) omkringpiss off!stick!, far åt helvete!
1 chip [tʃɪp]substantivtunn skiva frukt, potatis o.d.pl. chips a) pommes frites <fish and chips> b) amer. [potatis]chipsdata. chips, halvledarbrickaflisa, spån; skärva; bit, styckepl. chips äv. avfall, spånor, träflishe is a chip off the old block vard. han är sin far upp i dagen, han brås på släktendry as a chip torr som fnöske, snustorrshe has a chip on her shoulder vard. hon har komplex <about sth för ngt>hack i t.ex. porslinsytavard. spelmarkcash in one's chips lämna in, kola av he's had his chips det är slut (ute) med honom; han har missat chansenwhen the chips are down när det kommer till kritanthe chips are down for him nu är det klippt för honomblue chip, se blue chip
transitivt verbspänta, tälja, flisa, spåna, strimla, hugga [sönder]slå sönder (en flisa ur, ett hack i); slå (hugga, bryta) av (ur) en bit (flisa, skärva) <from, off , ur>; skava av (sönder)vard. reta, retas (driva) med
intransitivt verbgå [sönder] i flisor (små stycken); om porslin o.d. [lätt] bli kantstöttchip away at sth nagga ngt i kantenchip invard. a) sticka emellan med en anmärkning o.d., göra ett inpass (inlägg) b) satsa i spel c) ge ett bidrag till en fond o.d.
carry [ˈkærɪ]transitivt verb (se äv. carry; förcarry i förbindelser som carry conviction, carry into executionse resp. subst.)allm. bära; bära på; ha med (på) sig, medföra; gå [omkring] med, hacarry the sense of ha betydelsen [av]forsla, frakta, transporteraha plats för, rymma, [kunna] taframbära, framföra, komma med brev, nyhet o.d.; om tidning innehålla, publicera, haföra äv. bildl. <that would carry us too far>; driva <carry the joke too far>; om vind driva [fram]; leda t.ex. vatten, ljuderövra, [in]ta; hemföra, vinna pris o.d.; driva (få) igenom åtgärd, kandidat o.d.; segra i, vinna valcarry the day vinna, avgå med segerncarry everything (all) before one genomdriva allt; ha en oerhörd framgångbe carried om motion o.d. gå igenom, bli antagenhålla, föra kropp, huvudshe carries her clothes well hon bär upp sina kläder välmedföra, innebära <responsibility>föra (flytta) över; bokf. överföra, transportera
intransitivt verb (se äv. carry)utföra transporter; om ljud äv. [kunna] höras
transitivt verb och intransitivt verbi spec. förbindelser med adv.:carry along[lyckas] övertygashe carried ⁅the audience⁆ along with her hon fick…med sig (på sin sida)carry awaybära (föra) bortbildl. hänföra, rycka med sigbe carried away by el. get carried away by ryckas med av; bli upptänd avsjö.:om vind, vågor bryta, rycka bortcarry backföra tillbaka [i tiden] <the music carried her back to her childhood>carry forwardbokf. transportera[amount] carried forward transport till ngtbalance carried forward utgående saldocarry offbära (föra) bortklara av, behärska <carry off a situation>carry it off sköta (klara) sig bra, klara dethemföra, vinnacarry onföra <carry on a conversation>; [be]driva, sköta, utövafortsätta, gå på, gå vidarecarry on [with] fortsätta [med], fullfölja⁅here's £50⁆ to carry on with …som du kan hålla dig flytande på [så länge]vard. bära sig [illa] åt, bråkacarry oututföra; genomföra, fullfölja, verkställa; tillämpa; uppfylla <carry out a promise>carry overbära (föra, ta) överhand. överföra; bokf. transportera[amount] carried over transportföra vidarethat will carry you over på det kan du klara dig carry throughgenomföra; driva igenomklara (föra) igenom
cry [kraɪ]intransitivt verb och transitivt verbgråta <cry oneself to sleep>cry one's eyes out gråta förtvivlatropa, skrika; utropacry for ropa på (efter), kräva; gråta efter (för att få); skrika (gråta) av <cry for joy>for crying out loud! vard. för Guds skull! sluta, tig o.d.
substantivrop, skrik; ropandea far cry lång väg, långt äv. bildl. <from ifrån>within cry of inom hörhåll (rophåll) förramaskri; [opinions]storm <raise a cry against>; allmän opinionstridsrop; lösen[ord]; slagorddjurs skri; skallin full cry för full hals; i full fart (karriär)gråtstund; klaganhave a good cry vard. gråta utintransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:cry offge återbud <from till>, utebli, dra sig ur speletcry outropa högt, skrika tillcry out against högljutt (kraftigt) protestera motcry out for ropa på, fordra; högljutt begäracry with pain skrika (gråta) av smärtautropacry out sth to sb skrika (ropa) ngt till ngn
go [gəʊ] (went gone; 3 person sg. pres. goes)intransitivt verb (med adv. el. prep., se go)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasse äv. going, goneo. fraser med go under bang, easy, here, let, nativem.fl.fara, resa, åka, köra, färdas; ge sig av, ge sig i väg; I must be going jag måste [ge mig] i väglook where you are going! se dig för!who goes there? vem där?don't go there! vard. glöm det!go fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiska
om tid to go kvar <there is only five minutes to go>
utfalla, <how did the voting go?>how goes it? vard. hur går det?, hur står det till?how's your new job going? hur går det med ditt nya arbete?
a) vara i gång, <the clock won't go> b) vara i farten, arbetashe can really go some hon kan verkligen sätta fart c) sätta i gång, starta⁅ready, steady,⁆ go! …gå!
gå till väga⁅when you switch this on⁆ you go like this …gör man så här
bli <go bad, go blind>
a) försvinna, <there went all my money>; upphöra, gå över <I wish this pain would go>; avskedas b) gå [sönder]; gå i stöpet <there go all my plans> c) säljas, <the house went cheap> d) gå [åt] <his money went on books>
a) ha sin plats, bruka vara (stå, hänga, ligga) <where do the cups go?, where does the picture go?>; ligga b) få plats (rum), rymmas <they will go in the bag>
ljuda, <the siren went>; låta; säga <`bang!' went the gun>how does the tune go? hur låter (går) melodin?
betr. ordalydelse o.d. lyda; om sång <to ; it goes to the tune of (melodin)>as the phrase goes som man brukar sägathe story goes that… det berättas (sägs) att…
gälla, vara sista ordet <what he says goes>
a) räcka, förslå, räcka till b)
[i allmänhet] varaas things go som förhållandena (läget) nu är, i stort sett
go far el. go a long way a) fara etc. långt b) gå (komma) långt <he will no doubt go far> c) räcka långt (länge) d) gå (sträcka sig) långtthat's going too far det är att gå för långt
go to+ inf. a) bidra till att, tjäna till attit goes to prove that… det bevisar att… b) behövas för attthe qualities that go to make a lawyer de egenskaper som är nödvändiga för en advokat c) om pengar o.d. gå (användas) till att d)go to see gå (fara etc.) och hälsa på, besöka, söka
(för tema se go)transitivt verbgo itvard. a) leva om, festa b) gå ˈpå, köra ˈpågo it! sätt i gång bara! c) hålla i, inte ge sig d)go it alone handla på egen hand
(pl. ~es)substantivgående, gångit's no go vard. det går inte, det är ingen idébe on the go vard. vara i farten (i gång) <she has been on the go all day>vard. försök; taghave a go [at it] försöka, göra ett försökhave a go at sb vard. vara på ngn, ge sig på ngnit's your go det är din turat one go på en gånghe did it first go han lyckades vid första försöketvard. succémake a go of sth lyckas med ngt, ha framgång med ngtvard. fart, ruter, gåpåaranda, go <there's no go in him>, liv, kläm, schvung <music without go>full of go schvungfullshe is full of go det är verkligen fart på hennevard. a)a rum go, se under rum b)it was a near go det var nära ögatfrom the word go från första stund (början) (för tema se go)intransitivt verb (med adv. el. prep., ofta med spec. översättningarse äv. ex. under resp. huvudord): go aboutta itu med <go about one's work>gå (fara etc.) omkringom rykte , vara i omloppgo a long way about göra en lång omväggo againststrida (vara) emot <it goes against my principles>, bjuda ngn emotngn emot, gå olyckligt förmotsätta sig, handla mot <go against sb's wishes>go aheadsätta i gång, börja; fortsättago ahead! äv. kör [i gång]!gå (rycka) fram[åt]; gå före <you go ahead and say we're coming>ta ledningen spec. sport., gå om, passera äv. bildl.gå [raskt] framåtgo alongfara etc. [vidare], fortsätta⁅he makes up stories⁆ as he goes along …allteftersomgo along with fara etc. tillsammans med, följa med, instämma med, hålla med <I can't go along with you on (i) that>go along with you! vard. struntprat!; i väg med dig!go atrusa på, ge sig på, gå lös på <he went at him with his fists>ta itu med, gripa sig an med <if you go at it the right way>go awaygå bort, försvinnago backfara etc. tillbaka, återvända; träda tillbaka; gå tillbaka, datera sig frångo back on bryta <go back on one's word>, svika <go back on one's promise>go beforetas upp i, föreläggas <this question will go before a committee>träda (komma) införfara etc. före; gå före <pride (högmod) goes before a fall>go beyondgå utöver, överskridago bypassera [förbi], gå (fara) förbi; förflyta, <time went by slowly>fara över (via) <go by Paris to Italy>; fara etc. med <go by boat>go by air flygago by car åka bilgå (rätta sig) efter <that's nothing to go by>; döma (gå) efter <you can't go by people's faces>go by the name of… gå (vara känd) under namnet…go downgå ner äv. data.; falla, sjunkahe has gone down in the world det har gått utför för honomgo down on sb vulg. suga av ngngå under äv. bildl.minska <go down in weight>; försämras <go down in quality>; om vind el. vågor lägga sigsträcka sig fram till en [tid]punkt, gå [ända] fram <the first volume goes down to the end of the war>go down in history gå till historien (eftervärlden)slå an <the speech went down with (på) the audience>, göra lycka, göra sig <go down on the stage>, gå in (hem) <with hos>insjukna <go down with (i) flue>go forvard. försöka få (ta), tävla (kämpa) omgo for it! ge dig inte!vard. gillaI rather go for that jag gillar det skarptgå lös på, ge sig på, kasta sig över <the dog went for him>go for a walk göra (ta) en promenad, gå ut och gågo for a swim gå och badagå efter, [gå (åka) och] hämtahe's got a lot going for him det är mycket som talar för honom; vard. han har det väl förspäntgo ingå in; gå ˈi <the cork won't go in>; gå in i <the key won't go in the lock>om solen gå i molndelta, vara (gå) med i tävling o.d.go in for gå in för, satsa på, lägga an på, sträva efter, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; vara mycket för <she goes in for dress (kläder)>; vara ˈför, verka för <they go in for his policy>; hänge sig åt; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i (på); gå in vid <go into the army>; gå med i, delta i; slå sig på <go into politics>gå in på <go into details, I won't go into that now>, ge sig in på; noggrant undersöka <go into the matter (problem)>klä sig i, anlägga <go into mourning>falla i, gripas av, råka i <go into raptures>go into hysterics bli hysteriskgo into a coma falla (hamna) i komago offge sig i väg, sticka [i väg]explodera; om skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla; om väckarklocka [börja] ringa; om t.ex. siren [börja] ljudabli dålig, bli skämd; falla av, avta; bli sämrego off to sleep falla i sömn, somna, slockna <how did the play go off?>go off into brista ut igo onfara etc. vidare, fortsättago on about tjata om, köra med <he went on about his theories>fortgå, pågå, vara, hålla på <the talks went on all day>go on to gå över till, fortsätta medgöra, företa, bege sig ut på <go on a journey, go on an outing, go on a trip>försiggå, pågå, stå ˈpå <what's going on here?>; vara på (i) gångbära sig åt, uppföra sig; bråka; tjata <he always goes on at (på) me about that>om kläder gå påteat. komma in [på scenen]go on with you vard. äsch!, nä hör du!, larva dig inte!klara sig, reda sigI've got enough to go on with jag har så det räckertändas <the lights went on>go on for, se be going on forunder goingˈgå efter <the only thing we have to go on>, hålla sig till <what evidence have we to go on?>, bygga påI don't go much on that vard. det ger jag inte mycket förgo outresa (åka, fara) [ut]out you go! ut med dig!go out with vard. sällskapa medstrejka, gå i strejk <äv. go out on strike>slockna <my pipe has gone out>försvinna, dö ut; komma ur modet <those blouses have gone out>go out of gå ur, komma ur <go out of use>go all out sätta in alla sina krafter, göra sitt yttersta, ta ut sig helt, ge järnetgo overgå igenom, granska <go over the accounts (räkenskaperna)>, se över <the mechanic went over the engine>, besiktiga <go over the house before buying it>; läsa igenom, läsa på, repetera; retuscheragå över till ett annat parti o.d.stjälpa, vältago over [big] vard. slå an [kolossalt], göra [enorm] succésl. klå upp, slå sönder och sammango roundfara etc. runt (omkring), se sig omgå runt <wheels go round>it makes my head go round det gör mig yr i huvudeträcka [till] för alla <the glasses will never go round>go round to gå över till, [gå (ta) och] hälsa pålet's go round to my place kom så går vi hem till miggo throughgå igenom i div. betydelser; söka (rota) igenom <go through the whole room>, muddra <the mugger went through the old man's pockets>, [detalj]granska; utföra, genomföra; genomgå <go through an operation>; gå i lås <the deal did not go through>göra av med, göra slut på <he went through all his money>go through with genomföra, fullföljago to (se äv. ex. under length, piece, seam.fl.)gå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>vända sig till, gå tillom pengar o.d. anslås till, användas till, gå till <all his money went to charity>svara motthree feet go to one yard det går tre fot på en yardta på sig <he went to a great deal of trouble>go to blazes! el. go to hell! dra åt helsike!go ˈto it vard. sätta i gång, sätta fartgo togetherfara etc. tillsammansvard. vara tillsammans[bruka] följas åt, höra samman (ihop), väl ihopgo undergå under, sjunka, förlisagå (duka) under, göra konkurs, gå omkull <the firm has gone under>go under the name of… gå (vara känd) under namnet…go upgå upp, stiga <everything went up except pensions>fara etc. upp; resa [in] <go up to town, go up to London>om rop höjas, höraständas <the lights went up>go up for gå upp i <go up for an examination>gå (fara) uppför; gå (klättra) upp igo withfara etc. med, följa [med] <I'll go with you>vard. vara tillsammans med <he's going with her>följa ˈmed <go with the times (tiden)>höra till <it goes with the profession>; höra ihop medand everything that goes with it med allt vad därtill hörpassa (gå) tillgo withoutbli (vara) utan, få vara (reda sig) utanit goes without saying det säger sig självt
make [meɪk] (made made)transitivt verb (se äv. make, made; för spec. förbindelser som make room (way), make a fool of, make light ofse under resp. huvudord) a) göra <of, out of av; from av, >; tillverka, framställashe is as sweet as they make them hon är det sötaste man kan tänka sig b) göra [i ordning], laga [till] <make lunch>, koka, brygga <make coffee, make tea>; sy <make a dress> c) göra, åstadkomma; ingå <make an agreement>, fatta <make a decision>; hålla <make a speech>, stifta <make laws>, sluta <make an alliance>; lämna, ge <make a contribution>, komma med <make excuses>, ställa <make conditions>, avge <make a promise>make the bed bädda [sängen]make bread baka brödmake haste raska på, skynda sigmake a phone call ringa ett samtalmake a timetable skol. lägga ett schemamake war föra krig; börja krigmake water kasta vatten
a) med adj. göramake sb happy göra ngn gladwhat makes you so late? hur kommer det sig att du är så sen? b) göra till <make it a rule>, utnämna (utse) till <they made him chairman>
med inf. a) få (komma) att <he made me cry>, förmå att <she made me do it>, låta <he made me work hard>, tvinga att; i roman o.d. låta <the author makes the heroine die in the last chapter>it's enough to make one cry det är så man kan gråta [åt det]what made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade? b)make believe that one is låtsas att man är c)make do klara sig
a) förtjäna <make £15,000 a year>; göra [sig], skapa [sig] <make a fortune>; , skaffa sig <make many friends> b) vinna, göra <make 5 points>; kortsp. ta [hem] <make a trick (stick)> c) [för]skaffa <that made him many enemies>
bli, vara <this makes the tenth time>, göra; bilda, utgöra3 times 3 make[s] 9 3 gånger 3 är (blir, gör) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund
a) uppskatta till <I make the distance 5 miles>, få till <how many do you make them?>what time do you make it? el. what do you make the time? hur mycket är din klocka?what do you make of that? vad säger (tror) du om det?I don't know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det b) bestämma (fastställa) till <make the price 10 dollars>make it two! ta två!; vi säger två!let's make it 6 o'clock! ska vi säga (bestämma) klockan 6?
avverka, tillryggalägga, köra o.d. <make 50 miles in a day>
a) komma fram till, [lyckas] nå <make the summit> b) sjö. <make port>, angöra, få i sikte <make land> c) hinna [i tid] till, hinna med <we made the bus>can we make it? hinner vi?
a) göra berömd <that book made him>it will make or break her det blir hennes framgång eller fall b)that's made the (my) day dagen är räddad
(made made)intransitivt verb (se äv. make) a) styra kurs, fara, <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot> b)make at slå efter, hötta mot <he made at me with his stick>make for främja, bidra till, verka för <make for better understanding> a)make as if el. make as though låtsas som om <he made as if he didn't hear us>; göra min av att [vilja] <he made as if to go> b)make to göra en ansats att, visa tecken till att
(made made)transitivt verb och intransitivt verbsubstantiv a) fabrikat, tillverkning <our own make, of our own make> b) märke, fabrikat <cars of all makes>utförande, snittvard. lyckat kapbe on the make vara vinningslysten, vara om sigmed adv., ofta med spec. översättningar:make away withförsvinna medröja undanmake intogöra till, förvandla tillmake offge sig i väg, smita, sjappa <with med>make outtyda; uppfatta, urskilja, skönjaförstå, begripa <as far as I can make out>, komma underfund medI can't make him out äv. jag förstår mig inte på honomhow did you make that out? hur kom du fram till det?skriva (ställa) ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>; fylla i <make out a form>påstå, göra gällande <he made out that I was there>bevisa [riktigheten av], framlägga, förklara <make out one's case>make overöverlåta, lämna över <to till>make uputgöra, [tillsammans] bilda, skapabe made up of bestå (utgöras) avgöra (sätta, ställa) upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihoplaga (reda) till, göra i ordning, expediera <make up a prescription>; sätta (blanda, röra) ihop <into till>; sy upp <make up a dress>, sy [ihop]make up a bed ställa i ordning en sängslå (packa, lägga) in <make up a parcel>sminka; teat. äv. maskera <as till>make [oneself] up sminka (måla) sig, göra makeup; teat. äv. maskera siggöra upp, avsluta <make up the accounts>fylla ut, komplettera; få ihop till <make up the required sum>; täcka <make up a deficit>göra slut på <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up el. make up for ersätta, gottgöra <make up [for] the loss>, reparera; ta igen, hämta in <make up [for] lost time>make it up to sb [for sth] gottgöra ngn [för ngt], ge ngn kompensation [för ngt]make up for lost ground ta igen det försummadeto make up for it äv. i gengäld, som kompensation
© NE Nationalencyklopedin AB