Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

family [ˈfæmlɪ]substfamilja wife and family hustru och barnbe in the family way vard. vara med barnfamily allowance barnbidrag, familjebidragfamily counselling familjerådgivningfamily room amer. hobbyrumsläktit runs in the family det ligger i släkten
close-knit [ˌkləʊsˈnɪt]adjektivsammanhållen <close-knit family>
crest [krest]substkam på tuppätts vapen <family crest>krön, topp
likeness [ˈlaɪknəs]substlikhetfamily likeness släkttyckeskepnad, formporträttthe portrait is a good likeness porträttet är mycket likt
ours [ˈaʊəz]pronomenvår <the house is ours>ours is a large family vi är en stor familj; se mineför ex.
usual [ˈju:ʒʊəl]adjektivvanlig, bruklighe came late, as usual han kom sent som vanligtas is usual in our family som är vanligt i vår familj
doctor [ˈdɒktə]substuniv. doktordoctor’s degree doktorsgradDoctor of Philosophy filosofie doktorläkare, doktorfamily doctor husläkaredoctor’s certificate läkarintyg
maintain [meɪnˈteɪn]verbupprätthålla, vidmakthålla <maintain law and order>underhålla, hålla i gott skickmaintain a family försörja en familjpåstå, vidhålla, hävdahålla på, hävda <maintain one’s rights>
provide [prəˈvaɪd]verbskaffa, sörja för, stå förprovide oneself with skaffa sig, förse sig medge <the tree provides shade>, utgöraprovide against vidta åtgärder motprovide for vidta åtgärder för, försörja <provide for a large family>, sörja för <he provides for his son’s education>provide for oneself försörja sig
raise [reɪz]verbresa, lyfta, resa upp, ta upp; hissa (dra) uppraise one’s hand against sb lyfta sin hand mot ngn hota ngnraise one’s eyebrows höja på ögonbrynenraise one’s glass to sb höja sitt glas för ngn, dricka ngn tillraise one’s hat to sb lyfta på hatten för ngnhöja <raise prices>raise one’s voice höja röstenuppföra, resa <raise a monument>föda upp <raise cattle>, odlaraise children spec. amer. uppfostra barnraise a family amer. bilda familj, skaffa barnuppväcka <raise from the dead>; frammana <raise spirits>raise hell el. raise the roof vard. föra ett helvetes liv, röra upp himmel och jordorsaka, väcka <raise sb’s hopes>raise the alarm slå larmraise a laugh framkalla skrattlägga fram, framställa <raise a claim>, väcka, ta upp <raise a question>samla, samla ihopraise money skaffa pengarraise a loan ta ett lånhäva <raise an embargo>
[reɪz]substspec. amer. lönelyft, löneförhöjning
© NE Nationalencyklopedin AB