Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fact [fækt]substfaktuma matter of fact ett faktumas a matter of fact el. in fact i själva verket, faktiskt
matter-of-fact [ˌmætərəvˈfækt]adjektivsaklig
actual [ˈæktʃʊəl]adjektivfaktisk, verkligin actual fact i själva verket
matter [ˈmætə]substämne, stoff, materia <solid matter>ämne, innehållsak <a matter I know little about>, angelägenhet, affär, frågapl. matters förhållanden, förhållandenait’s no laughing matter det är ingenting att skratta åtas a matter of course självfallet, självklarta matter of fact ett faktumas a matter of fact i själva verketit is only a matter of time det är bara en tidsfrågamake matters worse förvärra saken, förvärra situationenfor that matter för den delenno matter det gör ingenting, det spelar ingen rollno matter how I try hur jag än försökerno matter where it is var den än ärwhat’s the matter? vad står på?, vad har hänt?what’s the matter with him? vad är det med honom?med. var
[ˈmætə]verbbetyda, vara av betydelseit doesn’t matter det gör ingenting, det spelar ingen rollit doesn’t matter to me det gör mig detsamma
bone [bəʊn]substben, benknotabe chilled to the bone el. be frozen to the bone frysa ända in i märgenwork sb to the bone låta ngn arbeta som en slavwork one’s fingers to the bone arbeta som en slavbone of contention tvistefröhave a bone to pick with sb vard. ha en gås oplockad med ngnhe made no bones about the fact that… vard. han stack inte under stol med att…
[bəʊn]verbbena fisk; bena ur
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
© NE Nationalencyklopedin AB