Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

face-off [ˈfeɪsɒf]substishockey. tekning, nedsläpp
wipe [waɪp]verbtorka, torka av <wipe the dishes>; torka bort, sudda ut <wipe sth off the blackboard>; gnidawipe one’s eyes torka tårarnawipe one’s face torka sig i ansiktetwipe one’s feet torka sig om fötternawipe the floor with sb vard. sopa golvet med ngnwipe one’s shoes torka av skorna
[waɪp]verb [waɪp]substavtorkninggive sth a wipe torka av ngt. (med adv. o. prep.)wipe awaytorka bortwipe downtorka ren, torka avwipe offtorka av, stryka ut, sudda ut <wipe off sth from the whiteboard>utplånawipe off a debt göra sig kvitt en skuldwipe sth off the face of the earth el. wipe sth off the map totalförstöra ngtwipe outtorka ur <wipe out a jug>, torka bort, gnida ur <wipe out a stain>; stryka ut, sudda ut <wipe sth out from the blackboard>wipe out a debt göra sig kvitt en skuldtillintetgöra, förinta <the whole army was wiped out>; utplåna, utrota <wipe out crime>wipe uptorka upp; torka <wipe up the dishes>
fall [fɔ:l] (fell fallen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfalla; falla omkull, ramla; sjunka <the price fell>; störtas <the government fell>his face fell han blev lång i ansiktet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinfalla, inträffa <Easter Day falls on a Sunday>3fall ill bli sjukfall asleep somna
[fɔ:l] (fell fallen)
verb (med adv. o. prep.)fall awayfalla ifrån, svikafalla bort; vika undanfall backfall behindbli efterhave fallen behind with vara på efterkälken med <she has fallen behind with the rent>fall belowunderstiga, inte gå upp till beräkning m.m.fall downfalla ned, ramla nedfall forfalla för <fall for sb’s charm>gå 'på, låta lura sig avfall infalla in, ramla in, falla ihopmil. falla in i ledetfall in! uppställning!fall in with gå (vara) med på, foga sig efterfall intofalla ned i, falla i <fall into a deep sleep>råka i, komma in ifall offfalla av, ramla avavta, minska, sjunka, mattasfall onfalla på, åliggaanfalla, överfalla; kasta sig överfall outfalla ut, ramla ututfalla, avlöpamil. gå ur ledetbli osams, råka i grälfall throughmisslyckas, falla igenomfall underfalla (komma, höra) under
[fɔ:l]substfall; fallande, sjunkande; nedgångamer. höst; se summerför ex.spec. pl. falls vattenfall <the Niagara Falls>
to [tu:, obetonat , ]prepositiontillföropen to the public öppen för allmänhetento me it was… för mig var det…what is that to you? vad angår det dig?we had the compartment all to ourselves vi hade kupén helt för oss själva (för att uttrycka riktning) i <a visit to England>; <go to the cinema> (för att uttrycka riktning el. placering) mot, emot <with his back to the fire>hold sth up to the light hålla ngt mot ljusetefter ord som uttrycker t.ex. bemötande mot, emot <good to sb, polite to sb>i jämförelse med mot, emothe’s quite well-off now to what he used to be han har det bra ställt mot vad han haft föruthosI have been to his house jag har varit hemma hos honombe on a visit to sb vara på besök hos ngnandra uttryck:freeze to death frysa ihjältell sb sth to his face säga ngn ngt mitt upp i ansiktetthirteen to a dozen tretton på dussinetwould to God that… Gud give att…here’s to you! skål!
[tu:, obetonat , ]infinitivmärkeatt (med syftning på en föregående inf.)we didn’t want to go but we had to vi ville inte gå men vi måsteför atthe struggled to get free han kämpade för att komma losshe wants us to try han vill att vi ska försökaI’m waiting for Bob to come jag väntar på att Bob ska kommahe was the last to arrive han var den siste som komto hear him speak you would believe that… när man hör honom skulle man tro att…she lived to be ninety hon levde tills hon blev nittio
[tu:, obetonat , ]adverbigen, till <push the door to>to and fro av och an, fram och tillbaka
© NE Nationalencyklopedin AB