Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

excitement [ɪkˈsaɪtmənt]substupphetsninguppståndelseupprördhet
throb [θrɒb] (-bb-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbanka, bulta, dunka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskälva, darrathrob with excitement darra av upphetsning
[θrɒb]substbankande, bultande, dunkande
whirl [wɜ:l]verbvirvla <the leaves whirled in the air>, snurra; virvla upp <the wind whirled the dead leaves>whirl round svänga runt medrusa, susa, virvla <she came whirling into the room>his head whirled el. his brain whirled det gick runt för honomslunga, slänga
[wɜ:l]substvirvel; snurr, snurrandea whirl of dust ett virvlande dammolnhis brain was in a whirl det gick runt för honomvirvela whirl of excitement ett tillstånd av upphetsning
whip [wɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspiska <whip a horse>; spöa2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <whip cream>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. rusa, kila <he whipped upstairs>
[wɪp] (-pp-)
verb (med adv. o. prep.)whip acrossvard. kila över <whip across the road>whip downvard. rusa ner, kila nerwhip intovard.rusa in i, kila in iwhip into shape få fason på, få hyfs på <whip the team into shape>whip offvard. rusa bort, sticka i vägwhip outvard. slita fram <the policeman whipped out his notebook>whip roundvard.sticka runt, kila runt <he whipped round the corner>whip round to sb’s place kila över till ngnwhip round sätta i gång en insamlingwhip upvard. rusa upp (uppför), kila upp (uppför)vispa upp; vard. fixa ihop <whip up a meal>piska upp; väcka <whip up enthusiasm>whip up excitement piska upp stämningen
[wɪp]substpiskastålvispkok., slags mousse
settle [ˈsetl]verbsätta till rätta, sätta sig till rätta, slå sig nerbosätta sig, slå sig nerlägga sig <the dust settled on the furniture>kolonisera <the country was settled by the English>fastställa, bestämma <settle a date>avgöra <that settles the matter>, göra slut på <settle a quarrel>, ordna, klara uppthat settles it! a) det avgör saken! b) nu har jag fått nog!settle a conflict lösa en konfliktbetala, göra upp <can I settle my account?>om väder stabilisera siglugna <it settles the nerves>settle downa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasslå sig nermarry and settle down gifta sig och slå sig till rob)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaslugna sig, lägga sig <the excitement settled down>she is settling down to her new job hon börjar komma in i sitt nya arbete
[ˈsetl]verb (med adv. o. prep.)settle forbestämma sig för <she settled for the red curtains>nöja sig med <you’ll have to settle for a cheaper car>settle up göra upp <settle up differences>, betala <settle up the bill>
© NE Nationalencyklopedin AB