Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]substundersökning, granskning <of av>customs’ examination tullvisiteringexamen, tentamen, provfail in an examination bli underkänd i ett prov, bli underkänd i en tentamenpass an examination klara ett prov, klara en tentamensit for an examination el. take an examination gå upp i en examen
cross-examination [ˈkrɒsɪgˌzæmɪˈneɪʃən]substkorsförhör
oralˈɔ:rəladjektivmuntlig <an oral examination>
exam [ɪgˈzæm]subst (vard.kortform för examination); examen, tenta, prov
gruellingˈgru:əlɪŋadjektivvard. mycket ansträngande, sträng <a gruelling cross-examination>
custom [ˈkʌstəm]substsed, bruk, kutympl. customs tull, tullar, tullavgift, tullavgifterthe Customs tullverket, tullencustoms examination tullbehandling, tullvisitation
physical [ˈfɪzɪkl]adjektivfysisk, materiellphysical violence yttre våldfysikaliskfysisk, kroppslig <physical beauty>, kropps- <physical exercise>physical education gymnastikphysical examination hälsokontrollphysical training gymnastik
medical [ˈmedɪkl]adjektivmedicinsk, medicinal-medical care läkarvårdmedical certificate friskintyg, läkarintygmedical examination el. medical inspection läkarundersökningmedical herb medicinalväxtmedical practitioner praktiserande läkare, legitimerad läkaremedical treatment läkarvård
[ˈmedɪkl]substvard. läkarundersökning
sit [sɪt] (sat sat el. sitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta, sätta sigbe sitting prettyvard. a) ha det bra b) ligga bra tillsit at table sitta till bordssit for an examination gå upp i en examen (tentamen)sit on the bench jur. sitta som (vara) domare2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. parlament, domstol hålla sammanträde, sammanträda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom fåglar ligga, ruva <sit on eggs>
[sɪt] (sat sat el. sitting)
verb (med adv. o. prep.)sit backsätta sig till rätta; vila sig, koppla avsitta med armarna i korssit downsätta sig, slå sig nedsit down to dinner sätta sig till bordssit innärvara <on vid>, deltagasit in on a meeting deltaga i ett mötesittstrejkasit throughsitta (stanna) kvar till slutetsit upsitta upprättsitta uppe <sit up late>sätta sig upp <sit up in bed>
pass [pɑ:s]verbpassera, gå (köra) förbispec. amer. köra omom t.ex. tid <time passed quickly>gå över, upphöra, försvinna <the pain soon passed>gälla, , passeraantas om t.ex. parlamentsledamotsport. el. kortsp. passatillbringa <pass a pleasant evening>, fördriva <pass the time>räcka, skicka <pass the salt, please!>anta, godkänna <passed by the censor>pass the Customs gå igenom tullenklara sig i examen; bli godkänd; bli godkänd i, klara <pass an examination>föra, dra, låta fara <over över>
[pɑ:s]verb [pɑ:s]substgodkännande i examena pass godkäntpasserkort, passersedelsport. passningbergspass; trång passage (med adv. o. prep.)pass awaygå bort, försvinna, gå bortpass away the time fördriva tidenpass bygå förbipass offgå över, försvinna <her anger will soon pass off>he tried to pass himself off as a count han försökte ge sig ut för att vara grevepass sth off on sb pracka på ngn ngtpass ongå vidare, fortsätta <pass on to another subject>låta gå vidare <read this and pass it on>pass outvard. tuppa av, svimmapass overgå överförbigåräcka, överlämna <to sb till ngn, åt ngn>pass roundskicka omkring (runt), låta gå runt
© NE Nationalencyklopedin AB