Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

end-all [ˈendɔ:l]substantivslutmål; se vidare be-all
be-all [ˈbi:ɔ:l]substantivthe be-all and end-all A och O, allt, det som det först och främst gäller
end [end]substantivslut, avslutning; ände, ändago off the deep end vard. bli rasande, brusa upphe's the end! vard. han är botten!⁅you won't get it⁆ and that's the end of it! …och därmed basta!that's the end of him det är slut med honomit's not (wouldn't be) the end of the world det är inte hela världen (ingen katastrof)change ends byta sida i bollspelkeep one's end up vard. hålla stånd, stå på sigmake [both] ends meet få det att gå ihopput an end to sätta stopp förput an end to oneself ta livet av sigI liked the bookno end vard. jag tyckte väldigt mycket om bokenshe has no end of ⁅money⁆ vard. hon har massor med…he is no end of a [nice] fellow vard. han är alla tiders killeno end of trouble vard. en förfärlig massa besvärthere is (are) no end of… vard. det finns massor med…
at: beat an end vara slut, vara förbi (ute) <all hope is at an end>at the end vid (i, på) slutet; till sist, till slut⁅how's the weather⁆ at your end? i telefon …hos er?I am at the end of ⁅my patience⁆ det är slut med…; jfr äv. finger, loose, tether, wit
in: in the end till slut, till sist; i längden; när allt kom[mer] omkring
on: on end a) på ända, på högkant b) i sträck <two hours on end>, i ett kör⁅it rained⁆ for days on end …dagar i ändahis hair stood on end håret reste sig på hans huvud
to: to the bitter end till det bittra slutet, in i det sistato the very end ända till slutetbring to an end avsluta, sluta, få (göra) slut påcome to an end ta slutcome to a sticky end, se under stickyto the ends of the earth till jordens (världens) ände
[sista] bit, stump; ända av garn o.d.
mål <with this end in view>, ändamål, syftean end in itself ett självändamålthe end justifies the means ändamålet helgar medlen
transitivt verbsluta, avsluta; göra slut på <end the dispute>
intransitivt verbsluta, upphöra, ta slut <the road ends here>, avslutas, avlöpa <the affair ended [up] happily>all's well that ends well slutet gott, allting gottend [up] (end by) doing sth till sist (sluta med att) göra ngtend up in sluta i <he ended up in jail>
justify [ˈdʒʌstɪfaɪ]transitivt verbförsvara; rättfärdiga; urskulda, ursäkta <nothing can justify such an action>I was justified in doing so jag var i min fulla rätt att göra det, jag hade all rätt att göra detthe end justifies the means ändamålet helgar medlenge rätt åt, bevisa <justify a statement>, bestyrka, verifiera
day [deɪ]substantivdagthe day after tomorrow i övermorgonthe day before yesterday i förrgårhe is better than you any day [of the week] vard. han är alla gånger bättre än duthe other day häromdagensome day en dag; en vacker dagsome day or other någon dag (gång) [förr eller senare]one of these days endera dagen, en vacker dagit's just one of those days! det är en riktig otursdag [i dag]!, det är en sådan där dag när allt går snett!that'll be the day! det skulle jag vilja se!, det vill jag se först!this day week i dag [om] åtta dagarthis day fortnight i dag [om] fjorton dagarhe's fifty if he's a day han är femtio år så säkert som aldrig detlet's call it a day vard. nu räcker det för i dag, nu lägger vi avit made my day dagen var räddad, jag blev jättegladname the day bestämma dag [vanl. för bröllopet]day off ledig dag, fridagat the end of the day bildl. när allt kommer omkring; till slutby day om (på) dagenfor days on end flera dagar i radlive from day to day leva för dagenit's all in a (the) day's work vard. det är man så van vid
dygnday and night dygn
ofta pl. days tid; tidsålder; [glans]periodit has had its day den har spelat ut sin roll, den har gjort sittthose were the days! det var tider det!in the old days förr i världen (tiden)in those days på den tidento this day än i dag
1 line [laɪn]substantiv a) linje, streck b) kontur, grundlinje, linje c) linje i handen o.d., rynka, fåra d) strimma; linje i tv-bild
gräns[linje] <cross the line into Canada>
a) lina; [met]rev; [kläd]streck; mätlina b) elektr. el. tele. ledning, kabel, tråd <telephone lines>, linje
linje äv. bolag <a bus line>, rutt; järnv. linje <the train stopped on (ute på) the line>, bana, spår
i skrift a) rad <page 10 line 5, drop (skriv) me a line, read between the lines>; vers[rad] b)teat.,vanl. pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines> c)vard.,pl. lines el. pl. marriage lines vigselattest d)skol.,pl. lines rader som en elev åläggs att skriva som straff e)vard.don't give med that line about having to work late again kom inte med det där igen att du behöver jobba över
rad <a line of chairs>, linje, länga, räcka; fil; vanl. amer. single line of traffic enkelt körfält
mil. el. sjö. linje i div. betydelser <äv. t.ex. the Maginot line>the line a) linjen, linjetrupperna b) fronten
hand. vara, sortiment <a cheap line in pens>, [varu]slag; modell, typ <a new line of computer printers>
riktning <the line of march>, kurs; bildl. äv. linje <follow the party line>, handlingssätt <what line would you recommend?>
fack, bransch <what line is he in?>it's not [in] my line [of country] det är inte mitt fack (min bransch, mitt gebit)saving is not in my line att spara ligger inte för mig
[släkt]gren, linje, led <in a direct (direkt nedstigande) line>; ätt <the last of his line>
geogr.el.sjö.the Line linjen ekvatorn <cross the Line>
hard lines, vard.se hard lines
div. fraser och uttryck a)i förbindelse med 'of':line of action förfaringssätt, handlingssättline of argument bevisföring; argumenteringline of business affärsgren, branschline of goods varuslagline of thought tankegångline of vision synlinjethe end of the line slutet <it'll be the end of the line for him> b)i förbindelse med verb:be in line with el. be on a line with ligga helt i linje medbe out of line göra något olämpligt, gå sin egen vägare you still on the line? är du kvar [i telefon]?; pågår samtal?I have just been on the line to him jag har just haft honom på trådenbring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse (samklang) meddraw the line bildl. dra gränsen <at vid>, säga stopp, säga ifrån <at när det gäller>draw the line at äv. inte vilja vara (gå) med påline engaged! el. amer.line busy! tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledet; bildl. inta samma ståndpunktfall into line with vard. följa, accepterahold the line, please! tele. var god och vänta!lay it on the line tala klarspråk; sätta ngt på spelread between the lines läsa mellan radernashoot a line sl. skrytastep into line anpassa sig, foga sig efter andratake a line inta en hållning (ståndpunkt)take a strong (firm, hard) line uppträda bestämtwalk a fine (thin) line el. thread a fine (thin) line vard. gå balansgång c)andra förbindelser med prep. el. adv.:all along the line bildl. över ([ut]efter) hela linjen, till alla delarsomewhere along the line ⁅we made a mistake⁆ vid något tillfälle…in line for i tur förin line with i linje (överensstämmelse) medin that line bildl. i den vägen <she did something in that line>in the line of duty i tjänsten, under tjänsteutövningon line data. on-line, uppkoppladpay on the line betala kontanton sound lines efter sunda principerdon't step (do anything) out of line! gör inte något olämpligt!
transitivt verbdra linjer (en linje) på, rita streck på, linjeraordna i linje, rada upp; mil. ställa upp [på linje]stå utefter, kanta <many people lined the streets>göra rynkig, fåra pannan o.d.
intransitivt verbbilda linje
intransitivt verbmed adv.:line upställa upp [sig]ställa sig i kö, köa
go [gəʊ] (went gone; 3 person sg. pres. goes)intransitivt verb (med adv. el. prep., se go)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasse äv. going, goneo. fraser med go under bang, easy, here, let, nativem.fl.fara, resa, åka, köra, färdas; ge sig av, ge sig i väg; I must be going jag måste [ge mig] i väglook where you are going! se dig för!who goes there? vem där?don't go there! vard. glöm det!go fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiska
om tid to go kvar <there is only five minutes to go>
utfalla, <how did the voting go?>how goes it? vard. hur går det?, hur står det till?how's your new job going? hur går det med ditt nya arbete?
a) vara i gång, <the clock won't go> b) vara i farten, arbetashe can really go some hon kan verkligen sätta fart c) sätta i gång, starta⁅ready, steady,⁆ go! …gå!
gå till väga⁅when you switch this on⁆ you go like this …gör man så här
bli <go bad, go blind>
a) försvinna, <there went all my money>; upphöra, gå över <I wish this pain would go>; avskedas b) gå [sönder]; gå i stöpet <there go all my plans> c) säljas, <the house went cheap> d) gå [åt] <his money went on books>
a) ha sin plats, bruka vara (stå, hänga, ligga) <where do the cups go?, where does the picture go?>; ligga b) få plats (rum), rymmas <they will go in the bag>
ljuda, <the siren went>; låta; säga <`bang!' went the gun>how does the tune go? hur låter (går) melodin?
betr. ordalydelse o.d. lyda; om sång <to ; it goes to the tune of (melodin)>as the phrase goes som man brukar sägathe story goes that… det berättas (sägs) att…
gälla, vara sista ordet <what he says goes>
a) räcka, förslå, räcka till b)
[i allmänhet] varaas things go som förhållandena (läget) nu är, i stort sett
go far el. go a long way a) fara etc. långt b) gå (komma) långt <he will no doubt go far> c) räcka långt (länge) d) gå (sträcka sig) långtthat's going too far det är att gå för långt
go to+ inf. a) bidra till att, tjäna till attit goes to prove that… det bevisar att… b) behövas för attthe qualities that go to make a lawyer de egenskaper som är nödvändiga för en advokat c) om pengar o.d. gå (användas) till att d)go to see gå (fara etc.) och hälsa på, besöka, söka
(för tema se go)transitivt verbgo itvard. a) leva om, festa b) gå ˈpå, köra ˈpågo it! sätt i gång bara! c) hålla i, inte ge sig d)go it alone handla på egen hand
(pl. ~es)substantivgående, gångit's no go vard. det går inte, det är ingen idébe on the go vard. vara i farten (i gång) <she has been on the go all day>vard. försök; taghave a go [at it] försöka, göra ett försökhave a go at sb vard. vara på ngn, ge sig på ngnit's your go det är din turat one go på en gånghe did it first go han lyckades vid första försöketvard. succémake a go of sth lyckas med ngt, ha framgång med ngtvard. fart, ruter, gåpåaranda, go <there's no go in him>, liv, kläm, schvung <music without go>full of go schvungfullshe is full of go det är verkligen fart på hennevard. a)a rum go, se under rum b)it was a near go det var nära ögatfrom the word go från första stund (början) (för tema se go)intransitivt verb (med adv. el. prep., ofta med spec. översättningarse äv. ex. under resp. huvudord): go aboutta itu med <go about one's work>gå (fara etc.) omkringom rykte , vara i omloppgo a long way about göra en lång omväggo againststrida (vara) emot <it goes against my principles>, bjuda ngn emotngn emot, gå olyckligt förmotsätta sig, handla mot <go against sb's wishes>go aheadsätta i gång, börja; fortsättago ahead! äv. kör [i gång]!gå (rycka) fram[åt]; gå före <you go ahead and say we're coming>ta ledningen spec. sport., gå om, passera äv. bildl.gå [raskt] framåtgo alongfara etc. [vidare], fortsätta⁅he makes up stories⁆ as he goes along …allteftersomgo along with fara etc. tillsammans med, följa med, instämma med, hålla med <I can't go along with you on (i) that>go along with you! vard. struntprat!; i väg med dig!go atrusa på, ge sig på, gå lös på <he went at him with his fists>ta itu med, gripa sig an med <if you go at it the right way>go awaygå bort, försvinnago backfara etc. tillbaka, återvända; träda tillbaka; gå tillbaka, datera sig frångo back on bryta <go back on one's word>, svika <go back on one's promise>go beforetas upp i, föreläggas <this question will go before a committee>träda (komma) införfara etc. före; gå före <pride (högmod) goes before a fall>go beyondgå utöver, överskridago bypassera [förbi], gå (fara) förbi; förflyta, <time went by slowly>fara över (via) <go by Paris to Italy>; fara etc. med <go by boat>go by air flygago by car åka bilgå (rätta sig) efter <that's nothing to go by>; döma (gå) efter <you can't go by people's faces>go by the name of… gå (vara känd) under namnet…go downgå ner äv. data.; falla, sjunkahe has gone down in the world det har gått utför för honomgo down on sb vulg. suga av ngngå under äv. bildl.minska <go down in weight>; försämras <go down in quality>; om vind el. vågor lägga sigsträcka sig fram till en [tid]punkt, gå [ända] fram <the first volume goes down to the end of the war>go down in history gå till historien (eftervärlden)slå an <the speech went down with (på) the audience>, göra lycka, göra sig <go down on the stage>, gå in (hem) <with hos>insjukna <go down with (i) flue>go forvard. försöka få (ta), tävla (kämpa) omgo for it! ge dig inte!vard. gillaI rather go for that jag gillar det skarptgå lös på, ge sig på, kasta sig över <the dog went for him>go for a walk göra (ta) en promenad, gå ut och gågo for a swim gå och badagå efter, [gå (åka) och] hämtahe's got a lot going for him det är mycket som talar för honom; vard. han har det väl förspäntgo ingå in; gå ˈi <the cork won't go in>; gå in i <the key won't go in the lock>om solen gå i molndelta, vara (gå) med i tävling o.d.go in for gå in för, satsa på, lägga an på, sträva efter, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; vara mycket för <she goes in for dress (kläder)>; vara ˈför, verka för <they go in for his policy>; hänge sig åt; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i (på); gå in vid <go into the army>; gå med i, delta i; slå sig på <go into politics>gå in på <go into details, I won't go into that now>, ge sig in på; noggrant undersöka <go into the matter (problem)>klä sig i, anlägga <go into mourning>falla i, gripas av, råka i <go into raptures>go into hysterics bli hysteriskgo into a coma falla (hamna) i komago offge sig i väg, sticka [i väg]explodera; om skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla; om väckarklocka [börja] ringa; om t.ex. siren [börja] ljudabli dålig, bli skämd; falla av, avta; bli sämrego off to sleep falla i sömn, somna, slockna <how did the play go off?>go off into brista ut igo onfara etc. vidare, fortsättago on about tjata om, köra med <he went on about his theories>fortgå, pågå, vara, hålla på <the talks went on all day>go on to gå över till, fortsätta medgöra, företa, bege sig ut på <go on a journey, go on an outing, go on a trip>försiggå, pågå, stå ˈpå <what's going on here?>; vara på (i) gångbära sig åt, uppföra sig; bråka; tjata <he always goes on at (på) me about that>om kläder gå påteat. komma in [på scenen]go on with you vard. äsch!, nä hör du!, larva dig inte!klara sig, reda sigI've got enough to go on with jag har så det räckertändas <the lights went on>go on for, se be going on forunder goingˈgå efter <the only thing we have to go on>, hålla sig till <what evidence have we to go on?>, bygga påI don't go much on that vard. det ger jag inte mycket förgo outresa (åka, fara) [ut]out you go! ut med dig!go out with vard. sällskapa medstrejka, gå i strejk <äv. go out on strike>slockna <my pipe has gone out>försvinna, dö ut; komma ur modet <those blouses have gone out>go out of gå ur, komma ur <go out of use>go all out sätta in alla sina krafter, göra sitt yttersta, ta ut sig helt, ge järnetgo overgå igenom, granska <go over the accounts (räkenskaperna)>, se över <the mechanic went over the engine>, besiktiga <go over the house before buying it>; läsa igenom, läsa på, repetera; retuscheragå över till ett annat parti o.d.stjälpa, vältago over [big] vard. slå an [kolossalt], göra [enorm] succésl. klå upp, slå sönder och sammango roundfara etc. runt (omkring), se sig omgå runt <wheels go round>it makes my head go round det gör mig yr i huvudeträcka [till] för alla <the glasses will never go round>go round to gå över till, [gå (ta) och] hälsa pålet's go round to my place kom så går vi hem till miggo throughgå igenom i div. betydelser; söka (rota) igenom <go through the whole room>, muddra <the mugger went through the old man's pockets>, [detalj]granska; utföra, genomföra; genomgå <go through an operation>; gå i lås <the deal did not go through>göra av med, göra slut på <he went through all his money>go through with genomföra, fullföljago to (se äv. ex. under length, piece, seam.fl.)gå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>vända sig till, gå tillom pengar o.d. anslås till, användas till, gå till <all his money went to charity>svara motthree feet go to one yard det går tre fot på en yardta på sig <he went to a great deal of trouble>go to blazes! el. go to hell! dra åt helsike!go ˈto it vard. sätta i gång, sätta fartgo togetherfara etc. tillsammansvard. vara tillsammans[bruka] följas åt, höra samman (ihop), väl ihopgo undergå under, sjunka, förlisagå (duka) under, göra konkurs, gå omkull <the firm has gone under>go under the name of… gå (vara känd) under namnet…go upgå upp, stiga <everything went up except pensions>fara etc. upp; resa [in] <go up to town, go up to London>om rop höjas, höraständas <the lights went up>go up for gå upp i <go up for an examination>gå (fara) uppför; gå (klättra) upp igo withfara etc. med, följa [med] <I'll go with you>vard. vara tillsammans med <he's going with her>följa ˈmed <go with the times (tiden)>höra till <it goes with the profession>; höra ihop medand everything that goes with it med allt vad därtill hörpassa (gå) tillgo withoutbli (vara) utan, få vara (reda sig) utanit goes without saying det säger sig självt
© NE Nationalencyklopedin AB