Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

easy [ˈi:zɪ]adjektivlätt, enkel, lättköpt <an easy victory>it’s as easy as pie det är lätt som en plätt, det är jättelättbekymmerslös <lead an easy life>, lugnat an easy pace sakta och makligtI’m easy! det gör mig inte något!
[ˈi:zɪ]adverbvard.lätt <easier said than done>go easy! el. easy! sakta!, försiktigt!go easy on the butter! ta det försiktigt med smöret!take it easy! ta det lugnt!
easy-chair [ˈi:zɪtʃeə]substfåtölj, länstol
easy-going [ˈi:zɪˌgəʊɪŋ]adjektivshe is easy-going hon är bekväm av sig, hon tar lätt på saker och ting
winking [ˈwɪŋkɪŋ]substblinkningas easy as winking lekande lätt
pie [paɪ]substpajhave a finger in the pie ha ett finger med i speletit’s as easy as pie vard. det är en enkel match
anything [ˈenɪθɪŋ]pronomennågot, någontingvad som helstanything but pleasant allt annat än trevlignot for anything inte för allt i världeneasy as anything hur lätt som helst
stage [steɪdʒ]substteat. scen, skådeplatsstage direction scenanvisningstage management regithe French stage den franska teaternstadium, skede <at an early stage>rocket stage raketstegetappby easy stages i korta etapper, i små portioner
[steɪdʒ]verbsätta upp, iscensätta <stage a play>; uppföraarrangera, organiserastage a comeback göra comeback
junior [ˈdʒu:njə]adjektivyngre <to än>; den yngre, junior <John Smith, Junior>; junior- <a junior team>; lägre i rang; underordnad
[ˈdʒu:njə]substyngre; yngre medlemhe is six years my junior han är sex år yngre än jagsport. junioramer., vard. grabben <take it easy, junior!>
free [fri:]adjektivfri, frivillighe is free to det står honom fritt attleave sb free to ge ngn fria händer attset free frige, frigörafree kick fotb. frisparkfri, ledig <have a day free>befriad, fritagenfree from utankostnadsfri, gratisfree of charge gratisfree and easy otvungen, naturligfrikostig, generös
[fri:]verbbefria, frige, frigöra
seem [si:m]verbverka, verka vara, tyckas, se ut <it isn’t as easy as it seems>; verka varaseem to tyckas <he seems to know everybody>, verka, förefallaI seem to recall jag tycker mig minnasit seems that no one knew ingen tycktes vetait would seem that det kunde tyckas attit seems to me that jag tycker nog attso it seems det verkar så, det ser så ut
© NE Nationalencyklopedin AB