Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

earnest [ˈɜ:nɪst]adjektivallvarlig <an earnest attempt, an earnest man>; ivrig; enträgen; [målmedveten och] flitig <an earnest pupil>an earnest wordsubstantivin earnest på allvarin real (dead) earnest på fullt allvarare you in earnest? menar du allvar?
real [rɪəl, ˈri:(ə)l]adjektivverklig, riktig, faktisk, reell, sak-; äkta <real gold, real pearls>real action jur. ägotvistthe real thing vard. äkta vara, den rätta grejen, just det rättaget real! vard. var inte dum!, lägg av!in real earnest på fullt allvar
adverbvard. riktigt, verkligt <have a real good time>; verkligen <I'm real sorry>
substantivvard.for real på riktigt <they were fighting for real>are you for real? amer. menar du allvar?
dead [ded]adjektivdöd äv. bildl., livlös; torr <dead leaves>dead and gone vard. död och begravendödsliknandein a dead faint helt avsvimmaddead to the world vard. helt utslagen (borta)stel, utan känsel, domnad; okänslig, oemottaglig <to för>jämn, släton a dead level precis på samma plan (nivå); precis jämsidesvard. tvär, plötslig och fullständig; absolut, fullständig <dead certainty>, ren <dead loss>he's a dead loss vard. han är värdelös, han är inget att hahe was in dead earnest han menade fullt allvardead silence dödstystnad
substantivthe dead de dödain the dead of night el. at dead of night mitt i nattenin the dead of winter mitt i [den] kallaste vintern
adverbvard. död- <dead certain>, döds- <dead tired>dead drunk vard. döfulldead good vard. döbra, skitbradead hungry jättehungrigdead lousy skitdåligdead slow mycket saktago dead tystna, slockna, , ta slutmy right leg has gone dead mitt högra ben har domnatrakt, rättdead against rakt emotbe dead set on, vard.se setstop dead tvärstanna
in [ɪn]preposition (se äv. under resp. huvudord, t.ex. despair, disguise, honour)uttr. befintlighet, plats (ofta bildl.) i <in a box, in politics>, <in the fields, in the street>, vid <the house is (ligger) in a street near the centre, he is in the police>there is something in it det ligger någonting i det
klädd o.d. i <dressed in mourning (white)>
a) i ngns (ngts) väsende (karaktär o.d.) <there is no great harm (inte mycket ont) in (äv. hos) him>what's in a name? vad betyder väl ett namn? b) hos i en författares verk o.d. <in Shakespeare>
i tidsuttr. o.d. a) om den period under vilken något sker i <in April>, om el. <in the morning, in [the] summer>, under <in my absence>in [the year] 2011 [år] 2011in the 18th century på 1700-talet b) om tid som åtgår för något <I did it in five minutes> c) efter (inom) viss tid om <she will be back in a month> d) före -ing form el. verbalsubstantiv vid <be careful in using (användningen av) it>she slipped in crossing the street hon halkade när (då) hon gick över gatan
i uttr. som anger sätt, medel, språk o.d. , med, iin earnest på allvarin this way (manner) på detta sättwritten in ink (pencil) skriven med bläck (blyerts)in a loud voice med hög röstin a word med ett ord [sagt], kort sagt
i uttr. som betecknar urval, proportion, antal <not one in a hundred>, till <seven in number (antalet)>
[i anseende] till, i fråga om, när det gäller, i [avseende på]blind in one eye blind på ena ögat
i uttr. som anger ett tillstånd vid <in good health>, i <walk in one's sleep>
angivande avsikt till, somin memory of till minne avin reply (answer) to som (till) svar på
särskilda fall: enligt <in my experience, in my opinion>; med <in all probability>; under <in these circumstances>
adverbin <come in>; inåt, närmast kroppenday in, day out dag ut och dag in
inne äv. friare; inkommen, hemma <he wasn't in when I called>; framme, anländthe train is in tåget är (står) inne, tåget har kommit
i vissa uttr.:
be in for a) kunna vänta sig, få räkna med, komma att råka ut för (få) <we're in for bad weather>be in for it äv. vara illa ute, vara (råka) i knipa, få det hett om öronen b) vara anmäld (ha anmält sig) till <be in for a competition> c) vara uppe (gå upp) i <be in for an examination>have it in for sb vard. ha ett horn i sidan till ngn, vilja [komma] åt ngn
be in onvard. d) vara med i (om), ha del i <if there's any profit, I want to be in on it>, delta i e) ha reda på
be [well] in withkeep [well] in withskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknasvard.: ha tumme med <he was well in with the boss>, stå på god fot med
substantivall the ins and outs alla konster och knep; alla vinklar och vrårknow the ins and outs of sth känna [till] ngt utan och innan
adjektivvard. inne modern, på modet, populär o.d. <turbans are in this year>it's the in thing to… det är inne att…inkommande <the in train>; som går inåt <the in door>
© NE Nationalencyklopedin AB