Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

each [i:tʃ]indefinit pronomenvar [för sig], varje särskild; självst. var och en [för sig] <äv. each one>we each ⁅took a big risk⁆ var och en av oss…each and all alla och envareach and every varendaon each side på varje sida, på vardera sidan, på ömse sidoradverbiellt var⁅he gave them⁆ one pound each …ett pund var (per man), …var sitt pund⁅they cost⁆ one pound each …ett pund [per] styck
each other [i:tʃˈʌðə]pronomenvarandra
each way [ˌi:tʃˈweɪ]adverb⁅put one pound⁆ on a horse each way kapplöpn. …både på vinnare och på plats
ea.förk. för each
demonize [ˈdi:ˌmənaɪz]transitivt verbsvärta ned <each side began to demonize the other>, betrakta som ond
theirs [ðeəz]självst poss pron (jfr mine); deras <is that house theirs?>; sin <they (each) must take theirs>a friend of theirs en vän till dem
several [ˈsevr(ə)l]adjektiv och pronomenflera, åtskilliga <several [of them] failed>a number running into several figures ett flersiffrigt talenskild, särskild <each several ship>; skild, respektive
fifteen [ˌfɪfˈti:n, attr. ˈ--] (jfr fiveo. sammansättn.)räkneordfemton
substantivfemton <a total of fifteen>; femtontal <for each (every) fifteen>rugby. femtonmannalagmed siffror:15 film. åldersgräns femton år
harmonize [ˈhɑ:mənaɪz]intransitivt verbharmoniera, stämma överens, passa (gå) ihop <colours that harmonize well with each other>
transitivt verbharmonisera, sätta harmonier till melodi, göra harmoniskbildl. bringa i samklang
complement [subst. ˈkɒmplɪmənt, verb ˈkɒmplɪment, ˌkɒmplɪˈment]substantivkomplementfullt antal, full styrka <äv. full complement>the ship's complement [fartygets] befäl och besättninggram. bestämning [till verbet]; vanl. predikatsfyllnadmatem. komplementvinkel
transitivt verbkomplettera <complement each other>; göra fulltalig, fullständiga
© NE Nationalencyklopedin AB