Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

e-cash [ˈi:kæʃ]substantive-pengar, elektroniska pengar
off [ɒf]adverb och predikativt adjektivbort, i väg <steal (smyga) off, off with you!>; av <get (stiga) off>; på instrumenttavla o.d. från[kopplad]off we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jul3% off for ready cash 3 % rabatt vid kontant betalning
time off ledighettake time off ta ledigt
be offi spec. betydelser a) vara av[tagen] <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off, the paint is off> b) ge sig av, kilathe horses are off! hästarna har startat!it's time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du [ta vägen] c) vara ledig d) vara slut <this dish is off today>; vara avstängd <the water is off>; vara frånkopplad; vara inställd <the party is off>; vara avblåst <the strike is off>the deal is off köpet har gått om intetthe wedding is off det blir (blev) inget bröllop [av] e) vard. inte vara färsk, vara ankommen (dålig) <the meat was a bit off> f)be badly (comfortably, well) off, se resp. adv.how are you off for money? hur har du det [ställt] med pengar?
attributivt adjektivledigwe have our off moments a) vi har våra lugna (lediga) stunder b) alla har vi våra svaga perioderoff season lågsäsong, dödsäsong
prepositionbort från <take your elbows off the table!>; ner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>; borta från, ur <off course>keep one's hands off sth hålla fingrarna borta från ngtvid, nära <off Baker Street>; spec. sjö. utanför <off the Welsh coast>vard.be off sth (sb) ha tappat intresset för ngt (ngn), ha tappat lusten för ngt (ngn)he's off his food han har tappat matlustenI'm off smoking jag har lagt av med att (slutat) röka [för tillfället] <3% discount off the price>
3 down [daʊn]adverb och predikativt adjektivned, ner; nedåt, utför; i korsord lodrättdown! hundkommando sitt!go down south resa söderutnere i olika betydelser <down in the cellar, he looks rather down today>live down south bo söderutkontant <pay £50 down>cash down kontantback, minusbe one down sport. ligga under med ett målnote down el. write down el. take down anteckna, skriva uppavklarad, färdig (i specialbetydelser med verbse äv. under resp. verb som break, bring, comem.fl.)be down a) vara nere äv. bildl.; ha kommit ner från sovrummet; ha gått ner <the moon is down, prices are down> b) vara neddragen <the blinds were down> c) vara urladdad <the battery is down> d)hit a man who is down slå en redan slageni specialbetydelser med prep. a)be down for ha tecknat sig förshe is down for that job [det är meningen att] hon ska göra det jobbet b)down from the Middle Ages ända från medeltiden c)down in the mouth vard. nedslagen, moloken d)be down on sb ogilla ngn, vilja åt ngn; hacka på ngn <he is always down on me> e)down to our time ända (fram) till vår tiddown to the last detail in i minsta detalj f)it's down to det är tack vareit's down to her det är upp till henne g)down with…! ned (bort) med…!be down with the flu ligga [sjuk] i influensa
attributivt adjektivsjunkande, fallande <a down tendency>nedåtgående, avgående, från stan <the down traffic>down platform plattform för södergående (avgående) tåg
prepositionnedför, utför; [ner] i <throw sth down the sink>; nedåt; nedigenom <down the ages>; [där] borta i <down the hall>, nere i; längs med, utefter <down the street>there's a pub down the street det ligger en pub längre ner på gatan
transitivt verblägga ifrån sig; tömma <down a glass of beer>down tools lägga ned arbetet, gå i strejkdäcka <down an opponent>stjälpa i sig <down three beers>
substantivups and downs, se under up
© NE Nationalencyklopedin AB