Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drawer [drɔ:]substantiv[byrå]låda, bordslådachest of drawers byrå
bottom drawer [ˌbɒtəmˈdrɔ:ə]substantivung. brudkista; utstyrsel
top-drawer [ˈtɒpdrɔə, pred. ˌ-ˈ-]adjektivvard. i (ur, från) de fina kretsarna, i (från) överklassenbe top-drawer tillhöra överklassen
repository [rɪˈpɒzɪt(ə)rɪ]substantivförvaringsrum, förvaringsplats, upplag[splats] <the drawer is a repository for useless papers>, förrådbildl. förråd, fond; skattkammare
ransack [ˈrænsæk]transitivt verbsöka (leta) igenom <ransack a drawer for (för att finna) sth>; rannsaka <ransack one's conscience, ransack one's heart>gå igenom (undersöka, studera) grundligtplundra <of sth på ngt>
tight [taɪt]adjektivåtsittande, åtsmitande, tajt, snäv <tight trousers>, trång <tight shoes>; spänd <a tight rope>, stram; sjö. styvhaladbe tight äv. strama, trycka, sitta åt <my collar is tight>find oneself in a tight corner (spot) ligga illa till, vara i knipafast, hård <a tight knot>; sträng <tight control>a tight drawer en låda som kärvara tight hold ett fast (hårt) grepp äv. bildl.keep a tight hand (hold) over sb hålla ngn kort (i schack)tät <airtight, watertight> <a tight boat>snål, njuggknapp; tryckt, stram <a tight money market>vard. packad berusad
adverbtätt, fast, hårt <hug (krama) sb tight>sleep tight! vard. sov gott!
refer [rɪˈfɜ:]transitivt verbhänskjuta, remittera <refer a bill to a committee (utskott), refer a patient>; överlämna <to till, åt>underkänna i tentamenbe referred in one subject få rest i ett ämne
intransitivt verb och transitivt verbmed adv.:refer tohänvisa till, referera till, åberopa [sig på]; vädja till; vända sig tillreferring to your letter åberopande ert brevrefer sb to hänvisa (remittera) ngn till, råda ngn att vända sig tillsyfta på, avse, ha avseende på, hänföra sig tillåsyfta, syfta på, anspela på, menaabove referred to ovannämndbank.refer to drawer ung. bristande täckning
shove [ʃʌv]transitivt verbskuffa, skjuta, knuffa, fösa, skjutsavard. stoppa <shove it in the drawer>, läggashove one's clothes on sätta på sig klädernasl.⁅the boss wants that report now⁆ – tell him he can shove it …hälsa honom att han kan stoppa den någonstans
intransitivt verbknuffas, skuffasshove along maka på sig
substantivknuff, stöt, puff, skjuts [i väg]give sb a shove a) vard. knuffa till ngn b) ge ngn en skjuts (puff)intransitivt verbmed adv.:shove offstöta (lägga) ut [från land] <äv. shove out>vard. sticka [i väg]shove overshove upmaka på sig
empty [ˈem(p)tɪ]adjektivtom i div. betydelser; folktom, öde <empty streets>on an empty stomach på fastande mageempty vessels make the greatest noise (sound) ordst. tomma tunnor skramlar mestbildl. a) tom <empty words>, ihålig, intetsägande <empty phrases, empty compliments>, innehållslös, meningslös b) om person enfaldig
substantivtomglas, tomflaska; tomkärl, tomfat; tomlåda
transitivt verb a) tömma <empty a bucket>; länsa; lasta av <empty a lorry>; evakuera <empty a city>empty one's glass tömma (dricka ur) glaset b) hälla, slå <empty the water into (i) the bucket> c) tömma [ur] <empty a drawer>; hälla ur; tömma (hälla, slå) ut <empty [out] the contents> d)empty of tömma på <empty one's pockets of their contents>; beröva <empty a phrase of all meaning>empty oneself om flod falla ut <into i>
intransitivt verb a) tömmas <the cistern empties slowly, the room emptied quickly>, bli tom b) rinna ut <the water empties slowly>om flod falla ut <into i>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:empty outtömma [ur] <empty out a drawer>; hälla ur; tömma (hälla, slå) ut <empty out the contents>om flod falla ut <into i>strömma ut <people emptied out onto the street after the concert>
ease [i:z]substantivlätthetwith ease med lätthet, lätt [och ledigt]; ledigt, otvungetvälbefinnande, välbehag; lugn, ro, vila; ledighet, naturlighetat ease el. at one's ease bekvämt, i lugn och ro; väl till mods, lugn; obesvärad, ogenerad; makligt, i sakta mak, sakta och lugnt[stand] at ease! mil. manöver!ill at ease illa (obehaglig) till mods, orolig, besvärad, generadput sb at ease få ngn att slappna av, lugna ngn
transitivt verblindra <ease the pain>ease one's mind lugna siglätta [på] <ease the pressure>; underlätta; minska, sätta ner, sakta [ner] <ease [down] the speed>; modereraease down sakta ner maskinenlossa litet på <ease the lid>, lätta på; få att inte kärva, få att gå lättare <ease the drawer>ease the helm lätta på rodretease nature el. ease oneself förrätta sina behovease shoes lästa ut (vidga) skorease sb of befria ngn från äv. skämts. <ease sb of his money>
intransitivt verblätta, minskathe situation has eased situationen har blivit mindre spänd
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:ease offlätta, minska <the tension is easing off>the situation has eased off situationen har blivit mindre spändease outease upta det lugnareease up on ta det lugnare med <ease up on the work>, inte ta i så hårt med <ease up on the boy>sakta farten
© NE Nationalencyklopedin AB