Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

down-and-out [ˌdaʊnənˈaʊt]substfattiglapp
wear [weə] (wore worn)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha på sig, vara klädd i, ha, bärashe always wears blue hon klär sig alltid i blåttwear a beard ha skäggwear one’s hair long ha långt hårwear lipstick använda läppstiftwear a ring ha ringwear spectacles använda glasögonwear one’s years well el. wear one’s age well bära sina år med hederthis coat has not been worn den här rocken är inte använd2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnöta på, slita på <hard use has worn the gloves>; trampa upp, köra upp <wear a path across the field>wear a hole in nöta hål på (i), slita hål på (i)3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnötas, slitas, bli nöttwear thin a) bli tunnsliten b) börja bli genomskinlig <his excuses are wearing thin> c) börja ta slut <my patience wore thin>4wear on sb gå ngn på nerverna5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <this material will wear for years>; stå sigwear well hålla bra; vara väl bibehållen <she wears well>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. hålla streckthe argument won’t wear argumentet håller inte
[weə] (wore worn)
verb (med adv. o. prep.)wear downnöta ut, slita ut, nötas ut, slitas utworn down nedsliten, utnötttrötta ut <he wears me down>bryta ned, övervinna <wear down the enemy’s resistance>wear offnöta av, nöta bort, nötas av, nötas bortgå över, gå bort <his fatigue had worn off>; minska, avta <the effect wore off>wear onom t.ex. tid lida, framskrida <as the winter wore on>wear outslita ut, nöta ut, slitas ut, nötas utbe worn out vara utarbetad, vara slut
[weə]substbrukclothes for everyday wear kläder för vardagsbrukklädermen’s wear herrkläder, herrkonfektionnötning, slitningwear el. wear and tear slitage, förslitningfair wear and tear normalt slitageshow signs of wear börja se sliten utstand any amount of wear tåla omild behandlingbe the worse for wear vara sliten, vara illa medfaren
wash [wɒʃ]verbtvätta, skölja, spolawash the dishes diskawash oneself tvätta sigwash one’s hands of ta sin hand ifrån, inte vilja ha något att göra medI wash my hands of it jag tvår mina händerwash one’s dirty linen in public tvätta sin smutsiga byk offentligtom t.ex. vågor skölja mot, spola in överom t.ex. vågor spola, skölja <wash overboard>tvätta sig, tvätta av sigom t.ex. tyg gå att tvätta, tåla tvätt <a material that will wash>vard.it won’t wash det håller inte; den gubben går inteom vatten m.m. skölja
[wɒʃ]verb [wɒʃ]substtvättning, tvagninggive the car a good wash tvätta av bilen ordentligthave a wash tvätta av sighave a wash and brush up snygga till sigtvättning av kläderit will come out in the washdet går bort i tvättendet kommer att ordna upp sigtvättklädertvättinrättningsvallvåg spec. efter båt, kölvatten (med adv. o. prep.)wash ashorespola i land, spolas i landwash awaytvätta bort, spola bort, skölja borturholka, urgröpa <the cliffs had been washed away by the sea>wash downtvätta, spola av <wash down a car>skölja ned <wash down the food with beer>wash offtvätta bort, tvätta av <wash off stains>gå bort i tvättensköljas bort, spolas bortwash outskölja upp (ur), tvätta upp (ur) <wash out clothes>feel washed out vard. känna sig urlakadwash updiska; diska avom vågor skölja upp, spola uppamer. tvätta sig <John, go wash up before you have lunch>vard.washed up slut, färdig <he was washed up as a boxer>
hand [hænd]substhandwin hands down vinna med lätthethands off! bort med tassarna!hands up! a) upp med händerna! b) räck upp en hand!wait on sb hand and foot passa upp på ngnget the upper hand få (ta) övertagetchange hands övergå i andra händergive sb a hand ge ngn ett handtag, hjälpa ngnhave a hand in sth vara inblandad i ngtclose at hand el. near at hand a) till hands b) nära föreståendeby hand för hand <done by hand>in hand a) till sitt förfogande <have money in hand> b) som man håller på med <the job in hand>a game in hand en match mindre speladtake sth in hand ta hand om ngtplay into sb’s hands spela i händerna på ngnoff hand på rak armget sth off one’s hands slippa ifrån ngton hand till handsout of hand ur kontroll, oregerlig <the children are getting out of hand>visare på ur <second hand>on one hand…on the other hand el. on the one hand…on the other hand å ena sidan…å andra sidanlearn sth at first hand få veta ngt i första handperson arbetare, man <how many hands are employed?>a bad hand at dålig ia good hand at duktig ihandstil <a legible hand>vard. applådergive sb a big hand ge ngn en stor applåd
[hænd]verbräcka, lämna, ge <sth to sb>
[hænd]verb (med adv. o. prep.)hand downlämna i arv, låta gå i arvhand inlämna inhand onskicka vidare, låta gå vidarehand outdela ut, lämna ifrån sighand over toöverlåta åt (till), överlämna åt (till)
cut [kʌt] (cut cut el. cutting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära, hugga, klippa; skära i (av, för), klippa avhave one’s hair cut klippa håret2cut one’s teeth få tänder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära ner, minska, förkorta4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, klippa av t.ex. filmning, del av program, stryka <cut a scene in a film>cut sb short avbryta ngn tvärtcut sth short stoppa ngt5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskära till, hugga ut6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskortsp. kupera <cut the cards>7vard.cut sb dead behandla ngn som luft
[kʌt] (cut cut el. cutting)
verb (med adv. o. prep.)cut downhugga ner, fällaknappa in på, skära ner, minskacut inblanda sig i samtalet, avbrytacut offhugga av, skära av (bort), kapaskära av, isolera, avstängagöra slut på, dra instänga av, avbrytacut outskära (hugga) ut, klippa ut; klippa (skära) tillshe is cut out for the part hon är som klippt och skuren för rollenvard. skära bort, stryka, hoppa över; sluta upp med, låta blicut it out! lägg av!cut upskära sönder (upp), stycka; hugga sönderklippa (skära) tillvard. bedröva, uppröra <she was cut up after his death>
[kʌt]adjektivcut flowers lösa blommor, snittblommorcut glass slipat glas, kristallat cut price till underpriscut and dried el. cut and dry fix och färdig
[kʌt]substskärsårnedskärning, nedsättning <a cut in prices>; nedstrykning <cuts in the text>; minskninga cut in wages en löneminskninga power cut ett elavbrottstycke, bita cut off the joint en skiva från stekenskärning, snitt om klädershort cut genvägkupering av spelkorta cut above me ett pinnhål högre än jag
come [kʌm] (came come)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma2come,come! el. come now! a) se så!, så ja! b) försök inte!come easy to sb gå lätt för ngn.come loose lossnacome undone el. come untied gå upp, lossnacome what may hända vad som hända villhow come ? hur kommer det sig?in days to come under kommande dagar3come to (+ inf.) a) komma för att <he has come here to work> b) komma att <I’ve come to hate this>come to think of it när man tänker efter4vard.come it over spela herre överdon’t come it with me! försök inte med mig!
[kʌm] (came come)
verb (med adv. o. prep.)come aboutske, hända, gå tillcome acrosskomma överträffa påcome alongkomma med, gå medcome along! kom nu!ta sig <the garden is coming along>, arta sigcome bykomma förbifå tag i, komma övercome downkomma ner, gå nercome down to kunna reduceras till <it comes down to this>come down in favour of ta ställning förcome forwardträda fram, stiga framerbjuda sigcome forward with a proposal lägga fram ett förslagcome fromkomma ifrån, vara ifråncoming from you that’s a compliment för att komma från dig är det en komplimangkomma sig av <that comes from being so impatient>come inkomma in, komma i målcome in handy el. come in useful komma väl till passcome in for få del av, , få sigcome intofå ärva <come into a fortune>come into fashion komma på modetcome into play träda i verksamhet; spela income into power komma till maktencome into the world komma till världencome ofkomma sig av <this comes of carelessness>no good will come of it det kommer inte att leda till något gottthat’s what comes of your lying! där har du för att du ljuger!härstamma frånhe comes of a good family han är av god familjcome offgå ur, lossna frånramla av, ramla nercome off it! vard. lägg av!äga rum, bli avlyckas; avlöpa, <did everything come off all right?>klara sig <he came off best>come onkomma, närma sigträda frambryta in, falla på <night came on>ta sig, utveckla sigcome on! a) kom nu!, skynda på! b) sport. heja! <come on you Spurs!> c) kom om du törs!come outkomma utcome out on strike gå i strejkgå ur <these stains won’t come out>komma i dagen, komma framvisa sig, visa sig vara <come out all right>rycka ut <come out in defence of sb>come out at bli, uppgå till <it comes out at £50>come overkomma överkänna sig, blishe came over a bit queer hon kände sig lite konstigwhat had come over her? vad gick det åt henne?come roundkomma över, titta income round and see sb komma och hälsa på ngnkvickna tillcome tokomma till, kvickna tillwhatever are we coming to? vad ska det bli av oss?, var ska det sluta?he had it coming to him vard. han hade sig själv att skyllabelöpa sig till, komma (gå) påhow much does it come to? hur mycket blir det?leda tillcome to nothing gå om intetit comes to the same thing det kommer på ett utwhen it comes to it när det kommer till kritancome upkomma upp, komma fram, dyka uppkomma på talcome up against kollidera med, råka ut förcome up to nå (räcka) upp till, uppgå till, motsvara, uppfyllacome up with komma med <come up with a new suggestion>
wrong [rɒŋ]adjektivorätt <it is wrong to steal>fel <he got into the wrong train>, felaktigsorry, wrong number! förlåt, jag (ni) har kommit fel!be wrong ha fel, ta felyou’re wrong there! där tar (har) du fel!the wrong way round bakvänd, bakväntbe on the wrong side of fifty vara över femtio årget on the wrong side of sb komma på kant med ngnget out of bed on the wrong side vard. vakna på fel sidago the wrong way about it börja i fel ändathe food went down the wrong way maten fastnade i vrångstrupenwhat’s wrong with…? a) vad är det för fel med (på)…? b) vad har du emot…?
[rɒŋ]adverborätt <act wrong>, oriktigt, fel, galet <guess wrong>; vilsedo wrong handla orätt, göra felyou’ve got it all wrong du har fått alltsammans om bakfotendon’t get me wrong! missförstå mig inte!go wrong a) gå fel, gå vilse b) misslyckas, gå snett c) vard. gå sönder, paja
[rɒŋ]substorätt <right and wrong>; orättfärdighet; oförrätt, orättvisaI had done no wrong jag hade inte gjort ngt felbe in the wrong a) ha orätt, ha fel b) vara skyldigput sb in the wrong lägga skulden på ngn
[rɒŋ]verbförorätta, förfördela, kränka <she was deeply wronged>
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
© NE Nationalencyklopedin AB