Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

don't-know [ˌdəʊntˈnəʊ]substantivvet-ej-svarare vid opinionsundersökning o.d.the don't-knows de tveksamma
dunno [dəˈnəʊ]vard. förvrängning av don't know
actually [ˈæktʃʊəlɪ, -tjʊəlɪ]adverbegentligen, i själva verketfaktiskt <I don't know actually>, verkligen, rentavwe actually did it! tänk att vi klarade det!
Adam [ˈædəm]mansnamnI don't know him from Adamvard. a) jag har inte en aning om vem han är b) jag känner absolut inte igen honom
know [nəʊ] (knew known)transitivt verb och intransitivt verb (se äv. known)veta; ha reda på, känna till, veta av⁅he's a bit stupid,⁆ you know …[som] du vet (vet du, förstår du)you never know man kan aldrig vetaI wouldn't know vard. inte vet jag, jag har ingen aningas (so) far as I know såvitt jag vethe is at work for all I know vad jag vet så är han på jobbetknow one's own mind veta vad man villknow a thing or two el. know what's what vard. ha [väl] reda på sig, inte vara bortkommennot if I know it vard. inte så länge jag får ett ord med i laget, det aktar jag mig nog förlet me know ⁅when you are ready⁆ säg till [mig]…, säg ifrån…before you know where you are innan man (du) vet ordet av⁅I'm so happy⁆ I hardly know where I am …så jag knappt vet till migknow about känna till, veta omwhat do you know! vard. vad säger du om det då!, det må jag [då] säga!, nej men ser man på!that's all you know ! iron. du skulle bara veta!, det är vad du tror!know of känna till, veta <I know of a place that would suit you>; ha hört talas om <I know of him>not that I know of inte såvitt (vad) jag vet
kunna, ha lärt sig, vara kunnig (hemmastadd, insatt) ihe knows his business han kan sin sak (sitt yrke); han vet vad han pratar omhe knows all about cars han kan [allt om] (förstår sig på) bilarI know nothing about paintings jag förstår mig inte alls på tavlorknow sth by heart kunna ngt utantill
know how to kunna [konsten att], förstå sig på att; veta attknow how to read kunna läsa
känna, vara bekant med <I don't know him>get to know lära känna, bli bekant med⁅she will do it⁆ if I know her …om jag känner henne rätt
känna igen; identifiera; [kunna] skilja <from från> <it's impossible to know one from the other>know a good thing when one sees it kunna skilja på bra och dåligt, veta vad som är braI knew him by his voice jag kände igen honom på rösten
vara med om, uppleva <he knew poverty in his early life>, se <she has known better days>it has never been known to happen det har veterligen aldrig häntshe has never been known to tell a lie ingen har någonsin (man har aldrig) hört henne ljuga
substantivin the know vard. initierad, invigd
whether [ˈweðə]konjunktionom <I don't know whether she is here or not>, huruvidathe question whether… frågan om…, frågan [om] huruvida…I doubt whether he will come jag tvivlar på att han kommerwhether…or antingen (vare sig)…elleryou must, whether you want to or not (no) du måste, antingen du vill eller inte
rightly [ˈraɪtlɪ]adverbrätt; riktigt <I don't rightly know whether…>rightly or wrongly med rätt eller orätt⁅he came at 5 o'clock⁆ if I remember rightly , vill jag minnasmed rätta <rightly proud of its ancient buildings>and rightly so och det med rätta
meaning [ˈmi:nɪŋ]adjektivmenande, talande <a meaning look>
substantivmening; betydelse <a word with many meanings>, innebörd <I did not grasp the meaning of her speech>what is the meaning of ⁅this word⁆? vad betyder…?if you get my meaning om du förstår vad jag menar⁅love –⁆ you don't know the meaning of the word! …du har ingen aning om vad det betyder!, …vad vet du om det?
certain [ˈsɜ:t(ə)n]adjektivsäker <this much (så mycket) is certain that…>face a certain death gå en säker död till mötesbe certain of (about) vara säker på, vara viss (övertygad) ombe certain that vara säker på atthe is certain to do it han kommer säkert att göra detmake certain of förvissa (försäkra) sig omfor certain [alldeles] säkert (bestämt), med säkerhet <I don't know for certain>find out for certain ⁅whether…⁆ förvissa sig om…viss ej närmare bestämd <feel a certain reluctance, on certain conditions>a certain Mr Jones en viss herr (en herre vid namn) Jones
though [ðəʊ]konjunktionfast, fastän, ehuru, trots attthough el. even though även om, om också, om änsome improvement though slight en om också liten förbättringmen, fast <he will probably agree, though you never know>as though som [om] <he looks as though he were ill>it's not as though ⁅I wanted to win the match at their expense⁆ det är inte så att…
adverbändå; verkligen <did she though!>⁅I don't mind playing –⁆ I'm not much good, though …fast jag är inget vidare
© NE Nationalencyklopedin AB