Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

diseasedɪˈzi:zsubstsjukdom, sjukdomar
foot-and-mouth disease [ˌfʊtənˈmaʊθdɪˌzi:z]substmul- och klövsjuka
VD [ˌvi:ˈdi:]förk. för venereal diseaseVS
venerealvɪˈnɪərɪəladjektivvenerisk, köns-venereal disease könssjukdom
occupational [ˌɒkjʊˈpeɪʃnəl]adjektivarbets- <occupational therapy>, yrkes- <occupational disease>
transmitter [trænzˈmɪtə]substmed. överförare <the transmitter of disease>radiosändare
liver [ˈlɪvə]substleverliver disease leversjukdomliver paste leverpastej
cow [kaʊ]substkoneds., om kvinna apa, kossa, bitchmad cow disease galna ko-sjukan
STD [ˌesti:ˈdi:]förk. för subscriber trunk dialling (förk. för sexually transmitted disease) sexuellt överförd sjukdom
contract [ˈkɒntrækt]substkontrakt
[kənˈtrækt]verbdra samman, dra ihop, ådra sig <contract a disease>
© NE Nationalencyklopedin AB