Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

discretion [dɪˈskreʃ(ə)n]substantivurskillning, urskillningsförmåga, omdöme, omdömesförmåga, klokhet; diskretion, taktdiscretion is the better part of valour ung. försiktighet är en dygdhandlingsfrihetat one's discretion el. at one's own discretion efter [eget] godtycke, efter behagI leave it to your discretion det överlåter jag åt dig [att avgöra]
handle [ˈhændl]transitivt verbhantera <handle tools>; handha, handskas (umgås) med <nasty stuff to handle>; behandla <handle colour>, göra något avsköta [om], ta, behandla, handskas med <handle sb gently, handle sb with discretion>; klara [av] <handle a situation>, gå i land med; ha hand om <he handles large sums of money>; manövrera <handle a ship>behandla <handle a subject, handle a problem>ta i, beröra, vidröra <do not handle the fruit>, plocka (röra, bläddra) i
intransitivt verbthis car handles well den här bilen är lättmanövrerad
substantivhandtag, skaft, öra, dörrvred; vev; greppfly off the handle vard. bli rasande, brusa uppget a handle on bildl. få grepp om
use [subst. ju:s; verb: i betydelse II ju:z, i betydelse III ju:s]substantivanvändning, begagnande, brukmake use of göra bruk av, använda, utnyttja; ta till varadirections for use bruksanvisningbe in use vara i bruk, användascome into use komma i bruk, börja användasbe out of use vara (komma) ur bruk, inte användasgo out of use komma ur brukanvändning, nytta; funktionpeaceful uses of nuclear power fredligt utnyttjande av atomkraft[en]have no use for a) inte ha någon nytta av (användning för) b) inte ge mycket för, inte gillanytta, gagn, fördel; användbarhetwhat's the use? vad tjänar det till?, vad ska det tjäna till?be of use vara (komma) till nytta (användning), vara användbar <to sb för ngn; for sth till ngt>be no use el. be of no use inte gå att använda, vara till ingen nytta <the information was [of] no use>he is no use han duger ingenting till, han är värdelösit is no use trying el. there is no use in trying el. trying is no use det tjänar ingenting till (det är ingen idé) att försöka a)lose the use of one eye bli blind på ena ögatlose the use of one's legs förlora rörelseförmågan i benen b)room with use of kitchen rum med tillgång till (del i) kökbruk, sed, praxis
transitivt verbanvända, begagna, bruka, nyttja, anlita <as som; for till, för, som, i stället för; to+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknastill (för) att + inf.>; utnyttja <she uses people>use force bruka våldmay I use your phone? får jag låna din telefon?I could use a drink jag skulle inte ha något emot en drinkuse up förbruka, göra slut på, uttömmavisa <use discretion (tact)>
intransitivt verbused to (end. i imp.) brukadethere used to be… förr fanns det…⁅she does not come as often⁆ as she used to …som han brukadehe used to smoke a pipe han brukade röka pipa, förr rökte han pipathings are not what they used to be det är inte längre som förr [i världen]i nekande satser el. frågande satser,he used not (usedn't,usen't, didn't use) to be like that han brukade inte vara sådandid you use to work here? arbetade du här tidigare?
© NE Nationalencyklopedin AB