Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

despair [dɪˈspeə]substantivförtvivlan <at över>, misströstan <of om>; hopplöshetbe in despair vara förtvivlad; misströsta <of om>åld.be the despair of sb vara ngns fasa
intransitivt verbförtvivla, misströsta <of om>
fluctuate [ˈflʌktjʊeɪt]intransitivt verbfluktuera, gå upp och ned, variera, växla, vara ostadig <fluctuating prices>vackla, pendla <fluctuate between hope and despair>; skifta; vara vankelmodig
inarticulate [ˌɪnɑ:ˈtɪkjʊlət]adjektivoartikulerad, otydlig; stapplande; oklar, oredighe is always so inarticulate han har alltid så svårt att uttrycka sigmållös <inarticulate rage, inarticulate with rage>, stum <inarticulate despair>
sunk [sʌŋk]adjektiv och perfekt particip (av sink); [ned]sänkt; sjunkensunk in försjunken i <sunk in thought>, nedsjunken i <sunk in despair>we are sunk ⁅if that happens⁆ vard. vi är sålda…
wring [rɪŋ] (wrung wrung)transitivt verb a) vrida <wring one's hands in despair> b) vrida (krama) ur <wring wet clothes> c) krama, pressa, trycka <he wrung my hand hard>wring sb's neck vrida nacken av ngnwring sth out of (from) sb tvinga av ngn ngt, pressa ngn på ngt, pressa ur ngn ngtwring out vrida (krama) ur; bildl. tvinga frampina, plågait wrings my heart to hear… det är hjärtskärande (beklämmande) att höra…
surrender [səˈrendə]transitivt verböverlämna <surrender a town to (åt) the enemy>, ge upp <surrender a fortress>, avträda <surrender a territory>, utlämna <surrender a prisoner>, avstå [från], lämna (ge) ifrån sigsurrender oneself ge sig, överlämna sig <they surrendered themselves to (åt) the police>, kapitulera
intransitivt verbge sig, överlämna sig <surrender to (åt) the enemy (police)>, kapitulera <to för, inför>bildl. hänge sig, överlämna sig <to åt> <surrender to despair>
substantivöverlämnande etc.; jfr surrender; kapitulation
depth [depθ]substantivdjup äv. bildl.; djuphet; bredd; djupsinnighet, djupsinne <äv. depth of thought>the depths spec. poet. djupet <be lost in the depths, from the depths of my heart>depth of field foto. skärpedjup, djupskärpait is 5 feet in depth den är 5 fot djupin depth ingående, grundlig, som går på djupet <a study in depth>in the depths of despair i djupaste förtvivlanin the depths of the forest djupt inne i skogen, i skogens djupin the depth of winter mitt i [den kallaste] vinternbe out of one's depth vara på djupt vatten; bildl. vara ute på hal isget out of one's depth komma för långt ut på djupt vatten; bildl. hamna på hal is
blank [blæŋk]adjektivtom, blank, oskriven, renblank signature underskrift in blankotom, uttryckslöslook blank se oförstående (frågande) utmy mind went blank det stod [plötsligt] alldeles stilla i huvudet på migpur, ren <blank despair>
substantivtomrum äv. bildl., tom yta, lucka; oskrivet ställe på papper; händelselös tid <a blank in our history>his mind was a complete blank det stod alldeles stilla i huvudet på honomrent (oskrivet) blad; amer. blankett, formulärnit i lotteridraw a blank dra en nit; bildl. äv. kamma nolllös patronfire blanks skjuta med lös ammunition
intransitivt verbvard. få hjärnsläpp
transitivt verbvard. behandla som luft
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:blank outvard.överskyla, undanhålla, hemlighållaförträngafå hjärnsläpp
reduce [rɪˈdju:s]transitivt verbreducera; skära ned, minska, inskränka, dra in på <reduce one's expenses>, sätta (pressa) ned, sänka <reduce the price>; försvaga <reduced health>; förminska <reduce a reproduction>reduce speed minska (sänka) fartenreduce one's weight gå ned [i vikt], bantathe whole thing reduces itself to det hela inskränker sig till (går i korthet ut på)reduced circumstances knappa[re] omständigheterto be sold at reduced prices till salu till nedsatta priseron a reduced scale i förminskad skalain a very reduced state i ett mycket försvagat (nedsatt) tillståndförsätta <to i ett tillstånd>; bringa <to till>; förvandla <to, into till>; tvinga <to do sth [till] att göra ngt>reduce to ashes lägga i (förvandla till) askabe reduced to beggary el. be reduced to begging vara (bli, se sig) hänvisad till tiggerireduce to despair göra förtvivlad, driva till förtvivlanreduce to subjection el. reduce to submission tvinga till underkastelsereduce sb to tears få ngn att gråta (brista i gråt)föra in <to (under) a rule>; hänföra <to a class till en klass>reduce sth to a system inordna ngt i ett systemdegradera, flytta nedreduce to the ranks degradera till menigmatem. reducerareduce an equation förenkla en ekvationreduce a fraction förkorta ett bråkbesegra <reduce an enemy>, lägga under sig, erövra <reduce a country>
intransitivt verbreduceras, minskasbanta, gå ned [i vikt]
yield [ji:ld]transitivt verbge <yield good crops, yield a good profit>, ge i avkastning (vinst) <investments yielding 10 per cent>, inbringa; producera, frambringalämna ifrån sig, överlämna, avstå [från], övergeyield ground falla undan <to för>yield oneself up hänge sig, ägna sig, hemfalla <to åt>mest litt. ge, skänka, bevilja
intransitivt verbge avkastningge efter, ge vika <to för> <yield to threats, the door yielded to the pressure>, ge sig, böja sig; svikta; bildl. ge med sig, ge upp, kapitulera <yield to force>yield to a) ge sig för, böja sig för b) vara underlägsen, ligga under, stå ˈefter <yield to nobody in (i, i fråga om) courage>yield to despair hemfalla åt förtvivlanyield to temptation falla för frestelsenthe disease yielded to treatment sjukdomen övervanns genom behandlingenyield to lämna plats för (åt), efterträdas avlämna företräde i trafiken <to åt>
substantivekon.el.allm. avkastning; utbyte; behållning, vinst; produktionlantbr. skörd, avkastning, produktiontransitivt verbmed adv.:yield upuppenbara, avslöja <the caves yielded up their secrets>
lämna ifrån sig
© NE Nationalencyklopedin AB