Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

decide [dɪˈsaɪd]transitivt verbavgöra; bestämma [sig för], besluta [sig för]that decided me det fick mig att bestämma miginse, finna, komma till den slutsatsen <that att>
intransitivt verbbestämma sig, besluta sigshe decided on the yellow dress hon bestämde sig (fastnade) för den gula klänningenwe decided against the trip vi beslutade oss för att inte resayou must decide for yourself whether… du måste själv bestämma om…välja <between mellan>avgöra, döma
toss-up [ˈtɒsʌp]substantivvard.slantsingling; lottningdecide sth by toss-up singla slant om ngtit is a toss-up det är rena lotteriet
amount [əˈmaʊnt]substantivbelopp, summamängd, massa; kvantitetany amount of en hel massa [med], massvis med, i massor <he has any amount of money>⁅I can sleep⁆ any amount …hur mycket (länge) som helstno amount of persuasion ⁅could make me change my mind⁆ inga övertalningsförsök i världen…⁅decide on⁆ the amount of milk to be used …hur mycket mjölk som ska användasthe amount of trouble involved det besvär detta medför (medförde osv.)värde <the information is of little amount>
intransitivt verbmed adv.:amount touppgå till, belöpa sig tillvara detsamma som, vara liktydig med <it amounts to a refusal>, innebära, betyda <it amounts to this that…>⁅his arguments⁆ do not amount to much …är inte mycket värdayou will never amount to anything det blir aldrig något av digit amounts to the same thing det går (kommer) på ett uta probability amounting almost to a certainty en till visshet gränsande sannolikhet
for [fɔ:, obeton. , f]preposition (se äv. förbindelser med t.ex. call, go, make, in) a) för <work for money> b) [i utbyte] mot, i stället för <new lamps for old>E for elephant E som i elefantsit for a constituency representera en valkrets [i parlamentet]
a) till <here's a letter (present) for you> b) åt <I can hold it for you> c) för, för ngns räkning, å ngns vägnar <she acted for me>there's friendship for you! vard. det kan man kalla vänskap!; iron. och det ska kallas vänskap!
a) för att få (skaffa, hämta, finna o.d.) <go to sb for help>; efter <ask (fråga) for sb, long for>, om <ask (be) for help>, <hope for> b) till <dress for dinner>now you're for it! vard. det kommer du att få för!, nu åker du fast!oh for ⁅a cup of tea⁆! oj, vad jag är sugen på…!be out for a walk vara ute och gå, vara ute på en promenadthere's a gentleman for you det är en herre som söker erwhat's this for? vard. vad är (har man) det här till?; vad är det här (ska det här vara) bra för?
till <passengers for London>, [i riktning] mot
för <bad for the health>it's good for colds det är bra mot förkylningar
lydande ; till ett belopp ava bill for £100 en räkning på 100 pund
med anledning av, på grund av, till följd av, för…skull; av <cry for joy>, ifor this reason av den anledningen (det skälet)if it had not been for her om inte hon hade varit, utan henne
trotshe is a good man for all that han är en bra människa trots allt (i alla fall, det oaktat)
vad beträffar, med hänsyn till, med avseende på, i fråga om <last year was the worst year ever for accidents>, angåendefor all I care jag bryr mig inte, gärna för mig, mig angår det intefor all I can see inte annat än jag kan se⁅she is dead⁆ for all I know …vad (såvitt) jag vetso much for that! det var det [det]!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me vad mig beträffar; för min delbe hard up for money ha ont om pengar
såsom [varande], för; som, till <they chose him for their leader>for instance el. for example till exempelI for one jag för min del (till exempel)for one thing för det första; till exempelI know it for certain el. I know it for a fact det vet jag säkert (bestämt, med säkerhet)
för [att vara] <not bad for a beginner>, såsom […betraktad]
a) i tidsuttr. <I haven't seen him for a long time>, under, i; för⁅be away⁆ for a month …[i] en månadfor several months [past] sedan flera månader tillbakafor now för tillfället, tillsvidare <that is enough for now> b) i rumsuttr. på en sträcka avfor kilometres på (under) flera kilometerwe walked for two kilometres vi gick två kilometer
it is for you to decide det är du som ska bestämmait is not for me to judge det är inte min sak att dömahere is a book for him to read här har han en bok att läsait is common for a man to do so det är vanligt att en man gör så
konjunktionför, ty; nämligen⁅I asked her to stay,⁆ for I had something to tell her …för jag hade något att säga henne, …jag hade nämligen något att säga henne
© NE Nationalencyklopedin AB