Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

day trip [ˈdeɪtrɪp]substantivendagstur, dagsutflykt
take [teɪk] (took taken)transitivt verb (se äv. take; se äv. fraser med take under aback, oath, order, seatm.fl.)ta; fatta, gripa; ta tag i, hålla sig itake sb's arm ta ngn under armentake sb's hand ta (hålla) ngn i handen
ta [med sig]; bära, flytta
föra <he was taken to the Tower>, ledathese stairs will take you to… den här trappan leder till…
a) ta sig <take a liberty>take a bath ta [sig] ett bad b) göra sig <take a lot of trouble (besvär)>
a) göra <take a trip>; vidta <take measures>take notes föra (göra) anteckningar b)take a decision fatta (ta) ett beslut c) avlägga <take a vow>
a) ta, lägga beslag påthis seat is taken den här platsen är upptagen b) gripa <he was taken by the police> c) inta <take a fortress>
a) inta <take one's place> b) söka, ta <take cover, take shelter>
dra, ta <take two from six>
anteckna, skriva upp <take sb's name>
a) inta <take one's meals>, dricka <take wine>take snuff snusa b)take the sun sola [sig]
använda, ta <take sugar with (i) one's tea>; ha, dra <I take sevens (nummer sju) in gloves>
ta, åka med <take the bus>take a taxi ta (åka) taxi
ta, resa, åka, slå in på <take another road>take the road to the right gå (köra) åt höger
a) ta emot <take a gift>take that! där fick du [så du teg]!I'm not taking any of that vard. sånt går inte med mig b) anta <take a bet>
a) hyra <take a house> b) prenumerera på <take two newspapers>
behövas, fordras, krävas; dra <the car takes a lot of petrol>he had already taken six years over it han hade redan lagt ner sex år på detit takes so little to make her happy det behövs så lite för att hon ska bli gladit takes a lot to make her cry det ska mycket till för att hon ska gråtait will take some doing det är inte gjort utan vidareit took some finding den var svår att hittashe has [got] what it takes vard. hon har allt som behövs
ta på sig <take the blame>, överta, åta sig <take the responsibility>take it upon oneself to a) åta sig att b) tillåta sig att, ta sig för att
be taken ill bli sjuk, insjuknabe taken with , drabbas av
uppta, ta <take sth well>he knows how to take people han kan verkligen ta folktake it or leave it! om du inte vill ha det så får det vara!, passar det inte så låt bli!
tålaI can't take it any more jag orkar inte med det längrehe can't take a joke han tål (förstår) inte skämtI will take no nonsense jag vill inte veta av några dumheter
a) uppfatta, förstå <he took the hint>this must be taken to mean that det måste uppfattas så att b) följa, ta <take my advice>
a) tro, anseI take it that jag antar (förmodar) attwhat (who) do you take me for? vem tar du mig för?do you take me for a fool? tror du jag är [en] idiot? b)you may take my word for it that el. you may take it from me that du kan tro mig på mitt ord när jag säger attyou may take his word for it du kan tro honom på hans ord
fånga äv. bildl. <it took my eye>; fängslabe taken with bli intagen av (förtjust i)
hämta, ta <the quotation is taken from Shakespeare>
a) vinna, ta <he took the first set 6–3> b) kortsp. , ta [hem]; schack. ta, slå <take the queen> c) sport. ta, klara hinder
anta, [börja] få <the word has taken a new meaning>
fatta, <take a liking to>, finna, ha <take a pleasure in>
ertappa, komma påtake sb unawares överrumpla ngn
a) läsa, lära sig <take English at the university>; gå på <take a course> b) undervisa i <take a class> c) gå upp i <take one's exam>
gram. styra, konstrueras med
(took taken)intransitivt verb (se äv. take)ta <the vaccination didn't take>fastna, fästa; bot. slå rot, ta sigta [av] <take to the right>
(took taken)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivtagande; jfr givefångst <the daily take of fish>, [jakt]byteintäkter, inkomst[er]; förtjänst a) film. tagning b) inspelningtake on sth vard. version av ngt; syn på ngtsl.be on the take gärna ta emot mutor, gärna låta sig köpasmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:take afterbrås på, likna <he takes after his father>take against[börja] få någonting emot <you've taken against me>take alongta med [sig]take apartta isär <take a watch apart>vard. slå, klå <the team were taken apart>göra ner [fullständigt]take awayta bort (undan); föra bort <be taken away to prison>dra ifrån <take away six from nine>take meals away köpa hem färdiglagade måltidertake backta (ge, lämna) tillbaka, återtaI take back what I said jag tar tillbaka vad jag saföra (förflytta) tillbaka [i tiden] <the stories took him back to his childhood>take downta nedriva [ned] <take down a house>take down one's hair lösa [upp] (slå ut) håretskriva ned (upp), anteckna; göra ett referat av <take down a speech>; ta [diktamen på] <take down a letter>take sb down [a peg or two] sätta ngn på platstake inta in; ta (skaffa) in (hem) varorföra intake a lady in to dinner föra en dam till bordetta emot, ha <take in boarders>prenumerera påomfatta <the map takes in the whole of London>, inkluderavard. besöka, gå påtake in a cinema gå på bioförstå, fatta <I didn't take in a word>; överblicka <take in the situation>; registrera <she took in every detail>he takes it all in vard. han går på allting, han är så lättluradbe taken in låta lura sigvard. ta till polisstationentake offtr. ta bort (loss); ta av [sig] <take off one's shoes>; itr. vara löstagbar, kunna tas av (loss)föra bort <be taken off to prison>, köra i väg med; ta (hämta) upp från, rädda frånavföra från <take an item off the agenda>take sugar off the ration slopa ransoneringen av socker[be]ge sig i väg; flyg. starta, lyfta, lättatake a day off ta [sig] ledigt en dagdra in <take off two trains>; lägga ned <take off a play>dra (slå) av, pruta <take £10 off>imitera; parodierakomma i ropet, bli populär, göra sig gällandetake onåta sig, ta på sig <take on extra work>ta in, anställa <take on new workers>anta, [börja] få <take on a new meaning>ställa upp mot, ta sig an <take sb on at (i) golf>; fotb. äv. utmana <take on opponents>slå igenom <that fashion hasn't taken on>vard. bli upprördshe took on something dreadful hon förde ett himla livtake outta fram (upp, ut) <from, of ur>; ta ur (bort) <take out a stain>; dra ut tandta ut, skaffa sig <take out a licence>, ta, teckna <take out an insurance policy>ta [med] ut, bjuda ut <take sb out to (på) dinner>this takes it out of me det här suger musten ur mig⁅when he is annoyed,⁆ he takes it out on her …låter han det gå ut över hennetake overtr. överta <take over business>, tillträda <take over a new job>; itr. ta över, överta ledningen (makten, ansvaret)take over from avlösaföra (köra) överwe are now taking you over to… radio. och nu över till…lägga sig till medtake to[börja] ägna sig åt, slå sig på <take to gardening>; sätta sig in i, lära sig; hemfalla åttake to doing sth lägga sig till med [vanan] att göra ngttake to drink el. take to drinking börja drickabli förtjust i, [börja] tycka om <the children took to her at once>; [börja] trivas med; dras tillfly, ta sin tillflykttake to flight ta till flyktentake to the lifeboats gå i livbåtarnatake upta upp (fram); ta med <take up passengers>; lyfta [på] <take up the telephone receiver>; riva upp gatatake up arms ta till vapensuga (ta) åt sigsömnad. ta (lägga) uppta upp <take up for (till) discussion>, föra på talta [upp] <it takes up too much room>; fylla [upp] <it takes up the whole page>; uppta, ta i anspråk, lägga beslag på <take up sb's time>he is taken up with it han är helt sysselsatt med det, han är engagerad i detinta <take up an attitude>anta <take up a challenge>, gå med på; ta sig an, åta sig <take up sb's cause>[börja] ägna sig åt, slå sig på <take up gardening>, börja läsa (lära sig); välja <take up a career>take up golf börja spela golfavbryta, rätta <take up a speaker>; tillrättavisaI'll take you up on that det säger jag ja till, gärna; det [du säger] vill jag bestridaarresteratillträda <take up one's post>take up with sb börja umgås med ngn
go [gəʊ] (went gone; 3 person sg. pres. goes)intransitivt verb (med adv. el. prep., se go)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasse äv. going, goneo. fraser med go under bang, easy, here, let, nativem.fl.fara, resa, åka, köra, färdas; ge sig av, ge sig i väg; I must be going jag måste [ge mig] i väglook where you are going! se dig för!who goes there? vem där?don't go there! vard. glöm det!go fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiska
om tid to go kvar <there is only five minutes to go>
utfalla, <how did the voting go?>how goes it? vard. hur går det?, hur står det till?how's your new job going? hur går det med ditt nya arbete?
a) vara i gång, <the clock won't go> b) vara i farten, arbetashe can really go some hon kan verkligen sätta fart c) sätta i gång, starta⁅ready, steady,⁆ go! …gå!
gå till väga⁅when you switch this on⁆ you go like this …gör man så här
bli <go bad, go blind>
a) försvinna, <there went all my money>; upphöra, gå över <I wish this pain would go>; avskedas b) gå [sönder]; gå i stöpet <there go all my plans> c) säljas, <the house went cheap> d) gå [åt] <his money went on books>
a) ha sin plats, bruka vara (stå, hänga, ligga) <where do the cups go?, where does the picture go?>; ligga b) få plats (rum), rymmas <they will go in the bag>
ljuda, <the siren went>; låta; säga <`bang!' went the gun>how does the tune go? hur låter (går) melodin?
betr. ordalydelse o.d. lyda; om sång <to ; it goes to the tune of (melodin)>as the phrase goes som man brukar sägathe story goes that… det berättas (sägs) att…
gälla, vara sista ordet <what he says goes>
a) räcka, förslå, räcka till b)
[i allmänhet] varaas things go som förhållandena (läget) nu är, i stort sett
go far el. go a long way a) fara etc. långt b) gå (komma) långt <he will no doubt go far> c) räcka långt (länge) d) gå (sträcka sig) långtthat's going too far det är att gå för långt
go to+ inf. a) bidra till att, tjäna till attit goes to prove that… det bevisar att… b) behövas för attthe qualities that go to make a lawyer de egenskaper som är nödvändiga för en advokat c) om pengar o.d. gå (användas) till att d)go to see gå (fara etc.) och hälsa på, besöka, söka
(för tema se go)transitivt verbgo itvard. a) leva om, festa b) gå ˈpå, köra ˈpågo it! sätt i gång bara! c) hålla i, inte ge sig d)go it alone handla på egen hand
(pl. ~es)substantivgående, gångit's no go vard. det går inte, det är ingen idébe on the go vard. vara i farten (i gång) <she has been on the go all day>vard. försök; taghave a go [at it] försöka, göra ett försökhave a go at sb vard. vara på ngn, ge sig på ngnit's your go det är din turat one go på en gånghe did it first go han lyckades vid första försöketvard. succémake a go of sth lyckas med ngt, ha framgång med ngtvard. fart, ruter, gåpåaranda, go <there's no go in him>, liv, kläm, schvung <music without go>full of go schvungfullshe is full of go det är verkligen fart på hennevard. a)a rum go, se under rum b)it was a near go det var nära ögatfrom the word go från första stund (början) (för tema se go)intransitivt verb (med adv. el. prep., ofta med spec. översättningarse äv. ex. under resp. huvudord): go aboutta itu med <go about one's work>gå (fara etc.) omkringom rykte , vara i omloppgo a long way about göra en lång omväggo againststrida (vara) emot <it goes against my principles>, bjuda ngn emotngn emot, gå olyckligt förmotsätta sig, handla mot <go against sb's wishes>go aheadsätta i gång, börja; fortsättago ahead! äv. kör [i gång]!gå (rycka) fram[åt]; gå före <you go ahead and say we're coming>ta ledningen spec. sport., gå om, passera äv. bildl.gå [raskt] framåtgo alongfara etc. [vidare], fortsätta⁅he makes up stories⁆ as he goes along …allteftersomgo along with fara etc. tillsammans med, följa med, instämma med, hålla med <I can't go along with you on (i) that>go along with you! vard. struntprat!; i väg med dig!go atrusa på, ge sig på, gå lös på <he went at him with his fists>ta itu med, gripa sig an med <if you go at it the right way>go awaygå bort, försvinnago backfara etc. tillbaka, återvända; träda tillbaka; gå tillbaka, datera sig frångo back on bryta <go back on one's word>, svika <go back on one's promise>go beforetas upp i, föreläggas <this question will go before a committee>träda (komma) införfara etc. före; gå före <pride (högmod) goes before a fall>go beyondgå utöver, överskridago bypassera [förbi], gå (fara) förbi; förflyta, <time went by slowly>fara över (via) <go by Paris to Italy>; fara etc. med <go by boat>go by air flygago by car åka bilgå (rätta sig) efter <that's nothing to go by>; döma (gå) efter <you can't go by people's faces>go by the name of… gå (vara känd) under namnet…go downgå ner äv. data.; falla, sjunkahe has gone down in the world det har gått utför för honomgo down on sb vulg. suga av ngngå under äv. bildl.minska <go down in weight>; försämras <go down in quality>; om vind el. vågor lägga sigsträcka sig fram till en [tid]punkt, gå [ända] fram <the first volume goes down to the end of the war>go down in history gå till historien (eftervärlden)slå an <the speech went down with (på) the audience>, göra lycka, göra sig <go down on the stage>, gå in (hem) <with hos>insjukna <go down with (i) flue>go forvard. försöka få (ta), tävla (kämpa) omgo for it! ge dig inte!vard. gillaI rather go for that jag gillar det skarptgå lös på, ge sig på, kasta sig över <the dog went for him>go for a walk göra (ta) en promenad, gå ut och gågo for a swim gå och badagå efter, [gå (åka) och] hämtahe's got a lot going for him det är mycket som talar för honom; vard. han har det väl förspäntgo ingå in; gå ˈi <the cork won't go in>; gå in i <the key won't go in the lock>om solen gå i molndelta, vara (gå) med i tävling o.d.go in for gå in för, satsa på, lägga an på, sträva efter, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; vara mycket för <she goes in for dress (kläder)>; vara ˈför, verka för <they go in for his policy>; hänge sig åt; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i (på); gå in vid <go into the army>; gå med i, delta i; slå sig på <go into politics>gå in på <go into details, I won't go into that now>, ge sig in på; noggrant undersöka <go into the matter (problem)>klä sig i, anlägga <go into mourning>falla i, gripas av, råka i <go into raptures>go into hysterics bli hysteriskgo into a coma falla (hamna) i komago offge sig i väg, sticka [i väg]explodera; om skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla; om väckarklocka [börja] ringa; om t.ex. siren [börja] ljudabli dålig, bli skämd; falla av, avta; bli sämrego off to sleep falla i sömn, somna, slockna <how did the play go off?>go off into brista ut igo onfara etc. vidare, fortsättago on about tjata om, köra med <he went on about his theories>fortgå, pågå, vara, hålla på <the talks went on all day>go on to gå över till, fortsätta medgöra, företa, bege sig ut på <go on a journey, go on an outing, go on a trip>försiggå, pågå, stå ˈpå <what's going on here?>; vara på (i) gångbära sig åt, uppföra sig; bråka; tjata <he always goes on at (på) me about that>om kläder gå påteat. komma in [på scenen]go on with you vard. äsch!, nä hör du!, larva dig inte!klara sig, reda sigI've got enough to go on with jag har så det räckertändas <the lights went on>go on for, se be going on forunder goingˈgå efter <the only thing we have to go on>, hålla sig till <what evidence have we to go on?>, bygga påI don't go much on that vard. det ger jag inte mycket förgo outresa (åka, fara) [ut]out you go! ut med dig!go out with vard. sällskapa medstrejka, gå i strejk <äv. go out on strike>slockna <my pipe has gone out>försvinna, dö ut; komma ur modet <those blouses have gone out>go out of gå ur, komma ur <go out of use>go all out sätta in alla sina krafter, göra sitt yttersta, ta ut sig helt, ge järnetgo overgå igenom, granska <go over the accounts (räkenskaperna)>, se över <the mechanic went over the engine>, besiktiga <go over the house before buying it>; läsa igenom, läsa på, repetera; retuscheragå över till ett annat parti o.d.stjälpa, vältago over [big] vard. slå an [kolossalt], göra [enorm] succésl. klå upp, slå sönder och sammango roundfara etc. runt (omkring), se sig omgå runt <wheels go round>it makes my head go round det gör mig yr i huvudeträcka [till] för alla <the glasses will never go round>go round to gå över till, [gå (ta) och] hälsa pålet's go round to my place kom så går vi hem till miggo throughgå igenom i div. betydelser; söka (rota) igenom <go through the whole room>, muddra <the mugger went through the old man's pockets>, [detalj]granska; utföra, genomföra; genomgå <go through an operation>; gå i lås <the deal did not go through>göra av med, göra slut på <he went through all his money>go through with genomföra, fullföljago to (se äv. ex. under length, piece, seam.fl.)gå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>vända sig till, gå tillom pengar o.d. anslås till, användas till, gå till <all his money went to charity>svara motthree feet go to one yard det går tre fot på en yardta på sig <he went to a great deal of trouble>go to blazes! el. go to hell! dra åt helsike!go ˈto it vard. sätta i gång, sätta fartgo togetherfara etc. tillsammansvard. vara tillsammans[bruka] följas åt, höra samman (ihop), väl ihopgo undergå under, sjunka, förlisagå (duka) under, göra konkurs, gå omkull <the firm has gone under>go under the name of… gå (vara känd) under namnet…go upgå upp, stiga <everything went up except pensions>fara etc. upp; resa [in] <go up to town, go up to London>om rop höjas, höraständas <the lights went up>go up for gå upp i <go up for an examination>gå (fara) uppför; gå (klättra) upp igo withfara etc. med, följa [med] <I'll go with you>vard. vara tillsammans med <he's going with her>följa ˈmed <go with the times (tiden)>höra till <it goes with the profession>; höra ihop medand everything that goes with it med allt vad därtill hörpassa (gå) tillgo withoutbli (vara) utan, få vara (reda sig) utanit goes without saying det säger sig självt
© NE Nationalencyklopedin AB