Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

danger [ˈdeɪndʒə]substfara, risk <of för>
imminent [ˈɪmɪnənt]adjektivhotande, överhängande <an imminent danger>, nära förestående
avert [əˈvɜ:t]verbvända bort, avleda <avert suspicion>avvärja <avert a danger>
recognize [ˈrekəgnaɪz]verbkänna igen <by sth på ngt>erkänna <recognize a new government>inse <he recognized the danger>
awake [əˈweɪk] (awoke awoken)verbvaknaväckashe was awake to the danger hon var medveten om faran
presence [ˈprezns]substnärvaro; närhetpresence of mind sinnesnärvaroshe made her presence felt hon uppmärksammades av allain the presence of danger i farans stund
element [ˈelɪmənt]substkem. grundämneelementbe in one’s element vara i sitt rätta element, vara i sitt essebeståndsdelan element of danger ett riskmomentan element of truth en gnutta sanning
zone [zəʊn]substzon, bältethe danger zone riskzonen, farozonenpostal delivery zone amer. postdistriktthe temperate zones de tempererade zonernathe torrid zone den tropiska zonenzone therapist zonterapeutzone therapy zonterapi
ward [wɔ:d]substavdelning, sal, rum på t.ex. sjukhuscasualty ward olycksfallsavdelning på sjukhusmaternity ward BB-avdelning, förlossningsavdelningprivate ward enskilt rum
[wɔ:d]verbward off avvärja, parera <ward off a blow>; avvända <ward off a danger>, avstyra
past [pɑ:st]adjektivgången, förflutenthe past few days de sista dagarnafor some time past sedan någon tid tillbaka
[pɑ:st]substthe past det förflutnain the past förr i världenit is a thing of the past det tillhör det förflutnagram.the past imperfekt
[pɑ:st]prepositionförbi, bortompast danger utom faraat half past one klockan halv tvåa quarter past two en kvart över två
[pɑ:st]adverbförbi <run past>
© NE Nationalencyklopedin AB