Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cork [kɔ:k]substantivkork ämnekork proppkorkflöte
transitivt verbsätta en kork (korken) i, korka igen
cork jacket [ˌkɔ:kˈdʒækɪt]substantivkorkbälteflytväst [av kork]
extract [verb ɪkˈstrækt, ek-, subst. ˈekstrækt]transitivt verbdra (ta) ut <extract teeth, matem.extract the root of (ur) a number>, dra upp (ur) <extract a cork from (ur) a bottle>extrahera <extract an essence>, skilja ut, koka (suga) ut, pressa [ut] <extract the juice of (ur) apples, extract oil from (ur) olives>; kem. lösa ut; slunga <extract honey>tvinga fram, få (pressa) fram <sth from sb ngt av (ur, från) ngn> <extract information (the truth) from sb>, avlocka <sth from sb ngn ngt>hämta, finna <extract happiness from (ur, i) sth>skriva av, citera, excerpera
substantivextrakt <meat extract>utdrag <extract from (ur) a book>
go [gəʊ] (went gone; 3 person sg. pres. goes)intransitivt verb (med adv. el. prep., se go)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasse äv. going, goneo. fraser med go under bang, easy, here, let, nativem.fl.fara, resa, åka, köra, färdas; ge sig av, ge sig i väg; I must be going jag måste [ge mig] i väglook where you are going! se dig för!who goes there? vem där?don't go there! vard. glöm det!go fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiska
om tid to go kvar <there is only five minutes to go>
utfalla, <how did the voting go?>how goes it? vard. hur går det?, hur står det till?how's your new job going? hur går det med ditt nya arbete?
a) vara i gång, <the clock won't go> b) vara i farten, arbetashe can really go some hon kan verkligen sätta fart c) sätta i gång, starta⁅ready, steady,⁆ go! …gå!
gå till väga⁅when you switch this on⁆ you go like this …gör man så här
bli <go bad, go blind>
a) försvinna, <there went all my money>; upphöra, gå över <I wish this pain would go>; avskedas b) gå [sönder]; gå i stöpet <there go all my plans> c) säljas, <the house went cheap> d) gå [åt] <his money went on books>
a) ha sin plats, bruka vara (stå, hänga, ligga) <where do the cups go?, where does the picture go?>; ligga b) få plats (rum), rymmas <they will go in the bag>
ljuda, <the siren went>; låta; säga <`bang!' went the gun>how does the tune go? hur låter (går) melodin?
betr. ordalydelse o.d. lyda; om sång <to ; it goes to the tune of (melodin)>as the phrase goes som man brukar sägathe story goes that… det berättas (sägs) att…
gälla, vara sista ordet <what he says goes>
a) räcka, förslå, räcka till b)
[i allmänhet] varaas things go som förhållandena (läget) nu är, i stort sett
go far el. go a long way a) fara etc. långt b) gå (komma) långt <he will no doubt go far> c) räcka långt (länge) d) gå (sträcka sig) långtthat's going too far det är att gå för långt
go to+ inf. a) bidra till att, tjäna till attit goes to prove that… det bevisar att… b) behövas för attthe qualities that go to make a lawyer de egenskaper som är nödvändiga för en advokat c) om pengar o.d. gå (användas) till att d)go to see gå (fara etc.) och hälsa på, besöka, söka
(för tema se go)transitivt verbgo itvard. a) leva om, festa b) gå ˈpå, köra ˈpågo it! sätt i gång bara! c) hålla i, inte ge sig d)go it alone handla på egen hand
(pl. ~es)substantivgående, gångit's no go vard. det går inte, det är ingen idébe on the go vard. vara i farten (i gång) <she has been on the go all day>vard. försök; taghave a go [at it] försöka, göra ett försökhave a go at sb vard. vara på ngn, ge sig på ngnit's your go det är din turat one go på en gånghe did it first go han lyckades vid första försöketvard. succémake a go of sth lyckas med ngt, ha framgång med ngtvard. fart, ruter, gåpåaranda, go <there's no go in him>, liv, kläm, schvung <music without go>full of go schvungfullshe is full of go det är verkligen fart på hennevard. a)a rum go, se under rum b)it was a near go det var nära ögatfrom the word go från första stund (början) (för tema se go)intransitivt verb (med adv. el. prep., ofta med spec. översättningarse äv. ex. under resp. huvudord): go aboutta itu med <go about one's work>gå (fara etc.) omkringom rykte , vara i omloppgo a long way about göra en lång omväggo againststrida (vara) emot <it goes against my principles>, bjuda ngn emotngn emot, gå olyckligt förmotsätta sig, handla mot <go against sb's wishes>go aheadsätta i gång, börja; fortsättago ahead! äv. kör [i gång]!gå (rycka) fram[åt]; gå före <you go ahead and say we're coming>ta ledningen spec. sport., gå om, passera äv. bildl.gå [raskt] framåtgo alongfara etc. [vidare], fortsätta⁅he makes up stories⁆ as he goes along …allteftersomgo along with fara etc. tillsammans med, följa med, instämma med, hålla med <I can't go along with you on (i) that>go along with you! vard. struntprat!; i väg med dig!go atrusa på, ge sig på, gå lös på <he went at him with his fists>ta itu med, gripa sig an med <if you go at it the right way>go awaygå bort, försvinnago backfara etc. tillbaka, återvända; träda tillbaka; gå tillbaka, datera sig frångo back on bryta <go back on one's word>, svika <go back on one's promise>go beforetas upp i, föreläggas <this question will go before a committee>träda (komma) införfara etc. före; gå före <pride (högmod) goes before a fall>go beyondgå utöver, överskridago bypassera [förbi], gå (fara) förbi; förflyta, <time went by slowly>fara över (via) <go by Paris to Italy>; fara etc. med <go by boat>go by air flygago by car åka bilgå (rätta sig) efter <that's nothing to go by>; döma (gå) efter <you can't go by people's faces>go by the name of… gå (vara känd) under namnet…go downgå ner äv. data.; falla, sjunkahe has gone down in the world det har gått utför för honomgo down on sb vulg. suga av ngngå under äv. bildl.minska <go down in weight>; försämras <go down in quality>; om vind el. vågor lägga sigsträcka sig fram till en [tid]punkt, gå [ända] fram <the first volume goes down to the end of the war>go down in history gå till historien (eftervärlden)slå an <the speech went down with (på) the audience>, göra lycka, göra sig <go down on the stage>, gå in (hem) <with hos>insjukna <go down with (i) flue>go forvard. försöka få (ta), tävla (kämpa) omgo for it! ge dig inte!vard. gillaI rather go for that jag gillar det skarptgå lös på, ge sig på, kasta sig över <the dog went for him>go for a walk göra (ta) en promenad, gå ut och gågo for a swim gå och badagå efter, [gå (åka) och] hämtahe's got a lot going for him det är mycket som talar för honom; vard. han har det väl förspäntgo ingå in; gå ˈi <the cork won't go in>; gå in i <the key won't go in the lock>om solen gå i molndelta, vara (gå) med i tävling o.d.go in for gå in för, satsa på, lägga an på, sträva efter, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; vara mycket för <she goes in for dress (kläder)>; vara ˈför, verka för <they go in for his policy>; hänge sig åt; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i (på); gå in vid <go into the army>; gå med i, delta i; slå sig på <go into politics>gå in på <go into details, I won't go into that now>, ge sig in på; noggrant undersöka <go into the matter (problem)>klä sig i, anlägga <go into mourning>falla i, gripas av, råka i <go into raptures>go into hysterics bli hysteriskgo into a coma falla (hamna) i komago offge sig i väg, sticka [i väg]explodera; om skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla; om väckarklocka [börja] ringa; om t.ex. siren [börja] ljudabli dålig, bli skämd; falla av, avta; bli sämrego off to sleep falla i sömn, somna, slockna <how did the play go off?>go off into brista ut igo onfara etc. vidare, fortsättago on about tjata om, köra med <he went on about his theories>fortgå, pågå, vara, hålla på <the talks went on all day>go on to gå över till, fortsätta medgöra, företa, bege sig ut på <go on a journey, go on an outing, go on a trip>försiggå, pågå, stå ˈpå <what's going on here?>; vara på (i) gångbära sig åt, uppföra sig; bråka; tjata <he always goes on at (på) me about that>om kläder gå påteat. komma in [på scenen]go on with you vard. äsch!, nä hör du!, larva dig inte!klara sig, reda sigI've got enough to go on with jag har så det räckertändas <the lights went on>go on for, se be going on forunder goingˈgå efter <the only thing we have to go on>, hålla sig till <what evidence have we to go on?>, bygga påI don't go much on that vard. det ger jag inte mycket förgo outresa (åka, fara) [ut]out you go! ut med dig!go out with vard. sällskapa medstrejka, gå i strejk <äv. go out on strike>slockna <my pipe has gone out>försvinna, dö ut; komma ur modet <those blouses have gone out>go out of gå ur, komma ur <go out of use>go all out sätta in alla sina krafter, göra sitt yttersta, ta ut sig helt, ge järnetgo overgå igenom, granska <go over the accounts (räkenskaperna)>, se över <the mechanic went over the engine>, besiktiga <go over the house before buying it>; läsa igenom, läsa på, repetera; retuscheragå över till ett annat parti o.d.stjälpa, vältago over [big] vard. slå an [kolossalt], göra [enorm] succésl. klå upp, slå sönder och sammango roundfara etc. runt (omkring), se sig omgå runt <wheels go round>it makes my head go round det gör mig yr i huvudeträcka [till] för alla <the glasses will never go round>go round to gå över till, [gå (ta) och] hälsa pålet's go round to my place kom så går vi hem till miggo throughgå igenom i div. betydelser; söka (rota) igenom <go through the whole room>, muddra <the mugger went through the old man's pockets>, [detalj]granska; utföra, genomföra; genomgå <go through an operation>; gå i lås <the deal did not go through>göra av med, göra slut på <he went through all his money>go through with genomföra, fullföljago to (se äv. ex. under length, piece, seam.fl.)gå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>vända sig till, gå tillom pengar o.d. anslås till, användas till, gå till <all his money went to charity>svara motthree feet go to one yard det går tre fot på en yardta på sig <he went to a great deal of trouble>go to blazes! el. go to hell! dra åt helsike!go ˈto it vard. sätta i gång, sätta fartgo togetherfara etc. tillsammansvard. vara tillsammans[bruka] följas åt, höra samman (ihop), väl ihopgo undergå under, sjunka, förlisagå (duka) under, göra konkurs, gå omkull <the firm has gone under>go under the name of… gå (vara känd) under namnet…go upgå upp, stiga <everything went up except pensions>fara etc. upp; resa [in] <go up to town, go up to London>om rop höjas, höraständas <the lights went up>go up for gå upp i <go up for an examination>gå (fara) uppför; gå (klättra) upp igo withfara etc. med, följa [med] <I'll go with you>vard. vara tillsammans med <he's going with her>följa ˈmed <go with the times (tiden)>höra till <it goes with the profession>; höra ihop medand everything that goes with it med allt vad därtill hörpassa (gå) tillgo withoutbli (vara) utan, få vara (reda sig) utanit goes without saying det säger sig självt
© NE Nationalencyklopedin AB