Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

controversy [kənˈtrɒvəsɪ, ˈkɒntrəvɜ:sɪ]substantivkontrovers, strid, tvist, polemik; [tidnings]debattwithout controversy obestridlig[t]amer., jur. tvistemål
position [pəˈzɪʃ(ə)n]substantivposition, ställning äv. bildl.; läge, platsposition finder sjö. [radio]pejlapparat; mil. avståndsinstrumentposition finding mil. lägesbestämningthey were manoeuvring for position de försökte skaffa sig en bra position (ett övertag)in position på sin [rätta] plats, på platsbe in a position to vara i stånd (tillfälle) attmove into position mil. gå i ställningout of position inte på [sin] plats, ur position[social] position <a position in society>, samhällsställningplats, anställning; befattningståndpunkt <what's your position on (i) this controversy?>, synpunkt
transitivt verbplacera, anbringalokalisera, ange platsen (positionen) för
stir [stɜ:]transitivt verbröra, sätta i rörelse; bildl. äv. väcka <stir a controversy>he didn't stir a finger ⁅to help me⁆ han rörde inte ett finger (en fena)…⁅a breeze⁆ stirred the lake …krusade sjöna faint smile stirred her lips ett svagt leende lekte kring hennes läpparstir oneself sätta i gång, rycka upp sigröra, vispa <stir an omelette>, röra i, röra om i <stir the fire, stir the porridge>; röra ned (i) <stir milk into a cake mixture>
intransitivt verbröra sig <not a leaf stirred>, [börja] röra på sig; vaknabe stirring vara i rörelse (farten); vara på benenhe never stirred out of the house han gick aldrig ut
substantivomrör[n]ing; omskakninggive the fire a stir! rör om i elden ett tag!rörelse; liv och rörelseuppståndelsemake a great stir ställa till stor uppståndelsetransitivt verbmed adv.:stir uphetsa upp, egga upp, få att resa sig <stir up the people>, väcka <stir up curiosity, stir up interest>⁅be quiet!⁆ you're stirring up the whole house …du väcker hela huset
anstifta, sätta i gång, få att blossa upp <stir up a revolt>, ställa till <stir up trouble (bråk)>röra upp, virvla upp <stir up dust>; röra om väl
© NE Nationalencyklopedin AB