Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

command [kəˈmɑ:nd]substantivbefallning; bud; mil. order, kommando <at his command>word of command kommando[ord]at the word of command på kommando, på given signaldo sth at sb's command göra ngt på order av ngn a) mil. befäl <under the command of>, kommenderingtake command of ta befälet överin command kommenderande, befälhavandebe in command föra befäl[et] <of över, , i>he is first in command han är högste chefhe is second in command han är närmast under chefen b) herravälde, kontrollshe has complete command of the situation hon behärskar fullständigt situationen c) behärskande av språk etc.have a good command of a language behärska ett språk bradata. kommando, kommando-förfogande, dispositionall the money at his command alla pengar som står till hans förfogande (disposition)mil. kommando, truppavdelning; befälsområdeBomber Command bombflygetCoastal Command kustflygetFighter Command jaktflyget
transitivt verbbefalla <sb to do, that…>; bjuda, kräva, anbefalla, påbjuda <command silence>föra befälet (ha befäl) över (på, i), kommenderacommand a vessel äv. föra ett fartygvara herre över, behärskaförfoga över, disponera [över] <command vast sums of money>, uppbringainge, förtjäna <he commands our respect, she commands our sympathy>command respect ha respekt med sigspec. mil. behärska <the castle commands the town>, erbjuda (ha) utsikt överinbringa; betinga ett pris
intransitivt verbbefalla; härska; föra befäl[et], kommendera
command economy [ˌkɒməndɪˈkɒnəmɪ]substantivplanekonomi
command module [kəˈmɑ:ndˌmɒdju:l]substantivrymd. kommandomodul, kommandokapsel
supreme command [sʊˌpri:mkəˈmɑ:nd]substantivhögsta kommando (befäl), överbefäl, överkommando
command performance [kəˈmɑ:ndpəˌfɔ:məns]substantivteat. o.d. föreställning som ges på kunglig befallning
second-in-command [ˌsek(ə)ndɪnkəˈmɑ:nd]substantivbe second-in-command ha näst högsta befälet
peremptory [pəˈrem(p)t(ə)rɪ]adjektivmyndig <peremptory manner>, diktatorisk <peremptory command>, befallande
perform [pəˈfɔ:m] (se äv. performing)transitivt verbutföra <perform a task>, verkställa <perform a command>, uträtta <perform an errand>; förrätta <perform a marriage ceremony (en vigsel)>; fullgöra <perform a contract, perform a duty>framföra, spela, utföra <perform a piece of music>, uppföra, ge <perform a play>perform tricks om djur göra konster
intransitivt verbuppträda <perform in the role of Hamlet>; spela; sjunga; om djur göra konsterfungera, arbeta [effektivt]; tjänstgöra
assume [əˈsju:m, -ˈsu:m]transitivt verbanta, förmodaassume the worst äv. tro det värstaassuming this to be true förutsatt att detta är santanta <assume a new name, assume alarming proportions>; inta <assume a pose>; anlägga, ta på sig <assume an air of innocence>tillträda <assume an office (tjänst)>; överta, åta sig <assume the direction of a business>; ta på sig <assume a responsibility>assume command [över]ta befälettillskansa sig <assume power>
express [ɪkˈspres, eks-]transitivt verbuttrycka <express one's surprise, he cannot express himself>, ge uttryck åt, uttala, säga [ut] <express one's meaning>; framställaexpress oneself strongly on yttra (uttala) sig skarpt omthe figures are expressed as percentages siffrorna anges (uttrycks) i procentskicka express (som expressbrev o.d.); skicka med expressbud (ilbud)
adjektivuttrycklig, tydlig, bestämd, direkt <express command>särskild, speciellfor the express purpose of… enkom för [det syftet] att…express-, il-express company amer. expressbyrå; transportfirmaexpress delivery [of letters] expressbefordran [av brev]express letter expressbrevexpress messenger ilbud, expressbudexpress train expresståg, fjärrtåg
substantivexpresståg, expressbussexpressbefordransend sth by express skicka ngt express (som express)vanl. amer. expressbyrå, budcentral; transportfirmailbud person el. budskap
adverbexpress <send sth express>
© NE Nationalencyklopedin AB