Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

command [kəˈmɑ:nd]verbbefallakommendera, ha befälet överförfoga övererbjuda utsikt överbetinga ett pris
[kəˈmɑ:nd]substbefallning; mil. order, kommando <at his command>herraväldehave a good command of a language behärska ett språk brabefäl <under the command of>, kommenderingtake command of ta befälet överin command befälhavandebe in command föra befälet <of över>
supreme [sʊˈpri:m]adjektivhögst, över-, suveränsupreme command högsta kommando, högsta befälsupreme commander överbefälhavarethe Supreme Court högsta domstolen i USAenastående, oförliknelig
express [ɪkˈspres]adjektivuttrycklig, tydlig <express command>, särskild, speciell <express purpose>express letter expressbrevexpress train expresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]adverbmed ilbud, express <send sth express>
[ɪkˈspres]substsend sth by (per) express skicka ngt expressexpresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]verbuttrycka <express one’s surprise>
relieve [rɪˈli:v]verblätta, lugna; lindra <relieve suffering>, mildrarelieve one’s feelings ge luft åt sina känslor, avreagera sigunderstödja, bistå, hjälpaundsätta, befria <relieve a town>avlösa <relieve the guard>ge omväxling åt, varierarelieve oneself uträtta sina behovrelieve sb of sth a) avbörda ngn ngt, lasta av ngn ngt b) befria ngn från ngt <relieve sb of his duties> c) frånta ngn ngt <relieve sb of his command>
1 second [ˈsekənd]adjektiv och räkneordandra, andre; andra-in the second place i andra rummet, i andra hand, för det andrabe second in command ha näst högsta befäletbe second to none inte stå någon efter
[ˈsekənd]adverbnäst <the second largest thing>andra klass <travel second>come second komma tvåafinish second komma (bli) tvåa
[ˈsekənd]substsport. tvåa, andraplaceringsekundant <second in a duel>; boxn. sekond
[ˈsekənd]verbunderstödja, ansluta sig till <second a proposal>vara sekundant åt; boxn. vara sekond åt
© NE Nationalencyklopedin AB