Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

coffee break [ˈkɒfɪbreɪk]substantivkafferast, kaffepaus; vard. fikapaus
2 ground [graʊnd]substantivmark; jord; grundbreak fresh ground el. break new ground a) bryta (odla upp) ny mark b) bildl. bryta nya vägar (ny mark)cut the ground from under sb's feet rycka undan marken under ngns fötter, beröva ngn fotfästetbe sure of one's ground bildl. vara säker på sin sakbe on firm ground ha fast mark under fötternafall to the ground falla ned; gå om intet, falla [platt] till marken <the scheme fell to the ground>it suits me down to the ground vard. det passar mig alldeles utmärkt (precis)
mark, terräng; område, plats <parade ground>, plan <cricket ground, football ground>; [idrotts]anläggning, stadionwe have covered a lot of ground today vi har hunnit långt i daggain ground vinna terräng, vinna utbredninggain ground on sb el. make up ground on sb ta in på ngngive ground ge vika, vika siggo over the ground again bildl. gå igenom saken (materialet, problemet) igenhold (stand) one's ground bibehålla sin position, hävda sin ställning (ståndpunkt), hålla stånd, stå på siglose ground förlora terräng, gå tillbaka, avtabe on dangerous ground bildl. komma in på minerat område
pl. grounds inhägnat område; [stor] tomtthe house and grounds huset och området omkring det, huset med tillhörande mark
persons jord, jordegendom, marker, ägor
anledning, grund, orsak, motiv, [giltigt] skäl <for till, för; of till, för>give ground[s] for ge anledning tillhave good ground[s] for believing ha goda skäl (all anledning) att trothere is no ground for anxiety el. there are no grounds for anxiety det finns ingen anledning att oroa sig (till oro)on [the] grounds of med anledning (på grund) avon the grounds that med motiveringen att
botten spec. sjö. el. bildl., havsbottenbreak ground lyfta ankarwork (run, drive) oneself to the ground slita ut sig
pl. grounds bottensats, sump <coffee grounds>; drägg
amer., elektr. jord[kontakt], jordledning
grund, grundval; underlag, botten <a design of pink roses on a white ground>
transitivt verbgrunda, bygga, basera <on >well grounded [väl]grundad, motiveradground oneself in a subject lära sig grunderna i ett ämnebe well grounded in ha goda grunder (kunskaper) iflyg. a) tvinga att landa b) förbjuda (hindra) att flyga, utfärda flygförbud (startförbud) för; ge pilot marktjänst, beröva pilot hans flygcertifikatall aircraft are grounded inga plan kan (får) startaförbjuda barn att gå ut och vara (leka) med sina vänner som straffvanl. amer., elektr. leda ned i jorden, jorda
make [meɪk] (made made)transitivt verb (se äv. make, made; för spec. förbindelser som make room (way), make a fool of, make light ofse under resp. huvudord) a) göra <of, out of av; from av, >; tillverka, framställashe is as sweet as they make them hon är det sötaste man kan tänka sig b) göra [i ordning], laga [till] <make lunch>, koka, brygga <make coffee, make tea>; sy <make a dress> c) göra, åstadkomma; ingå <make an agreement>, fatta <make a decision>; hålla <make a speech>, stifta <make laws>, sluta <make an alliance>; lämna, ge <make a contribution>, komma med <make excuses>, ställa <make conditions>, avge <make a promise>make the bed bädda [sängen]make bread baka brödmake haste raska på, skynda sigmake a phone call ringa ett samtalmake a timetable skol. lägga ett schemamake war föra krig; börja krigmake water kasta vatten
a) med adj. göramake sb happy göra ngn gladwhat makes you so late? hur kommer det sig att du är så sen? b) göra till <make it a rule>, utnämna (utse) till <they made him chairman>
med inf. a) få (komma) att <he made me cry>, förmå att <she made me do it>, låta <he made me work hard>, tvinga att; i roman o.d. låta <the author makes the heroine die in the last chapter>it's enough to make one cry det är så man kan gråta [åt det]what made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade? b)make believe that one is låtsas att man är c)make do klara sig
a) förtjäna <make £15,000 a year>; göra [sig], skapa [sig] <make a fortune>; , skaffa sig <make many friends> b) vinna, göra <make 5 points>; kortsp. ta [hem] <make a trick (stick)> c) [för]skaffa <that made him many enemies>
bli, vara <this makes the tenth time>, göra; bilda, utgöra3 times 3 make[s] 9 3 gånger 3 är (blir, gör) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund
a) uppskatta till <I make the distance 5 miles>, få till <how many do you make them?>what time do you make it? el. what do you make the time? hur mycket är din klocka?what do you make of that? vad säger (tror) du om det?I don't know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det b) bestämma (fastställa) till <make the price 10 dollars>make it two! ta två!; vi säger två!let's make it 6 o'clock! ska vi säga (bestämma) klockan 6?
avverka, tillryggalägga, köra o.d. <make 50 miles in a day>
a) komma fram till, [lyckas] nå <make the summit> b) sjö. <make port>, angöra, få i sikte <make land> c) hinna [i tid] till, hinna med <we made the bus>can we make it? hinner vi?
a) göra berömd <that book made him>it will make or break her det blir hennes framgång eller fall b)that's made the (my) day dagen är räddad
(made made)intransitivt verb (se äv. make) a) styra kurs, fara, <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot> b)make at slå efter, hötta mot <he made at me with his stick>make for främja, bidra till, verka för <make for better understanding> a)make as if el. make as though låtsas som om <he made as if he didn't hear us>; göra min av att [vilja] <he made as if to go> b)make to göra en ansats att, visa tecken till att
(made made)transitivt verb och intransitivt verbsubstantiv a) fabrikat, tillverkning <our own make, of our own make> b) märke, fabrikat <cars of all makes>utförande, snittvard. lyckat kapbe on the make vara vinningslysten, vara om sigmed adv., ofta med spec. översättningar:make away withförsvinna medröja undanmake intogöra till, förvandla tillmake offge sig i väg, smita, sjappa <with med>make outtyda; uppfatta, urskilja, skönjaförstå, begripa <as far as I can make out>, komma underfund medI can't make him out äv. jag förstår mig inte på honomhow did you make that out? hur kom du fram till det?skriva (ställa) ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>; fylla i <make out a form>påstå, göra gällande <he made out that I was there>bevisa [riktigheten av], framlägga, förklara <make out one's case>make overöverlåta, lämna över <to till>make uputgöra, [tillsammans] bilda, skapabe made up of bestå (utgöras) avgöra (sätta, ställa) upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihoplaga (reda) till, göra i ordning, expediera <make up a prescription>; sätta (blanda, röra) ihop <into till>; sy upp <make up a dress>, sy [ihop]make up a bed ställa i ordning en sängslå (packa, lägga) in <make up a parcel>sminka; teat. äv. maskera <as till>make [oneself] up sminka (måla) sig, göra makeup; teat. äv. maskera siggöra upp, avsluta <make up the accounts>fylla ut, komplettera; få ihop till <make up the required sum>; täcka <make up a deficit>göra slut på <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up el. make up for ersätta, gottgöra <make up [for] the loss>, reparera; ta igen, hämta in <make up [for] lost time>make it up to sb [for sth] gottgöra ngn [för ngt], ge ngn kompensation [för ngt]make up for lost ground ta igen det försummadeto make up for it äv. i gengäld, som kompensation
© NE Nationalencyklopedin AB