Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 close [kləʊz]verbstänga, stängas; slå igen <close a book>; sluta till; stänga av <close a street>; lägga ner <close a factory>; gå att stängaclose one’s eyes to blunda för <close one’s eyes to the danger>close down stänga, lägga nersluta, avsluta <close an account, close a debate>; avslutas
[kləʊz]verb [kləʊz]substslut <the close of day> (med adv. o. prep.)close downom t.ex. affär stänga, stängas, slå igen, läggas nerclose inkomma närmare, falla påclose in on omringa
2 close [kləʊs]adjektivnära <a close relative>, intimbe close to sb stå ngn näraat close quarters el. at close range på nära hållit was a close shave vard. det var nära ögattätingående, grundlig <close investigation>, noggrann <close analysis>, nära <a close resemblance>kvav, kvalmigmycket jämn <a close contest, a close finish>the close season olaga tid för jakt el. fiske
[kləʊs]adverbtätt, nära, strax <by, to intill; on, upon efter>close together tätt ihopclose at hand a) strax intill b) nära föreståendeclose on sb’s heels tätt i hälarna på ngnclose on inemot, uppemot <close on 100>she is close on fifty hon närmar sig femtio
close-knit [ˌkləʊsˈnɪt]adjektivsammanhållen <close-knit family>
close-up [ˈkləʊsʌp]substnärbild
close-shaven [ˌkləʊsˈʃeɪvn]adjektivslätrakad
close-fitting [ˌkləʊsˈfɪtɪŋ]adjektivtätt åtsittande
close-down [ˈkləʊzdaʊn]substnedläggningsändningsslut
shave [ʃeɪv]verb (imperf. shavedperf. p. shaved el. spec. som adj. shaven)raka <shave one’s beard, shave sb>get shaved raka sig, bli rakadshave off el. shave skrapa av, hyvla avsnudda vidraka sig
[ʃeɪv]substrakninghave a shave raka sigvard.it was a close shave el. it was a narrow shave det var nära ögathe had a close shave el. he had a narrow shave han hann undan med knapp nöd
1 rank [ræŋk]substrad, räckamil. ledthe ranks el. the rank and file a) mil. de meniga, manskapet b) gemene man, de djupa ledenclose ranks sluta leden, hålla ihoprise from the ranks arbeta sig upprang; mil. grad <military ranks>
[ræŋk]verbställa upp i ledplacera, inordna <among, with bland, jämte>; klassificera, ha rang <as, with som, av>; räknas <among, with bland>rank above ha högre rang änsport. ranka; rankas
draw [drɔ:] (drew drawn)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra åt, dra tilldraw a curtain a) dra för en gardin b) dra undan en gardin3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrita, teckna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra till sig, attrahera <draw crowds>he drew my attention to han fäste min uppmärksamhet på5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspumpa upp, dra upp <draw water from a well>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassport. spela oavgjort7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslocka fram <draw applause>, framkalla8draw near närma sig, nalkas9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra lott <for om>
[drɔ:] (drew drawn)
verb (med adv. o. prep.)draw asidedraw backdra sig tillbaka, dra sig undandraw onnalkas, närma sig <winter is drawing on>draw on sb dra blankt mot ngndraw outdra ut, ta ut; dra ut på <draw out a meeting>draw todra för <draw the curtain to>draw to a close el. draw to an end närma sig slutetdraw updra upp, dra närmareavfatta, utarbeta, sätta upp <draw up a document>stanna <the car drew up>
[drɔ:]substdrag, dragningbe quick on the draw dra snabbt t.ex. en revolvervard. attraktion, dragplåsterlottdragning, dragningoavgjord matchend in a draw sluta oavgjort
© NE Nationalencyklopedin AB