Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clock radio [ˌklɒkˈreɪdɪəʊ] (pl. ~s)substantivklockradio
set [set] (set set)transitivt verb (se äv. under set; för set i spec. förbindelser som set free, set right, set a good examplese under resp. huvudord)sätta, ställa, läggashe has set her mind on [having] a bicycle hon har satt sig i sinnet att hon ska ha en cykelset one's hand to a document skriva under ett dokumentset the table duka [bordet]lägga håretträdg. sätta <set potatoes>, besätta <set with jewels>, infatta <set in gold>ställa <set a watch by (efter) the time signal>set the alarm clock ⁅for six o'clock⁆ ställa väckarklockan…bestämma, fastställa <set a time for the meeting>; förelägga, ge <set sb a problem, set sb a task>set an exam paper sätta ihop en [examens]skrivningset the fashion diktera modet; vara tongivandeteat. o.d.set the scene ⁅in France⁆ förlägga scenen…the scene (stage) is set allt är klart på scenen; bildl. allt är klart (upplagt, bäddat) <for för>mus.set sth to music sätta musik (melodi) till ngt, tonsätta ngtboktr. sätta [upp] <set a page>med. återföra i rätt läge <set a broken bone>
(set set)intransitivt verb (se äv. under set)om himlakropp gå ner <the sun sets at 8>stelna <the jelly has not set yet>; hårdna; stadga sig <his character has set>
(set set)transitivt verb och intransitivt verbperfekt particip och adjektiv (se äv. set I–)fast, fast[ställd] <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättat a set time vid en fastställd (bestämd) tidpunktin [good] set terms i klara termer (ord); otvetydigtstel, orörlighe is very set in his ways han har mycket bestämda vanorbelägen <a town set on a hill>with eyes deep set med djupt liggande ögonbe set on a) vara fast besluten <be set on doing it (att göra det)>he is dead set on having ⁅the job⁆ vard. han har gett sig katten på att han ska ha… b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt [är klappat och] klartare we all set? är vi färdiga?get set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
substantivuppsättning <a set of golf clubs>, sats; uppsats, saker <toilet set>; omgång, sätt <a set of underwear>; servis <tea set>; serie <set of lectures>a chess set ett schackspel⁅the encyclopedia costs £850⁆ the set …komplettumgängeskrets, grupp; krets, kotterithe jet set el. the smart set, se jet set, smart setthe literary set de litterärt intresserade [kretsarna]apparat <radio set, TV set> a) [rörelse]riktning <the set of the tide> b) bildl. inriktning, tendenspassform, falltennis. o.d. setstickling, sättplanta; [sätt]lökteat. el. film. a) scenbild; kuliss[er], dekor b) scen, inspelningsplatsläggning av håretmatem. mängdtheory of sets el. set of theory mängdläramed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset againstväga mot <the advantages must be set against the disadvantages>everyone was set against him alla var klart emot honomset oneself against sätta sig emotset apartse apartset asidelägga undan, sätta av <set aside part of one's income>, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…avvisa, förkasta <set aside an offer>jur. ogiltigförklara <set aside a will (testamente)>set backförsena <it set us back two hours>vrida (ställa) tillbaka <set the clock back>vard. kostait set me back ⁅£50⁆ äv. jag fick punga ut med…set downsätta ner; sätta (släppa) av <I'll set you down at the corner>skriva upp (ner); sätta upp; ställa upp <set down rules>set down in writing skriva neranse <as som>set forthlägga fram <set forth a theory>litt. ge sig i väg (ut) <set forth on a journey>set inbörja [på allvar] <the rainy season has set in>; inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg (ut) <set off on a journey>, starta, [av]resa <for till>; sätta i väg <set off after sb>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>uppväga; balansera <against mot, med>set onöverfalla, anfalla <I was set on by a dog>egga, hetsa, sporra <set on sb to sth>set outge sig av (ut, i väg) <set out on a journey>, starta, [av]resa <for till>lägga fram, framföra <set out one's reasons>; framställa, lägga ut, skildralägga (visa) fram, ställa ut <set out merchandise>börja [sin verksamhet]set out in life el. set out in the world börja sin bana, gå ut i livetset toåld.sätta i gång för fullt, hugga i; kasta sig över maten <they were hungry and at once set to>set to work sätta i gångsätta i gång att slåss (gräla)set upupprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>set up house o. set up shop, se under house, shopetablera sig <set [oneself] up in business (som affärsman)>; hjälpa att etablera sigsätta upp <set up a fence>; ställa upp, resa [upp] <set up a ladder>, slå upp <set up a tent>; rigga upp, montera [upp]set up a record sätta rekordframkalla, vålla <set up an irritation>set up a protest protestera högljuttgöra stark och kryset up to be el. set oneself up as göra anspråk på att vara, ge sig ut förvard. sätta dit, gillra en fälla förboktr. sätta [upp]
put [pʊt] (put put)transitivt verb (se äv. put; för put i spec. förbindelser som put right (wise), put in mind, put to shamese under resp. huvudord)lägga, sätta, ställa <in, into i; on >; stoppa <put sth into one's pocket>; hälla, slå <put milk in the tea>stay put vard. stanna kvar där man ärput yourself in my place! sätt dig in i min situation!put sb into a rage göra ngn rasandeput sb through sth låta ngn gå igenom ngt <put sb through a test>put sb through it vard. klämma åt ngnput sb to sätta, förorsaka (vålla) ngn <put sb to trouble, put sb to expense>put oneself to göra (skaffa) sig, dra på sig <put oneself to a lot of trouble (expense)>be put to a lot of expense få en massa utgifterbe hard put to it ha det svårtuppskatta, beräkna <I put the value at (till)>, värdera <at till>uttrycka, säga <it can all be put in a few words>, framställa <put the matter clearly>, formulerato put it bluntly för att tala rent ut, för att säga som det ärto put it briefly för att fatta mig kort[fram]ställa, rikta <put a question to sb>put sth before (to) sb förelägga (underställa) ngn ngt, lägga fram ngt för ngnI put it to you that ⁅you were there⁆ jur. är det inte [faktiskt] så att…?, jag vill göra gällande att…översätta <put into (till) English>satsa, hålla, sätta <put money on a horse>; placera, lägga ner <put money into a business>sport. stötaput the shot (weight) stöta kula
intransitivt verb (se äv. put); sjö. löpa, , styra <put into the harbour>put into port söka hamnput to sea löpa ut; sticka till sjöss
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:put aboutsprida [ut] <put about a rumour>put acrossvard. föra (få) fram <she has plenty to say but she cannot put it across>put asidelägga (ställa, sätta) bort (ifrån sig)lägga undan, spara <put aside a bit of money>slå bort; bortse från, glömmaput atuppskatta till <the damage is put at over $1 million>put awaylägga etc. undan (bort, ifrån sig)put the car away ställa in (undan) bilenlägga undan, spara <put some money away>vard. bura (sy) invard. sätta (stoppa) i sig, lägga (lassa) input backlägga etc. tillbaka (på sin plats)vrida (ställa) tillbaka <put the clock back>hålla tillbakahäva (hälla) i sigput bylägga etc. undan (ifrån sig)lägga undan (av), spara [ihop] <put money by>put downlägga etc. ned (ifrån sig), släppa <put down a burden>; sätta (släppa) av <put me down at the corner>fälla ihop (ned) <put down one's umbrella>vard. snäsa (snoppa) av <put sb down>avliva spec. sjuka djuranteckna, skriva upp <put down the address>, sätta (föra, ta) upp <put it down to (på) my account>slå ned, kuva, undertrycka <put down a rebellion>, sätta stopp föruppskatta <at, as till>; anse, betrakta <as, for som, för> <they put him down as a fool>put down to tillskriva; skylla på <he puts it down to nerves>put forthuppbjuda <put forth all one's strength>framställa, framlägga <put forth a theory>skjuta <put forth shoots>put forth [leaves] slå (spricka) utput forwardlägga fram, framställa <put forward a theory>förorda, föreslå, nominera <put sb forward as a candidate>put oneself forward as a candidate ställa upp som kandidat, kandideravrida (ställa) fram <put the clock forward>put inlägga etc. in, dra in, installera <put in central heating>; sticka in <he put his head in at the window>; lägga ner <put in a lot of work>put in a good word for lägga ett gott ord förskjuta in <…he put in>, sticka emellan med <put in a word>lämna (ge) in, komma in med; lämna, komma med <put in an offer>put in for lägga in (ansöka) om, söka, anmäla sig [som sökande] till <he put in for the job>hinna med, avverka <put in an hour's work before breakfast>sjö. löpa (gå) in <put in to (i) harbour>put in at ⁅a harbour⁆ anlöpa (lägga till i)…put insidesl. bura (spärra, sy) input offlägga bort (av); ta av [sig]; sätta (släppa) av <he put me off at the station>skjuta upp, vänta (dröja) med <doing sth att göra ngt>avfärda <put sb off with a lot of talk>, avspisa; låta ngn vänta på svar o.d. <I can't put her off any longer>hindra, avråda <from från>vard. förvirra, göra konfys; distrahera <the noise put me off>; stöta <his manners put me off>; få att tappa lustenput onlägga (sätta) på <put the lid on>; sätta (ta) på [sig] <put on one's coat>; ta på sig <put on an air of innocence>, anta, anlägga⁅her modesty is only⁆ put on …spelad (låtsad)put it on vard. göra sig till (viktig); överdriva, bre på <put it on thick (för mycket)>; lägga på [priserna]öka, sätta upp <put on speed>put on weight öka (gå upp) i viktput on the clock ställa (vrida) fram klockansätta på <put on the radio>, sätta i gång, släppa påput on the brakes använda bromsen, bromsaput on the light tända [ljuset]ta upp, ge, spela <put a play on>put sb on driva med ngnput on to tele. koppla tillplease put me on to… äv. kan jag få…put outlägga etc. ut (fram); räcka (sträcka) fram <put out one's hand>, räcka ut <put out one's tongue>; hänga ut <put out flags>, sätta uppput out leaves slå (spricka) utköra (kasta) utput out of business konkurrera utput sb out of his misery göra slut på ngns lidandenput sb out of the way röja ngn ur vägensläcka <put out the fire>put out the light släcka [ljuset]vrida (sträcka) ur led <put one's shoulder out>put out of joint dra (få) ur ledgöra stött; störa <these interruptions put me out>be put out about sth ta illa vid sig över ngtvålla besvär, vara besvärlig för <would it put you out to do it?>put oneself out göra sig besvärta till, uppbjuda <put out all one's strength>producera, framställaoffentliggörasläppa ut; sätta (plantera) utlåna ut pengar <at interest mot ränta>sjö. sticka ut <to sea till sjöss>put overvard.se put acrossunder putovanput it (one) over on sb lura ngnput throughgenomgågenomföra, slutföratele. koppla [in] <to till>I'm putting you through tele. påringt!, varsågod!put togetherlägga ihop (samman); sätta ihop, montera <put together a machine>samla ihop, ordna <put together one's thoughts>put underput upsätta upp i olika betydelser <put up a notice, put one's hair>; uppföra, slå upp, resa <put up a tent>; ställa upp <put up a team>räcka (sträcka) upp <put up one's hand>; spänna (fälla) upp <put up one's umbrella>, hissa <put up a flag>höja, driva upp <put up the price>utbjuda <put up for (till) sale>vard. prestera, göra <put up a good game>, komma med <put up excuses>put up a defence försvara sigput up a fight göra motstånd, kämpa emotput up a good show göra bra ifrån sig, klara sig fintlägga (packa) in <put up sth in a parcel>teat. iscensätta, sätta upp <put up a play>föreslå <put up a candidate for (vid) an election>hysa, ta emot <put sb up for the night>put up at a hotel ta in (bo) på ett hotellput up with sb ta in (bo) hos ngnbetala, stå förput up the money skaffa [fram] pengarnaput sb up to sätta ngn in i; lära ngn <put sb up to a trick>; förleda (lura) ngn till <he put me up to doing (att göra) it>put up with stå ut med; finna sig i, tåla, tolereraput upon sbvålla ngn besvär (omak)trycka ner ngn
© NE Nationalencyklopedin AB