Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clearing [ˈklɪərɪŋ]substantivröjt land, hygge, uthuggning; gläntaundanröjande; röjningclearing, klarerande
clearing bank [ˈklɪərɪŋbæŋk]substantivclearingbank
clearing house [ˈklɪərɪŋhaʊs]substantivclearingcentral för bankerbildl., ung. central för information m.m.
mine clearance [ˈmaɪnˌklɪərəns] och mine clearing [ˈmaɪnˌklɪərɪŋ]substantivmil. minröjning, minsvepning
grub [grʌb]intransitivt verbgräva, rota, böka äv. bildl. <for efter>grub about gå och rota (böka)
transitivt verbgrub up gräva i, gräva upp land, rensa (röja) upp mark, befria från rötter o.d. <äv. grub out, grub out a clearing>
substantivvard. käk, krubb matgrub up! käket är klart!zool. larv, mask
effort [ˈefət]substantivansträngning, kraftansträngning, satsning, insats[er] <the military effort of the country>; kraft[resurser] <the country had now spent (uttömt) her effort>; bemödande, strävan, [allvarligt] försök <his efforts at clearing up the mystery failed>, ansatsan effort of will en viljeansträngningthe war effort krigsinsatsenmake an effort to anstränga sig [för] att, göra en [kraft]ansträngning [för] attI will make every effort jag ska göra allt jag kanput a great deal of effort into ⁅organizing an expedition⁆ lägga ner stor (mycken) möda på att…by one's own [unaided] efforts av egen kraftby our combined efforts med förenade krafter, med gemensamma ansträngningarfor all her efforts trots alla [hennes] ansträngningarwith effort med möda (svårighet)without [apparent] effort utan [synbar] ansträngningspec. konstnärlig el. litterär prestation ibl. iron. <his oratorical efforts>
© NE Nationalencyklopedin AB