Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cheers [tʃɪəz]interjektionvard.skål!tack!hej då!
enthusiastic [ɪnˌθju:zɪˈæstɪk, en-]adjektiventusiastisk <about, over för> <enthusiastic cheers, enthusiastic homage>, begeistrad, hänförd
punctuate [ˈpʌŋ(k)tjʊeɪt]transitivt verbinterpunktera, kommatera[ideligen] avbryta <punctuate a speech with cheers>
three [θri:] (jfr fivemed ex. o. sammansättn.)räkneordtrethree times three tre gånger trethree times three cheers for, se three cheers forunder cheer
substantivtrea
ringing [ˈrɪŋɪŋ]adjektivljudlig, klingande <ringing laugh>, rungande <ringing cheers>substantivringning, ringande, klingande, klang av mynt, metall
lusty [ˈlʌstɪ]adjektivfrisk och stark, kraftfull, livskraftig; kraftig <lusty cheers, a lusty kick>, hjärtlig <a lusty laugh>; rejäl <a lusty meal>a lusty appetite en strålande aptit
cheer [tʃɪə]substantivbifallsrop, bravorop, hurra[rop]; hejaramsagive sb a cheer hurra för ngn, utbringa ett leve för ngnthree cheers for ett [trefaldigt (sv. motsv. fyrfaldigt)] leve förlitt.words of cheer uppmuntrande ordbe of good cheer vara vid gott mod (hoppfull)
transitivt verbmuntra upp, trösta <I felt a bit cheered>, glädjahurra för, jubla bifall åt, ropa bravo åt
intransitivt verbhurra, heja
transitivt verb och intransitivt verbmed prep.:cheer onheja på, uppmuntra med tillropcheer uppigga (liva) uppbli gladare (lättare) till sinnes, lysa upp, gaska upp sig
give [gɪv] (gave given; jfr given)transitivt verb (se äv. giveo. fraser med give under birth, ear, evidence, ground, risem.fl.) a) ge, skänka, donera; bevilja; avge <give one's vote (röst)>be given b) ge frist <I'll give you until tonight>you'd better give yourself an hour to get there det är bäst du räknar med en timme för att komma dit c)give me…! el. give me any day (every time)! tacka vet jag…! d)give or take vard. på ett ungefär
ge mot ersättninggive as good as one gets ge [lika gott] igenI'll give it [to] him! jag ska ge honom!, han ska minsann få!
ge, lämna, räcka, överlämna, överlåta; erbjuda; framföra hälsninggive my compliments to el. give my love to hälsa så mycket till, [hjärtliga] hälsningar tillgive one's hand räcka fram handen; jfr hand
give way a) retirera b) ge vika, ge efter, brista <the ice gave way, the rope gave way>, svikta; om priser vika c) ge (lämna) plats, vika [undan], väja <to för>, lämna företräde <to åt> <give way to traffic coming [in] from the right> d) hemfalla, hänge sig <to åt>; ge efter <to för> <give way to grief>, ge vika
offra tid, kraft o.d. <to >she gave her life to the cause of peace hon ägnade sitt liv åt fredens sakgive one's mind to el. give oneself to ägna (hänge) sig åt
frambringa, ge som produkt, resultat <a lamp gives light>; framkalla, väcka <give offence (anstöt)>, vålla, [för]orsaka <give sb pain>
lägga fram, framställa, lämna; ange <she gave no reason for…>don't give me that! vard. kom inte med det där!
a) framföra; hålla <give a talk (ett föredrag), give a lecture>; teat. ge <they are giving Hamlet> b) utbringa <give a toast (skål) for, give three cheers for>
utfärda, ge <give a command>; avge, lämna <give an answer>; fälla, avkunna <give judgement>
give a cry el. give a scream skrika till, ge till ett skrikgive a jump hoppa tillgive a sigh utstöta en sucknot give a sign of life inte visa något livstecken (tecken till liv)give a start rycka till
(för tema se give)intransitivt verbgive and take ge och ta, kompromissage vika, vika sig, svikta <the branch gave>; svika; slappnavetta <on, upon; on, on to>
(för tema se give)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivelasticitetgive and take ömsesidiga eftergifter; kompromisser, kompromissviljamed adv.:give awayge bort, skänka bortoavsiktligt förråda, avslöja <give away my secret>dela ut, överlämna <give away the prizes>give backge (lämna) tillbaka, återställa <give sth back to its owner>give forthge ifrån sig, låta höra; sända utgive inge sig, ge vika, ge med sig, ge upp <I give in>; falla till föga, ge efter <to för>lämna in <give in your examination papers>give in one's name anmäla siggive offavge <this coal gives off a lot of smoke>, sända ut, utstråla; utdunsta, avsöndragive outdela ut <give out leaflets (flygblad)>[låta] tillkännage, meddelaavge <give out heat>, sända ut gas o.d.tryta, ta slut; svika <his strength gave out>krångla, strejkagive overöverlämna <to till>, överlåta <to >vard. slutagive over, will you? nej men lägg av [nu]!give oneself over to hänge sig åtgive upupphöra [med]he gave up smoking han slutade rökage upp <give up the attempt>; ge upp hoppet om <the doctors have given him up>lämna ifrån sig, avlämna <this ticket must be given up at the entrance>, överlämna, utlämna; avstå från <give up one's seat to a lady>; överge <give up a theory>give oneself up överlämna sig, anmäla sig [för polisen]give oneself up to hänge sig åt
round [raʊnd]adjektivrund, cirkelrund, klotrund, [av]rundad a) jämn, rund, avrundad <a round sum>; hel <a round dozen> b) ungefärlig <a round estimate>a good round ⁅sum⁆ en rundlig …in round figures el. in round numbers i runda (avrundade) talat a round guess gissningsvisscold sb in good round terms ge ngn en ordentlig (rejäl) utskällning
substantivring, krets; rund; klottheatre in the round arenateaterskiva av bröd el. korva round of beef a) ett lårstycke av oxkött b) en [dubbel]smörgås med oxkötta round of toast en skiva rostat brödkretslopp; rond, runda, tur; serie, radthe daily round de dagliga bestyrendo a newspaper round bära ut tidningarthe doctor's round of visits läkarens besöksrondthe milkman's round mjölkbudets rundathe postman's round brevbärarens utbärningstura round of pleasures en enda lång rad av nöjendo the rounds el. make the rounds bildl. gå runt, cirkulera <the news went the rounds>do (make) the round of a) gå runt i; bildl. äv. cirkulera i b) gå laget runt blandmake one's rounds gå ronden på sjukhusomgång, varvround of ammunitionmil. a) [skott]salva b) skott <he had only three rounds of ammunition left>a round of applause en applåda round of cheers leverop, hurraropstand a round of drinks bjuda på en omgång drinkarround of negotiations el. round of talks förhandlingsomgång, diskussionsrundasport. o.d. rond, omgånga round of golf en golfrundamus. kanon
adverbrunt <show sb round>, [runt]omkring, runtom, i omkrets <6 metres round>; om tillbaka <don't turn round!>round about [runt]omkring, runtomall round a) runtom[kring] b) överallt c) överlag, laget runttaking it all round om man ser på saken ur alla synvinklarall the year round hela året [om], året runt (om)go a long way round ta en lång omvägbring (come, go m.fl.) round, se under resp. verbhär <when he was round>; hit, över [till mig (oss)] <he came round one evening>ask sb round be ngn hem till siground [about] [så där] omkring <round [about] lunchtime>
prepositionom[kring] <she had a scarf round her neck>, runt, [runt]omkring, kring <sit round the table>; runtom; omkring (runt) i (på) <walk round the town>round the world jorden runt
transitivt verbrunda, svänga om (runt) <round a street corner>, gå (fara, segla) runt; sjö. äv. dubblera <round a cape>göra rund; runda <round the lips>rounded bosom rund (fyllig) barm
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:round downround offrunda [av] t.ex. hörnrunda av summaavrunda, avsluta <round off an evening>, fullborda <round off one's career>round on sbfara ut mot ngnround upsamla (driva) ihop; mobilisera, samla <round up volunteers>round up ⁅the prices⁆ runda av… uppåt
© NE Nationalencyklopedin AB