Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

chapter [ˈtʃæptə]substantivkapitela chapter of accidents en rad olyckor (olyckliga omständigheter)chapter and verse kapitel och vers i Bibelnbe able to quote chapter and verse bildl. kunna ge exakt källa (stöd) <for för>, kunna ge detaljerade upplysningar <for om>domkapitel; ordenskapitelfilialavdelning, lokalavdelning av studentförening o.d.
chap.förk. för chapter
opening [ˈəʊp(ə)nɪŋ]presens particip och adjektivöppnande; inlednings-, begynnelse-, öppnings-opening chapter inledningskapitelhis opening remarks hans inledande anmärkningar
substantivöppnande etc.; jfr open; början, inledning <the opening of the session>, upptakt; invigning; premiärthe opening of Parliament parlamentets öppnandeöppning äv. bildl. <find an opening>; springa, hål, glugg; mynning[gynnsamt] tillfälle, möjlighet, chansschack. öppning
future [ˈfju:tʃə]substantivframtidthe immediate future [den] närmaste framtidennear future nära (överskådlig) framtidfor the future för framtiden <plan for the future>in future hädanefter, i fortsättningen, för (i) framtiden, framdeles, framgent <in future you must…>in the future i framtiden <ten years in the future>gram.the future futurum[et]pl. futures hand. terminsaffärer
adjektivframtida, [till]kommande, blivande; senare <a future chapter>his future life hans framtidfuture prospects framtidsutsiktergram. futuralthe future tense futurum[et]the future perfect futurum exaktum
jump [dʒʌmp]intransitivt verbhoppa; skutta; guppa; hoppa till, rycka tilljump down sb's throat vard. fara ut mot ngn, kasta sig över ngnjump for joy hoppa högt (dansa) av glädjejump to conclusions dra förhastade slutsatserjump to one's feet springa upp, rusa uppjump to it vard. skynda (raska) på, sätta fart, hugga iit made him jump det kom (fick) honom att hoppa högt av t.ex. förskräckelse
transitivt verbhoppa över <jump a fence, jump a chapter>jump the gun vard. tjuvstarta; ta ut ngt i förväg, förhasta sigjump the lights el. jump the traffic lights vard., amer. köra mot rött ljusjump the queue el. amer.jump the line vard. tränga sig före [i kön], smita före [i kön]jump the rails el. jump the track spåra urjump a train a) tjuvåka med [ett] tåg b) amer. hoppa på ett tåg [i farten]; ta tåget i all hastförmå (få) att hoppa, låta hoppa <jump one's horse over a fence>jump a child on one's knee ung. låta ett barn rida ranka
substantivhopp; skutt, språnghigh jump höjdhopplong jump längdhopppole jump stavhoppbe one jump ahead vara steget föreget the jump on vard. få försprång framförhave the jump on vard. ha försprång framför[plötslig] stegring, [plötslig] höjning <a jump in prices>intransitivt verbmed adv. el. prep.:jump atjump inhoppa in i vagn o.d.jump on sbbildl. slå ned på ngn, hoppa ˈpå ngn; läxa upp ngn, ge ngn en omgång
reach [ri:tʃ]transitivt verb; nå upp till; komma (anlända) till, komma (nå) fram till, hinna fram till <as soon as they had reached the station>reach a decision nå (träffa, komma till) ett avgörande (beslut)reach the end ⁅of the chapter⁆ komma till slutet…reach home nå hemmet, komma hemreach sb by phone få tag i ngn (nå ngn) på telefonsträckaräcka, ge <reach me that book!>
intransitivt verbsträcka sig <for, at efter>reach for the sky! vard. upp med händerna!reach for the stars sikta mot stjärnornasträcka (breda ut) sig, <the land reaches as far as the river>räcka, ; <a curtain reaching from floor to ceiling>
substantivräckhåll; mil. skotthåll; t.ex. boxares räckvidd; omfång, vidd, utsträckningout of reach utom räckhåll, oåtkomlig, ouppnåelig <of sb för ngn>to be kept out of children's reach (the reach of children) förvaras oåtkomligt (utom räckhåll) för barnwithin reach inom räckhåll, åtkomlig, uppnåelig, tillgänglig <of sb för ngn>within easy reach of the station i omedelbar närhet av stationen, på bekvämt avstånd från (till) stationenräckande, gripande <for efter>[rak] sträcka <the beautiful reaches of a river>; sträckning <reaches of forest and meadow>the upper reaches of the river äv. flodens övre loppin the upper (lower) reaches of an organization i toppskiktet (bottenskiktet) på en organisationintransitivt verb och transitivt verbmed adv.:reach outitr. sträcka sig <for, at efter>tr.reach out one's hand for sth sträcka (räcka) ut (fram) handen efter ngtreach out tonå fram till <the churches are trying to reach out to young people>
make [meɪk] (made made)transitivt verb (se äv. make, made; för spec. förbindelser som make room (way), make a fool of, make light ofse under resp. huvudord) a) göra <of, out of av; from av, >; tillverka, framställashe is as sweet as they make them hon är det sötaste man kan tänka sig b) göra [i ordning], laga [till] <make lunch>, koka, brygga <make coffee, make tea>; sy <make a dress> c) göra, åstadkomma; ingå <make an agreement>, fatta <make a decision>; hålla <make a speech>, stifta <make laws>, sluta <make an alliance>; lämna, ge <make a contribution>, komma med <make excuses>, ställa <make conditions>, avge <make a promise>make the bed bädda [sängen]make bread baka brödmake haste raska på, skynda sigmake a phone call ringa ett samtalmake a timetable skol. lägga ett schemamake war föra krig; börja krigmake water kasta vatten
a) med adj. göramake sb happy göra ngn gladwhat makes you so late? hur kommer det sig att du är så sen? b) göra till <make it a rule>, utnämna (utse) till <they made him chairman>
med inf. a) få (komma) att <he made me cry>, förmå att <she made me do it>, låta <he made me work hard>, tvinga att; i roman o.d. låta <the author makes the heroine die in the last chapter>it's enough to make one cry det är så man kan gråta [åt det]what made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade? b)make believe that one is låtsas att man är c)make do klara sig
a) förtjäna <make £15,000 a year>; göra [sig], skapa [sig] <make a fortune>; , skaffa sig <make many friends> b) vinna, göra <make 5 points>; kortsp. ta [hem] <make a trick (stick)> c) [för]skaffa <that made him many enemies>
bli, vara <this makes the tenth time>, göra; bilda, utgöra3 times 3 make[s] 9 3 gånger 3 är (blir, gör) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund
a) uppskatta till <I make the distance 5 miles>, få till <how many do you make them?>what time do you make it? el. what do you make the time? hur mycket är din klocka?what do you make of that? vad säger (tror) du om det?I don't know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det b) bestämma (fastställa) till <make the price 10 dollars>make it two! ta två!; vi säger två!let's make it 6 o'clock! ska vi säga (bestämma) klockan 6?
avverka, tillryggalägga, köra o.d. <make 50 miles in a day>
a) komma fram till, [lyckas] nå <make the summit> b) sjö. <make port>, angöra, få i sikte <make land> c) hinna [i tid] till, hinna med <we made the bus>can we make it? hinner vi?
a) göra berömd <that book made him>it will make or break her det blir hennes framgång eller fall b)that's made the (my) day dagen är räddad
(made made)intransitivt verb (se äv. make) a) styra kurs, fara, <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot> b)make at slå efter, hötta mot <he made at me with his stick>make for främja, bidra till, verka för <make for better understanding> a)make as if el. make as though låtsas som om <he made as if he didn't hear us>; göra min av att [vilja] <he made as if to go> b)make to göra en ansats att, visa tecken till att
(made made)transitivt verb och intransitivt verbsubstantiv a) fabrikat, tillverkning <our own make, of our own make> b) märke, fabrikat <cars of all makes>utförande, snittvard. lyckat kapbe on the make vara vinningslysten, vara om sigmed adv., ofta med spec. översättningar:make away withförsvinna medröja undanmake intogöra till, förvandla tillmake offge sig i väg, smita, sjappa <with med>make outtyda; uppfatta, urskilja, skönjaförstå, begripa <as far as I can make out>, komma underfund medI can't make him out äv. jag förstår mig inte på honomhow did you make that out? hur kom du fram till det?skriva (ställa) ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>; fylla i <make out a form>påstå, göra gällande <he made out that I was there>bevisa [riktigheten av], framlägga, förklara <make out one's case>make overöverlåta, lämna över <to till>make uputgöra, [tillsammans] bilda, skapabe made up of bestå (utgöras) avgöra (sätta, ställa) upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihoplaga (reda) till, göra i ordning, expediera <make up a prescription>; sätta (blanda, röra) ihop <into till>; sy upp <make up a dress>, sy [ihop]make up a bed ställa i ordning en sängslå (packa, lägga) in <make up a parcel>sminka; teat. äv. maskera <as till>make [oneself] up sminka (måla) sig, göra makeup; teat. äv. maskera siggöra upp, avsluta <make up the accounts>fylla ut, komplettera; få ihop till <make up the required sum>; täcka <make up a deficit>göra slut på <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up el. make up for ersätta, gottgöra <make up [for] the loss>, reparera; ta igen, hämta in <make up [for] lost time>make it up to sb [for sth] gottgöra ngn [för ngt], ge ngn kompensation [för ngt]make up for lost ground ta igen det försummadeto make up for it äv. i gengäld, som kompensation
© NE Nationalencyklopedin AB