Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ceremony [ˈserəmənɪ]substantivceremoni; högtidlighet; akt <ceremony of baptism> (utan pl.) ceremonier, ceremoniväsen, ceremoniel; formalitet[er]; krusandestand on ceremony hålla på etiketten (formerna)without ceremony utan krus (vidare)
marriage ceremony [ˈmærɪdʒˌserəmənɪ]substantivvigselceremoni, vigselakt
impressive [ɪmˈpresɪv]adjektiveffektfull, verkningsfull, slående, imponerande; gripande <an impressive ceremony>; eftertrycklig
initiation [ɪˌnɪʃɪˈeɪʃ(ə)n]substantivinförande, invigning, elementär undervisningupptagande; initiationinitiation ceremony invigningsceremoni, intagningsceremonipåbörjande, begynnelse, inledning
moving [ˈmu:vɪŋ]adjektiv och presens participrörande, stämningsfull <moving ceremony>; bevekanderörlig, som rör (kan röra) sig
substantiv[för]flyttning
figurative [ˈfɪgjʊrətɪv, -gər-]adjektivbildlig <a figurative expression>, figurlig, överförd <in a figurative sense>bildrik stil o.d.symbolisk <baptism is a figurative ceremony>figurativ <figurative art>
actual [ˈæktʃʊəl, -tjʊəl]adjektivfaktisk, verklig; själv[a]; effektiv <actual working hours>during the actual ceremony under själva ceremoninit is an actual fact det är ett faktum, det är faktiskt såin actual fact i själva verketwhat were his actual words? vad sade han exakt (egentligen)?nuvarande <the actual position of the moon>, nu rådande, aktuell <the actual situation>
civil [ˈsɪvl]adjektivhövlig, artigmedborgerlig, medborgar- <civil spirit>civil unrest inre (inrikespolitiska) orolighetercivil, världslig; borgerlig <civil ceremony, civil marriage>civil aviation civilflygcivil disturbances oroligheter, upplopp, kravallercivil pilot civilflygarejur. a) civil[rättslig]civil case civilmålcivil status civilståndcivil suit civilprocess b) juridisk mots. naturlig
perform [pəˈfɔ:m] (se äv. performing)transitivt verbutföra <perform a task>, verkställa <perform a command>, uträtta <perform an errand>; förrätta <perform a marriage ceremony (en vigsel)>; fullgöra <perform a contract, perform a duty>framföra, spela, utföra <perform a piece of music>, uppföra, ge <perform a play>perform tricks om djur göra konster
intransitivt verbuppträda <perform in the role of Hamlet>; spela; sjunga; om djur göra konsterfungera, arbeta [effektivt]; tjänstgöra
honour [ˈɒnə]substantivära, heder <it is a great honour to (för) me>in honour of för att hedra (fira), med anledning av <a party in honour of her arrival>, för att hedra minnet av <a ceremony in honour of those killed in battle>in honour of the occasion dagen till äraguest of honour hedersgästroll of honour lista över stupade hjältartable of honour honnörsbordheder, hederskänslahe is [in] honour bound to… han är moraliskt förpliktad att…on my honour på hedersordcode of honour hederskodexa man of honour en hedersman, en ärans manpoint of honour hederssakword of honour hedersordhonour bright vard. det är säkert, [jo] det försäkrar jag, absolutYour Honour Ers Nåd, Ers Höghet nu mest till vissa domaremest pl. honours hedersbetygelser; utmärkelserhonours list förteckning över [officiella] utmärkelser (ordensutnämningar)do the honours utöva (sköta) värdskapet, tjänstgöra som värd (värdinna)pay sb the last honours visa (göra) ngn den sista tjänsten, följa ngn till graven[with] military honours [under] militära hedersbetygelseruniv.honours el. honours degree 'honours' kvalificerad examen med tre bedömningsgraderget a first-class honours degree in history få högsta betyg i historia i honours degree
transitivt verbhedra <with med>, ära; utmärka <with med>lösa in checkanta, motta inbjudan
© NE Nationalencyklopedin AB