Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

catch [kætʃ] (caught caught)transitivt verbfånga; fånga in (upp), få tag i; ta (få) fast, gripa, ta fatt, ta; om eld antända, fatta [tag] icatch hold of ta (fatta, gripa) tag i, ta fast ihinna [i tid] till, komma med <catch the train>catch the post hinna lägga posten på lådanbye for now! I'll catch you later vard. hejdå! vi hörs!ertappa, komma på <sb stealing ngn med att stjäla>you wouldn't catch me doing that! det skulle inte falla mig in att göra det!träffa <I caught him on the nose>; slå, ådra sig; smittas avcatch cold el. catch a cold bli förkyld, förkyla sigyou'll catch it from me a) du kommer att bli smittad av mig b) vard. du ska få med mig att görauppfånga, uppfatta; fatta, begripa; träffa, fånga <catch the right atmosphere>catch sight of få syn på, få sefånga <catch sb's attention>; fängsla; hejdacatch one's breath flämta till, kippa efter andanit caught my eye det fångade min blickfastna med <she caught her dress in the door>; haka i <the nail caught her dress>get caught fastna, komma i klämlura; snärjacaught up in a) inblandad i b) fångad (gripen, medryckt) av
(caught caught)intransitivt verbfastna, haka (häkta, hänga) upp sigfatta (ta) eld, tända; ta sig <the fire took a long time to catch>smitta, vara smittsam
(caught caught)intransitivt verb och transitivt verbsubstantiv[fångad] lyrathat was a good catch det var snyggt taget (fångat)fångst; notvarpfällacatch question kuggfrågathere is a catch in it somewhere det är något skumt med det, det finns en hake någonstansthere was a catch in her voice hennes röst stockade sigspärr[anordning], [spärr]hake; klinka; knäppe, låskap, byte, fyndmed adv. el. prep.:catch atgripa [efter]catch onvard.slå [an (igenom)], göra lycka <the play never caught on>fatta galoppen, vara med påcatch outcatch uphinna i fatt, hinna upp <he caught me up>ta igen vad man försummatcatch up onta igen <catch up on arrears in work>klämma åt, sätta fastcatch up withhinna i fatt, komma i kapp med
catch-all [ˈkætʃ-ɔ:l]substantiv[upp]samlingsplats bildl.adjektivallomfattande, övergripande <catch-all term (begrepp)>
safety catch [ˈseɪftɪkætʃ]substantivsäkring på vapen, [säkerhets]spärrrelease the safety catch osäkra [vapnet (geväret o.d.)]
catch-22 [ˈkætʃˌtwentɪˈtu:]substantivMoment 22it's a catch-22 situation det är en omöjlig situation (en situation man inte kan komma ur)
caught [kɔ:t]imperf. o. perf. p. av catch
off-guard [ˌɒfˈgɑ:d]adjektivcatch sb off-guard el. take sb off-guard överrumpla ngn
red-handed [ˌredˈhændɪd]adjektivcatch (find) sb red-handed ta (gripa) ngn på bar gärning
time lag [ˈtaɪmlæg]substantivmellantid, [tids]intervall; tidsfördröjning <catch up on (ta igen) the time lag>
impound [ɪmˈpaʊnd]transitivt verbbeslagta, ta i förvar, konfiskeraspärra in <catch and impound stray (herrelösa) dogs>
unprepared [ˌʌnprɪˈpeəd]adjektivoförberedd, inte beredd <for ; to do [på] att göra>catch sb unprepared överraska ngn
© NE Nationalencyklopedin AB