Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

catch [kætʃ] (caught caught)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfånga, få tag i, ta fast, gripacatch fire fatta eld2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashinna med <catch the train>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma på <catch sb stealing>catch sb out avslöja ngn, ertappa ngn4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasådra sig; smittas avcatch a cold el. catch cold bli förkyld5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfatta, begripa, uppfattacatch sight of få syn på6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslura <she tried to catch me>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfastna <my dress got caught on a hook>8catch on slå, bli populär <the film never caught on>9catch out ertappa, avslöja10catch up a) hinna ifatt, hinna upp b) ta igen vad man försummatcatch up with hinna ifatt
[kætʃ]substi bollspel lyrathat was a good catch det var bra tagetfångstthere’s a catch in it det är något lurt med detspärr, hakeknäppe, lås
safety catch [ˈseɪftɪkætʃ]substsäkring på vapenrelease the safety catch osäkra t.ex. vapnetsäkerhetshake på fönster, dörr
caught [kɔ:t]verbimperf. o. perf. p. av catch
2 alight [əˈlaɪt]adjektivupptänd, tändcatch alight ta eld
red-handed [ˌredˈhændɪd]adjektivcatch sb red-handed ta ngn på bar gärning
unawaresˌʌnəˈweəzadverbomedvetet, oavsiktligtcatch sb unawares överrumpla ngn, överraska ngn
glimpse [glɪmps]substskymt <of av>catch a glimpse of se en skymt av
[glɪmps]verbse en skymt av
1 nap [næp]substtupplur
[næp] (-pp-)
verbta sig en tupplurcatch sb napping ta ngn på sängen
chill [tʃɪl]substkyla, köldcatch a chill bli förkyldtake the chill off ljumma upp
[tʃɪl]verbkyla, kyla avchilled a) kyld b) frusen
cold [kəʊld]adjektivkall, frusenI feel cold jag fryser
[kəʊld]substköld, kylaförkylningcatch a cold bli förkyldgive sb the cold shoulder behandla ngn som luft
© NE Nationalencyklopedin AB