Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

castaway [ˈkɑ:stəweɪ]substantivskeppsbruten [person]
cast [kɑ:st] (cast cast)transitivt verbkasta vanl. bildl. <cast a glance, cast a shadow, cast new light on (över) a problem>cast lots dra lottcast a net kasta (lägga) ut nätcast one's mind back to sth försöka minnas ngtcast one's net wide vidga fältetcast one's vote avge sin röstcast into prison kasta i fängelsecast into the shade bildl. ställa i skugganteat. tilldela <a part to sb ngn en roll>; utse <sb for ngn till>; fördela, besätta <cast the parts>; besätta (fördela) rollerna i <cast a play>bildl. framställa, beskrivagjuta, stöpa, forma äv. bildl.kasta av; fälla fjädrar, löv o.d.; ömsa skinn om ormkasta omkull (ner); brottn. kastaastrol. beräkna, ställa <cast sb's horoscope>
(cast cast)intransitivt verbkasta, fiska med kastspö
(cast cast)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivkast[ande]a cast of the dice ett tärningskastteat. a) rollfördelning, rollbesättning b) ensemblethe cast äv. personerna, de medverkandean all-star cast en stjärnensemblemed.cast el. plaster cast gipsförband a) gjutform b) avgjutning, avtryckanstrykning, skiftning, inslagutseende; läggning; typcast of mind läggninghave a cast in one's eye skela [på ena ögat]jordhög som t.ex. mask lämnar efter sig när den kryper ner i jordenmed adv.:cast aboutsöka, leta, se sig om <for efter>; fundera på <how hur>cast about for äv. försöka hitta (komma) på <cast about for an answer (an excuse)>cast asidekasta bort, kassera; lägga av (bort)castawaykasta (slänga) bort, slösa bort, förspillabe cast away sjö. lida skeppsbrottcast incast offkasta bort (av), kassera; lägga av kläder o.d.; lämnasjö. göra (kasta) lossvid stickning maska avcast onvid stickning lägga uppcast outfördriva, driva ut; köra bort
© NE Nationalencyklopedin AB