Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

call-up [ˈkɔ:lʌp]substmil. inkallelse
call [kɔ:l]verbkalla, benämna, uppkalla <after efter>be called hetakalla på, larma <call the police>call attention to fästa uppmärksamheten påtelefonera, ringa <for efter>väckaropa <to åt>call for a) ropa på, ropa efter b) komma och hämta <I’ll call for it tomorrow> c) mana till, krävathis calls for a celebration det här måste firascall on påkalla, uppmana, anmodahälsa 'påcall at besökacall for komma och hämtacall on hälsa 'på, besöka
[kɔ:l]verb [kɔ:l]substropanrop, påringning, telefonsamtalI’ll give you a call jag slår en signal, jag ringer digkallelse, maningskäl, anledning <there is no call for you to worry>hand. efterfrågan <for >besök, visitport of call anlöpningshamn (med adv. o. prep.)call inkalla in, ropa ininkalla, tillkallatitta in till ngncall offinställa, avlysa <call off a meeting>, avblåsa <call off a strike>call outkalla utkommendera utropa ut, ropa upp <call out the winners>call overropa uppcall upkalla fram, kalla upptele. ringa uppmil. inkalla
tune [tju:n]substmelodi, låtcall the tune ange tonen, bestämmachange one’s tune ändra ton, stämma ner tonenthe piano is out of tune pianot är ostämtthe piano and the violin are not in tune pianot och fiolen är inte samstämdakeep in tune hålla tonensing out of tune sjunga falskt, sjunga orentbe in tune with stå i samklang medto the tune of till ett belopp av
[tju:n]verbstämma <tune a piano>radio. ställa in
[tju:n]adjektiv (med adv. o. prep.)tune inställa in radion <tune in to the BBC>tune in to another station ta in en annan stationtune upfinjustera, trimma t.ex. motorstämma, stämma instrumenten <the orchestra is tuning up>
play [pleɪ]verblekaspelaplay for time försöka vinna tid, maskaplay in goal stå i målspela mot <England played Brazil>
[pleɪ]verb [pleɪ]substlek; spelpjäs, skådespel, teaterstyckebe in full play vara i full gångbring into play el. call into play sätta i gång, sätta i rörelsefritt spelrumhave free play ha fritt spelrum (med adv. o. prep.)play aboutplay aroundspringa omkring och lekastop playing about (around)! sluta upp och larva dig!play about with el. play around with leka med, fingra påplay backplay downtona ner, avdramatiseraplay overspela igenom <play over a tape>play upvard. bråka, ställa till besvärförstora upp
make [meɪk] (made made)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, tillverka, framställa <of, out of av; from av, >make into göra till, förvandla till2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra i ordning, laga till <make lunch>, koka <make coffee, make tea>; baka <make bread>; sy <make a dress>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <make a speech>; komma med <make excuses>make the bed bäddamake a phone call ringa ett samtal4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasutnämna till, utse till <they made him chairman>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfå att <he made me cry>, förmå att, tvinga att <he made me do it>it’s enough to make one cry det är så man kan gråtawhat made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade?make believe that one is… låtsas att man är…make do klara sig6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastjäna <make £25,000 a year>; göra sig, skapa sig <make a fortune>; skaffa sig <make many friends>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbilda, utgöra3 times 3 make (makes) 9 3 gånger 3 är (blir) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppskatta till <I make the distance 5 miles>I don’t know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbestämma till, fastställa till <make the price 10 dollars>let’s make it 6 o’clock! ska vi säga klockan 6!10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma fram till, lyckas nå <make the summit>; angöra, få i sikte <make land>; hinna med, hinna till <we made the bus>11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstyra kurs, fara <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot>12make for främja, bidra till <make for better understanding>13make as if el. as though låtsas som om
[meɪk] (made made)
verb (med adv. o. prep.)make away withförsvinna med <the thieves make away with the TV>make offge sig i väg, sjappamake outskriva ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>, fylla i <make out a form>läsa <I can’t make out her handwriting>, tyda, urskilja, skönja <she could make out the hills in the distance>förstå, begripa <as far as I can make out>påstå, göra gällande <he made out that I was there>make upbildabe made up of bestå av, utgöras avgöra upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihop <you’ve made it up>sminkamake oneself up el. make up sminka sig, göra make upgöra upp <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up for a) ersätta, gottgöra b) ta igen, hämta in <make up for lost time>make it up to sb for sth gottgöra ngn för ngt
[meɪk]substfabrikat, tillverkning; märke <cars of all makes>utförande, snittvard.on the make vinningslysten
strike [straɪk] (struck struck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, slå till, slå påstrike dumb göra stumstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa <the blow struck him on the chin>; drabba, hemsöka3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (stöta, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. stöta på, gå på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa på, upptäcka <strike gold>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, frapperawhat struck me was… det som slog mig var…6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförefalla, tyckasit strikes me as the best det verkar vara det bästa7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstryka <strike a name from the list, strike sb off the register>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjö. stryka <strike sail>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavsluta, göra uppstrike a bargain träffa ett avtal10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, stöta <against sth emot ngt>strike at slå efter, angripastrike lucky ha tur11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom klocka slå <the clock struck four>12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmil. anfalla13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstrejka14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå ned <the lightning struck>
[straɪk] (struck struck)
verb (med adv. o. prep.)strike backslå igen, slå tillbakastrike offhugga av, slå avstryka <strike off a name from the list>strike outstryka, stryka ut, stryka över <strike out a name, strike out a word>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>stämma upp, spela upp <the band struck up a waltz>
[straɪk]subststrejkstrike fund strejkkassageneral strike storstrejk, generalstrejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe out on strike el. be on strike strejkago out on strike el. come out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil.nuclear strike kärnvapenanfall
© NE Nationalencyklopedin AB