Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brick [brɪk]substantivtegel[sten]brick and mortar a) tegel[sten] och murbruk b) bildl. hus, fast egendomas hard as a brick stenhårddrop a brick vard. trampa i klaveret, göra bort sigmake bricks without straw koka soppa på en spik, göra underverklike a ton of bricks vard. med förkrossande tyngdtegelstensformat bit <brick of soap>, block <brick of frozen fish>byggklossbox of bricks bygglåda
transitivt verbmura (bekläda) med tegel
transitivt verbmed prep. el. adv.:brick inmura igen (till)mura inbrick upmura igen (till)
heave [hi:v] (~d ~dsjö. vanl. hove hove)transitivt verblyfta, häva <ofta heave up>; komma att hävas, få att svalladra <heave a sigh>, utstöta, upphävaheave a groan stönasjö.el.vard. hiva, kasta <heave sth overboard, heave a brick through (out of) a window>sjö. hiva, hyva, [för]hala; hissa <heave a sail>heave the anchor lätta ankarheave the ship to dreja (lägga) bi
(~d ~dsjö. vanl. hove hove)intransitivt verbhöja sig, svällaheave in sight komma i sikte, dyka upphävas [och sänkas], stiga och falla, bölja, svalla <the heaving billows (vågorna)>flämta, kippa <for breath efter andan>försöka (vilja) kräkas; kräkas, spysjö. hiva, hala <at, on i>heave ho! el. heave away! hi å hå!heave to dreja (lägga) bi
substantivhävning, lyftning; tag <a mighty heave>höjning, stigning; svallning, böljegångsjö. hivande
wall [wɔ:l]substantivmur äv. bildl.; vägg; befästningsmur; [skydds]vall, fördämning, barriär; spaljéväggwalls have ears väggarna har öronbe up the wall sl. vara utom (ifrån) sig, vara alldeles vildcome (be) up against a wall bildl. köra (ha kört) fastdrive (send) up the wall sl. driva till vansinne, göra galenhave one's back to the wall bildl. vara ställd mot väggen, vara i en omöjlig situationput (stand) sb up against a wall bildl. ställa ngn mot väggenbang (run, knock) one's head against a wall bildl. köra huvudet i väggenit is like talking to a brick wall det är som att tala till en vägg
transitivt verbmed adv.:wall inomge (förse) med en mur (murar etc., jfrwall I), [låta] bygga en mur etc. kringwall offdela av [med en vägg]; avskilja äv. bildl.wall upmura igen <wall a window>mura in; stänga (spärra) in
knock [nɒk]transitivt verb (se äv. knock)slå [hårt], slå till; bulta, knackaknock sb cold a) slå ngn medvetslös b) slå ngn med häpnadknock sb into the middle of next week, se under middlevard. slå med beundran (häpnad); förbluffavard. racka ner på, hacka på
intransitivt verb (se äv. knock)knacka äv. om motor, bulta <knock at the door>, slåstöta (slå) ihop, kollidera, krocka <into med>
substantivslag; knackning äv. i motor, smäll, stötthere is a knock at the door det knackar [på dörren]vard. smäll, stöt; ovett, kritik; anmärkning, prickningthe school of hard knocks livets hårda skolatake a knock få en knäck, bli ruineradtransitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:knock aboutvåldsamt misshandla; behandla illa äv. bildl.vard. driva (flacka) omkring [i]vard., om saker ligga och skräpavard.knock about with pola med, hänga ihop medknock againststöta (slå) emot, kollidera medknock one's head against slå huvudet mot (i)knock one's head against a stone (brick) wall bildl. köra huvudet i väggenknock aroundse knock aboutunder knockovanknock backvard.svepa, stjälpa i sig <knock back five beers in no time>knock sb back sth kosta ngn ngtknock sb back skaka om ngn själsligtknock downknocka, golva, slå ned; köra på; riva ned (omkull)riva; montera ned, ta isär t.ex. maskin för transportpå auktion klubba, sälja <to åt, till>vard. pressa ned, slå av på <knock down the price of>knock inslå in (i); bryta uppknock sth into shapefå fason på ngtknock offvard.slå avslå av på <knock ten pounds off the price>sluta [med] <knock off work at five>, lägga av med; sluta arbetet, lägga avklara av, göra undan; sno (smälla) ihop <knock off an article>knycka, stjälaknäppa mördaknock sb's head off bildl. slå in skallen på ngnhe was knocked off his legs han stod som fallen från skyarnaknock it off! lägg av!knock onslå mot (i) <knock one's head on a wall>knock sth on the head bildl. sätta p (stopp) för ngtknock outknocka, slå boxare knockout, besegra; slå medvetslös; bildl. överväldiga; lamslåslå ut; knacka ur <knock out one's pipe>knock the bottom out of slå ur botten på; bildl. slå hål på, kullkasta <knock the bottom out of a theory>knock overslå (stöta) omkullöverrumpla, göra paffknock to piecesslå i bitar (sönder) äv. bildl.knock togethervard. sätta ihop i en hast, smälla (rafsa) ihopslå ihop (samman)knock upkasta upp; knacka upp, väcka genom att knackavard. [hastigt] ställa till med, improvisera; sno ihop <knock up a meal>, rafsa ihop; smälla upp; skramla ihopsl. göra på smällen göra gravid
face [feɪs]substantivansikte; uppsyn, min <a sad face>full face en face, rakt framifrånhis face fell han blev lång i ansiktet (synen)have the face to ha fräckheten (mage) attkeep a straight face hålla masken, hålla sig för skrattlose face förlora ansiktet (anseendet)make (pull) a long face bli lång i ansiktet, se snopen utmake (pull) faces göra grimaser (miner), grimasera <at åt>put a brave face on it hålla god min i elakt spelsave face rädda ansiktet (skenet)set one's face against åld. bestämt sätta sig emot, sätta sig på tvären emotshow one's face visa sig, synas till, framträda; sticka in huvudetin [the] face of a) [ställd] inför, gentemot, ansikte mot ansikte med <in the face of an accomplished fact> b) trots <succeed in the face of great danger>fly in the face of rusa rakt på; bildl. öppet trotsa, sätta sig upp emot; strida (gå) emot, motsäga <it flies in the face of all facts>laugh in sb's face skratta ngn [rakt] upp i ansiktetshut (slam) the door in sb's face slå igen dörren mitt framför näsan på ngnin your face, vard.se in-your-facefall on one's face ramla framstupa, stå på näsanto sb's face mitt (rakt) [upp] i ansiktet på ngn, rent ut, öppet <I'll tell him so to his face>; så att ngn hör (ser) detface to face ansikte mot ansikte, öga mot öga <with med>[be brought] face to face with a problem [ställas] inför ett problem a) yta <disappear (vanish) from (off) the face of the earth>on the face of it bildl. av första intrycket att döma, vid första påseendet, ytligt sett b) framsida; på byggnad äv. fasad; på mynt o.d. bildsida; rätsida, räta; utsida; [klipp]vägg c) [ur]tavla d) tekn. slagyta
transitivt verb a) [modigt] möta <face dangers, face the enemy>, trotsa, se i ögonen (vitögat) <face death>; gå till mötes b) vara beredd på, räkna med <we will have to face that>; ha ögonen öppna för, se praktiskt på, acceptera, inte blunda för <face reality, face the facts>let's face it – she is… man (vi) måste erkänna att hon är…, man kan inte komma ifrån att hon är…face the music, bildl.se under music a) stå inför <face ruin> b) möta, uppställa sig för <the problem that faces us>face a charge, se under chargea crisis faced us vi stod inför en kris, vi hade en kris att vänta (framför oss)be faced with stå (ställas, vara ställd) inför, ha framför sigvända ansiktet mot, stå (vara) vänd mot, se mot; stå ansikte mot ansikte med; befinna sig (ligga, sitta, stå) mitt emot; ha fasaden (framsidan) mot, ligga (vetta) mot (åt)the picture faces page 10 bilden står mot sidan 10lägga med framsidan upp spelkort, brev o.d.förse med [upp]slag; garnera, kanta; sko; infodrabekläda, klä <face a building with brick>, dra över
intransitivt verbvara (stå) vänd, vända sig <towards mot>; om byggnad o.d. ha framsidan vänd, vetta, ligga <to, towards, on mot, åt; north el. to the north mot (åt) norr>mil. göra vändningabout face! helt om!right (left) face! höger (vänster) om!
intransitivt verbmed adv. el. prep.:face downface offishockey. göra nedsläppface up to[modigt] möta etc.; jfr faceta ställning till, ta itu med <face up to the problem>böja sig för, försona (förlika) sig med <face up to the fact that…>
© NE Nationalencyklopedin AB