Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

break-in [ˈbreɪkɪn]substinbrott i ett hus etc.
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
broken [ˈbrəʊkən]perfekt particip (av break) o. adjektivtrasig, sönder, bruten, knäcktbroken in inriden, tämjd, dresserad
neck [nek]substhalshave a stiff neck vara stel i nackenbreak one’s neck to do sth göra sitt yttersta för att åstadkomma ngtstick one’s neck out vard. sticka ut hakanneck and neck vid kappridning jämsides, i breddwin by a neck vinna med en halslängdget it in the neck vard. få på hudenbe up to one’s neck in debt vard. vara skuldsatt upp över öronen
1 wind [wɪnd]substvind <warm winds>gust of wind kastby, vindstötthere is a strong wind det blåser hårttake the wind out of sb’s sails ta loven av ngn; förekomma ngnthere is something in the wind det är något under uppseglingthrow caution to the winds kasta all försiktighet överbordget one’s second wind hämta andan, hämta sigväderkornget wind of få nys om, få korn pågaser från magenbreak wind a) rapa b) släppa sigmusik.the wind blåsarnawind instrument blåsinstrumentvard.get the wind up bli skrajraise the wind skaffa pengar
[wɪnd]verbgöra andfådd <the race winded him>be winded vara andfådd
record [ˈrekɔ:d]substförteckning, registeroff the record a) inofficiellt, utom protokollet b) improviserat <she spoke off the record>the greatest tennis player on record den störste tennisspelare som funnitsit is the worst on record det är det värsta som någonsin funnitsvitsord, meritlistaa clean record ett fläckfritt förflutethave a criminal record vara tidigare straffadsport. rekordbeat the record el. break the record slå rekordgrammofonskiva, skiva
[rɪˈkɔ:d]verbprotokollföraåtergespela (sjunga, tala) in på bandom termometer m.m. registrera, visa
heart [hɑ:t]substhjärtaheart failure med. hjärtsvikt, hjärtinsufficienschange of heart sinnesförändringheart and soul med liv och lust, med hela sin själput one’s heart and soul into… el. put one’s heart into… lägga ner hela sin själ i…break sb’s heart krossa ngns hjärtait breaks my heart to see… det skär mig i hjärtat att se…he had his heart in his mouth han hade hjärtat i halsgropenlose heart tappa modetset one’s heart on sth verkligen vilja ha ngtat heart i själ och hjärta, i grund och bottenwe have it very much at heart det ligger oss mycket varmt om hjärtatat the bottom of one’s heart innerst inneby heart utantill, ur minnetto one’s heart’s content av hjärtans lust, så mycket man villkortsp. hjärterkortpl. hearts hjärter
word [wɜ:d]substordpl. words ordalag <in well chosen words>a word of advice ett rådword of honour hedersordput in a good word for sb lägga ett gott ord för ngnit’s the last word det är det allra senaste, det är sista skriket <in i fråga om>have the last word a) ha (få) sista ordet b) ha avgörandet i sin handwords fail me! jag saknar ord!have a word with sb tala ett par ord med ngnhave words vard. grälaI’d like a word with you a) jag skulle vilja tala lite med dig b) jag har ett par ord att säga digput in a word lägga ett gott ord <for för>take the words right out of sb’s mouth ta ordet ur munnen på ngnpl. words ord, text, sångtextlösenord <give the word>; paroll, mottohedersord, löftebreak one’s word inte hålla sitt ordkeep one’s word hålla vad man lovatmy word! vard. minsann!, ser man på!take my word for it! tro mig!, sanna mina ord!be as good as one’s word kunna stå vid sitt ordmeddelande, beskedthe word went round that… det ryktades att…ordergive the word to do sth ge order om att göra ngtpass the word ge order, säga 'tillsay the word säga 'till <just say the word and I’ll do it> (med prep.)at the word el. at the given word på givet kommandotake sb at his word a) ta ngn på orden b) ta ngns ord för gottbeyond words mer än ord kan uttrycka, obeskrivligtby word of mouth muntligenstand by one’s word stå vid sitt ordit’s too funny for words det är så roligt så man kan döhe is too stupid for words han är otroligt dumin other words med andra ordin so many words klart och tydligt, rent ut <he told me in so many words that…>put into words uttrycka i orda man of few words en fåordig mango back on one’s word ta tillbaka sitt ord, bryta sitt löfteplay on words lek med ord, ordlekupon my word! förvånat minsann!, ser man på!
[wɜ:d]verbuttrycka, formulera <a sharplyworded protest>, avfatta <a carefullyworded letter>
© NE Nationalencyklopedin AB