Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

break-in [ˈbreɪkɪn]substantivinbrott
lunch break [ˈlʌn(t)ʃbreɪk]substantivlunchrastin the lunch break el. during the lunch break på (under) lunchen
make-or-break [ˌmeɪkɔ:ˈbreɪk]adjektivavgörande <a make-or-break attempt>he was in a make-or-break situation äv. han var i en situation där det gällde att vinna eller försvinnait's a case of make-or-break det må bära eller brista
break [breɪk] (broke broken)transitivt verb (se äv. break)bryta [av], bryta sönder, bräcka, knäcka; ha (slå) sönder <break a vase>; spränga <break a blood vessel>break open bryta upp, spränga <break open a door>krossa <break sb's heart>, bryta <break sb's will>; knäcka, ruinera; bryta nerbryta mot, överträda <break the law>avbryta; bryta <break the silence>, göra slut på; dämpa <break the force of a blow>break a journey göra uppehåll i en resadressera, tämjabreak a horse rida in en hästbreak sb of vänja ngn av med, få ngn att lägga bortbreak oneself of vänja sig av med, lägga bort, sluta [med]i spec. förbindelser:break the back of the work göra undan det värsta av arbetetbreak the bank spel. spränga bankenbreak bounds lämna det tillåtna områdetbreak a code knäcka en kodbreak new ground, se under groundbreak the ice bildl. bryta isenthe boat broke its moorings fartyget slet sina förtöjningarbreak the news to sb meddela ngn nyheten [skonsamt]break prison el. break jail bryta sig ut ur fängelsetbreak and enter ⁅a house⁆ bryta sig in i…
(broke broken)intransitivt verb (se äv. break)gå sönder, spricka <the glass broke>, falla (brytas, slås) sönder; brista; gå av <the rope broke>; bräckas, knäckas; sprängas <a blood vessel broke>her waters have broken vattnet har gått vid förlossningom röst brytasher voice broke hennes röst brötshis voice is beginning to break han börjar komma i målbrottetbryta sig lös (fri)break! boxn. bryt!the ship broke from its moorings fartyget slet sina förtöjningarbreak loose om t.ex. djur slita sigthe storm broke ovädret bröt lös[t]the weather broke vädret slog omgrydawn is breaking det gryrom knoppar o.d. spricka utom våg o.d. bryta [sig], gå högljuda <a cry broke from her lips>; bryta fram, plötsligt framträda <upon för>break even vard. få det att gå ihopbreak for sth rusa mot ngt, [snabbt] ta sig till ngt för att fly
(broke broken)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivbrytande, brytning; brottspricka; avbrott; paus, rast, omslag i t.ex. vädretit makes a break det är ett [välkommet] avbrottwithout a break utan avbrott, i ett körat break of day vid dagens inbrott, i gryningensport.on the break fotb. o.d. på en kontringvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <a fair break>give me a break! a) lägg av!, nu får du ge dig! b) ge mig en chans!utbrytning ur t.ex. fängelse, rymningmake a break for it vard. försöka fly (rymma)med adv., ofta med spec. översättningar:break awayslita sig lös (loss); göra sig fri <from från>break away from äv. bryta medbreak backtennis. o.d. bryta tillbakabreak downbryta ner; knäckabryta ihop (samman), kollapsa; få ett sammanbrottdela (lösa) uppstörta samman, falla ihopom t.ex. bil gå sönder [och stanna], strejkakomma av sig; stranda, spricka, bryta samman <the negotiations broke down>svikta, svika, brytas ned <his health broke down>; bli nedbruten (förkrossad)break inbryta sig inträna upp, lära upp; tämja, rida in <break in a horse>gå in nya skorröka in <break in a pipe>avbryta, falla inbreak in on plötsligt störa (avbryta)break intobryta ut i, brista [ut] i <he broke into laughter>börja använda, [börja] tära på <break into one's capital>gå över till, falla [in] i <break into a gallop>break into a house bryta sig in i ett husbreak off[plötsligt] avbrytabreak off an engagement slå upp (bryta) en förlovningbrytas av; lösgöra sigavbryta sigbreak oututbryta, bryta ut (fram) <war has broken out>rymma <break out of jail>, frigöra sig frånbrista utbreak out laughing brista ut i skrattbreak out in spots få utslag på hudenbreak out into a sweat börja svettasbreak throughbryta sig igenomom solen bryta frambreak upbryta upp <break up a lock>; bryta (hugga, slå) sönderupplösa, skingra <the police broke up the crowd>dela upp <break up a word into syllables>, lösa upp; styckasluta <school breaks up today>gå skilda vägar <she and her boyfriend broke up after a year>break withbryta med <sb ngn>
cipher [ˈsaɪfə]substantivchiffer[skrift] <in cipher>cipher key chiffernyckelbreak a cipher forcera ett chiffermonogram, namnchiffer; firmamärkenolla äv. neds.   om person
1 bank [bæŋk]substantivbankspel. [spel]bankbreak the bank spränga bankenförråd, bank <blood bank, sperm bank>
intransitivt verbbank with ha bankkonto hosbank on vard. lita på, räkna med
transitivt verbsätta in pengar [på banken]
faith [feɪθ]substantiv a) tro äv. relig. <in > b) förtroende <in för>, tillit <in till> c) förtröstan, tillförsikthave faith in tro (lita) på, ha förtroende förlose faith in förlora tron på (förtroendet för)put one's faith in tro (förtrösta) på, lita (förlita sig) påtro, troslära, bekännelse, religion <the Christian faith>hedersord, löftebreak faith [with] bryta sitt löfte [till], vara trolös (illojal) [mot]keep faith [with] hålla sitt löfte (ord) [till], vara trogen (lojal) [mot]trohet, redlighet, hederlighetin bad faith trolöst, svekfullt; mot bättre vetandein good faith i god tro; på heder och ära
broken [ˈbrəʊk(ə)n]perfekt particip och adjektivbruten, bräckt etc.; jfr break I–; sönder, sönderslagen, trasig <a broken marriage>, splittrad <a broken home>, förfallen[ned]bruten <a broken man>; förkrossad; ruineradtämjd, inriden, dresserad <ofta broken in>; amer. inkörd; disciplinerad[ofta] avbruten, störd <broken sleep>i vissa uttr.:broken chord mus. brutet ackordbroken English bruten engelskain broken tones med osäker stämma, stammande
1 mould [məʊld]substantivform äv. bildl., gjutform; matris; tekn. äv. modell, schablon, mallcast in the same mould stöpt i samma formkok. a) form b) pudding; aladåbform, [kropps]byggnad; gestaltbildl. typ, läggning, prägel, karaktär <men of a quite different mould>break the mould bryta mönstretfit the mould passa in i mönstret
transitivt verbgjuta, stöpa, forma äv. bildl. <out of av; into till; on efter>mould sb's character forma (dana) ngns karaktär
relation [rɪˈleɪʃ(ə)n]substantivrelation, förhållande; sambandin relation to a) i förhållande (relation) till b) med hänsyn till, angående <äv. with relation to>vanl. pl.relations a) [inbördes] förhållande, relationertheir relations are rather strained det råder ett ganska spänt förhållande mellan dem b) förbindelse[r]break off diplomatic relations avbryta de diplomatiska förbindelsernaestablish relations with knyta förbindelser medsläkting <a relation of mine>
© NE Nationalencyklopedin AB