Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

boyfriend [ˈbɔɪfrend]substantivpojkvän, kille
1 stick [stɪk] (stuck stuck)transitivt verbsticka, köra <stick a fork into a potato>vard. sticka <stick one's head out of the window>, stoppa <stick one's hands into one's pockets>; sätta, ställa, lägga <you can stick it anywhere you like>klistra; fästa, sätta (limma) fast; klistra (sätta) upp <stick bills on a wall>stick no bills! affischering förbjuden!stick a stamp on a letter sätta [ett] frimärke på ett brevvard. stå ut med, uthärda, tåla <I can't stick her new boyfriend>I can't stick it jag står inte utbe stuck a) ha fastnat <the lift was stuck>, ha hakat upp sig <the door was stuck> b) ha kört fast <when you are stuck, ask for help>get stuck fastna; köra fast, gå bet på, inte komma någon vart; data. hänga sigvard. sätta (skriva) upp <stick it on the bill>sl. dra åt helvete med <you can stick your job>
intransitivt verbvara (sitta) instucken <in i>klibba (hänga, sitta) fast <the stamp stuck to (vid, på) my fingers>, klibba (sitta) ihop <äv.stick together>; häfta <to vid> a) fastna <the key stuck in the lock>, haka upp sig <the door has stuck>, kärva; bli sittande (stående, hängande) b) vard. komma av sigstick fast sitta fastthe nickname stuck [to him] öknamnet hängde kvar (fick han behålla)vard. stanna, hålla sig <stick at home>, stanna [kvar], hålla sig [kvar] <stick where you are>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:stick about el. stick aroundvard. hålla sig (stanna) i närheten, stanna kvarstick athålla på med, ligga i med <stick at one's work ten hours a day>hänga upp sig på, fästa sig vid, fastna på <stick at trifles>vard.stick at nothing inte vika (väja) för någonting, inte sky några medelstick byvard.vara (förbli) lojal mot (solidarisk med), hålla fast vidI'm stuck by ⁅this problem⁆ jag går bet på…, jag kan inte klara av…stick downvard. skriva nerstick forvard.:be stuck for bli (vara) förbryllad (ställd); sakna, plötsligt stå där utanbe stuck for an answer vara (bli) svarslös, inte ha något svar att komma medstick insätta (skjuta, stoppa) in <stick in a few commas>vard.be stuck in sitta fast i, inte kunna lämna <he is stuck in Paris>get stuck in ⁅a job⁆ sätta igång [på allvar] med…stick in sb's mind fastna (fästa sig, stanna) i ngns minnestick in the mud sitta fast (fastna) i dyn; bildl. äv. sitta fast i det förgångna; stå och stampa på samma fläckstick one's heels in bildl. sätta sig på tvären, spjärna emotstick intose get stuck inunder stick inovanstick onstick on one's spectacles sätta (ta) på [sig] glasögonenvard.be stuck on ⁅a girl⁆ ha kärat ner sig i…, vara tänd på…stick outräcka ut <stick out one's tongue>, sticka (stå, skjuta) ut (fram); puta ut [med]stick one's neck out, vard.se under neckfalla i ögonen, vara påfallande; vara tydligit sticks out a mile el. it sticks out like a sore thumb vard. det syns (märks) lång väg, det kan man inte ta fel (miste) påvard. hålla (härda) utstick it out! håll ut!stick out for ⁅higher wages⁆ envist hålla (stå) fast vid sina krav på…, yrka på…stick tohålla sig till <stick to the point, stick to the truth>; hålla (stå) fast vid <stick to one's word, stick to one's promise>, vara trogen <stick to one's ideals>; fortsätta med, stanna [kvar] på <stick to one's work, stick to one's post>stick to it! fortsätt med det!, släpp inte taget!, stå på dig!stick to one's guns, vard.se under gunstick to one's last, se under laststick to sb hålla fast vid ngn, förbli ngn trogen, troget följa ngnstick togethervard. hålla ihop [som ler och långhalm]klistra (limma) ihop; klibba ihopstick upsticka (skjuta) upp, stå på ändasätta upp <stick up a poster>vard.stick up for försvara <stick up for one's rights>; ta i försvar, stödja <stick up for a friend>stick up for oneself stå ˈpå sig, hävda sig (sina rättigheter)sl. råna [under vapenhot] <stick up sb, stick up a bank>stick 'em up! el. stick your hands up! upp med händerna!stick withvard. hålla ihop (vara tillsammans) med <you need not stick with me all the time>, hålla sig till, hålla fast vidvard.stick sb with sth betunga ngn med ngt, tvinga på ngn ngtbe stuck with få på halsen, åka på, få dras med
break [breɪk] (broke broken)transitivt verb (se äv. break)bryta [av], bryta sönder, bräcka, knäcka; ha (slå) sönder <break a vase>; spränga <break a blood vessel>break open bryta upp, spränga <break open a door>krossa <break sb's heart>, bryta <break sb's will>; knäcka, ruinera; bryta nerbryta mot, överträda <break the law>avbryta; bryta <break the silence>, göra slut på; dämpa <break the force of a blow>break a journey göra uppehåll i en resadressera, tämjabreak a horse rida in en hästbreak sb of vänja ngn av med, få ngn att lägga bortbreak oneself of vänja sig av med, lägga bort, sluta [med]i spec. förbindelser:break the back of the work göra undan det värsta av arbetetbreak the bank spel. spränga bankenbreak bounds lämna det tillåtna områdetbreak a code knäcka en kodbreak new ground, se under groundbreak the ice bildl. bryta isenthe boat broke its moorings fartyget slet sina förtöjningarbreak the news to sb meddela ngn nyheten [skonsamt]break prison el. break jail bryta sig ut ur fängelsetbreak and enter ⁅a house⁆ bryta sig in i…
(broke broken)intransitivt verb (se äv. break)gå sönder, spricka <the glass broke>, falla (brytas, slås) sönder; brista; gå av <the rope broke>; bräckas, knäckas; sprängas <a blood vessel broke>her waters have broken vattnet har gått vid förlossningom röst brytasher voice broke hennes röst brötshis voice is beginning to break han börjar komma i målbrottetbryta sig lös (fri)break! boxn. bryt!the ship broke from its moorings fartyget slet sina förtöjningarbreak loose om t.ex. djur slita sigthe storm broke ovädret bröt lös[t]the weather broke vädret slog omgrydawn is breaking det gryrom knoppar o.d. spricka utom våg o.d. bryta [sig], gå högljuda <a cry broke from her lips>; bryta fram, plötsligt framträda <upon för>break even vard. få det att gå ihopbreak for sth rusa mot ngt, [snabbt] ta sig till ngt för att fly
(broke broken)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivbrytande, brytning; brottspricka; avbrott; paus, rast, omslag i t.ex. vädretit makes a break det är ett [välkommet] avbrottwithout a break utan avbrott, i ett körat break of day vid dagens inbrott, i gryningensport.on the break fotb. o.d. på en kontringvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <a fair break>give me a break! a) lägg av!, nu får du ge dig! b) ge mig en chans!utbrytning ur t.ex. fängelse, rymningmake a break for it vard. försöka fly (rymma)med adv., ofta med spec. översättningar:break awayslita sig lös (loss); göra sig fri <from från>break away from äv. bryta medbreak backtennis. o.d. bryta tillbakabreak downbryta ner; knäckabryta ihop (samman), kollapsa; få ett sammanbrottdela (lösa) uppstörta samman, falla ihopom t.ex. bil gå sönder [och stanna], strejkakomma av sig; stranda, spricka, bryta samman <the negotiations broke down>svikta, svika, brytas ned <his health broke down>; bli nedbruten (förkrossad)break inbryta sig inträna upp, lära upp; tämja, rida in <break in a horse>gå in nya skorröka in <break in a pipe>avbryta, falla inbreak in on plötsligt störa (avbryta)break intobryta ut i, brista [ut] i <he broke into laughter>börja använda, [börja] tära på <break into one's capital>gå över till, falla [in] i <break into a gallop>break into a house bryta sig in i ett husbreak off[plötsligt] avbrytabreak off an engagement slå upp (bryta) en förlovningbrytas av; lösgöra sigavbryta sigbreak oututbryta, bryta ut (fram) <war has broken out>rymma <break out of jail>, frigöra sig frånbrista utbreak out laughing brista ut i skrattbreak out in spots få utslag på hudenbreak out into a sweat börja svettasbreak throughbryta sig igenomom solen bryta frambreak upbryta upp <break up a lock>; bryta (hugga, slå) sönderupplösa, skingra <the police broke up the crowd>dela upp <break up a word into syllables>, lösa upp; styckasluta <school breaks up today>gå skilda vägar <she and her boyfriend broke up after a year>break withbryta med <sb ngn>
© NE Nationalencyklopedin AB