Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

to [tu:, obetonat , ]prepositiontillföropen to the public öppen för allmänhetento me it was… för mig var det…what is that to you? vad angår det dig?we had the compartment all to ourselves vi hade kupén helt för oss själva (för att uttrycka riktning) i <a visit to England>; <go to the cinema> (för att uttrycka riktning el. placering) mot, emot <with his back to the fire>hold sth up to the light hålla ngt mot ljusetefter ord som uttrycker t.ex. bemötande mot, emot <good to sb, polite to sb>i jämförelse med mot, emothe’s quite well-off now to what he used to be han har det bra ställt mot vad han haft föruthosI have been to his house jag har varit hemma hos honombe on a visit to sb vara på besök hos ngnandra uttryck:freeze to death frysa ihjältell sb sth to his face säga ngn ngt mitt upp i ansiktetthirteen to a dozen tretton på dussinetwould to God that… Gud give att…here’s to you! skål!
[tu:, obetonat , ]infinitivmärkeatt (med syftning på en föregående inf.)we didn’t want to go but we had to vi ville inte gå men vi måsteför atthe struggled to get free han kämpade för att komma losshe wants us to try han vill att vi ska försökaI’m waiting for Bob to come jag väntar på att Bob ska kommahe was the last to arrive han var den siste som komto hear him speak you would believe that… när man hör honom skulle man tro att…she lived to be ninety hon levde tills hon blev nittio
[tu:, obetonat , ]adverbigen, till <push the door to>to and fro av och an, fram och tillbaka
want [wɒnt]substbrist, avsaknadwant of brist påit wasn’t for want of trying that he failed det var inte så att han inte försökte, men han misslyckades ändåspec. pl. wants behov; önskningarsupply a long felt want el. meet a long-felt want fylla ett länge känt behovnöd <freedom from want>be in want lida nöd
[wɒnt]verbvilja <we can stay at home if you want>; vilja ha <do you want some bread?>, önska sig <what do you want for Christmas?>I don’t want it said that… jag vill inte att man ska säga att…how much do you want for…? hur mycket begär du för…?what do you want from me? vad begär du av mig?, vad vill du mig?cook wanted kock sökesbehövait wants doing det behöver görasit wants some doing det är ingen lätt sakit wants doing with great care det måste (bör) göras med stor omsorgyou want to be more careful du måste (borde) vara försiktigaresakna, inte ha <he wants the will to do it>vilja tala med <tell Bob I want him>you are wanted on the phone det är telefon till digwanted by the police efterlyst av polisenspec. amer.want in vilja komma (gå) inwant out a) vilja komma (gå) ut b) vard. inte vilja vara med längre
© NE Nationalencyklopedin AB