Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 bill [bɪl]substlagförslag, proposition, motionräkning, notaaffischbill of fare matsedelamer. sedel <dollar bill>
1 bill [bɪl]substfågels näbb
steer [stɪə]verbstyra <steer a car> <for till, mot>, manövrera <steer a ship>steer clear of undvikalotsa <steer a bill through Parliament>
settlement [ˈsetlmənt]substavgörande, uppgörelse; lösning av en konflikt, förlikningfastställande; överenskommelse, avtalbetalning <the settlement of a bill>bosättning, bebyggelse; kolonisering
settled [ˈsetld]adjektivavgjord, bestämd, uppgjordthe bill is settled räkningen är betaldfast, stadgad, stadig; om väder lugn och vackerbebodda thinly settled area ett glest bebyggt område
fare [feə]substpassageraravgift, biljettpris <pay one’s fare>, taxaen el. flera passagerare, resande <he drove his fare home>; körning <the taxi-driver got a fare>kostbill of fare matsedel
[feə]verbklara sig <fare well, fare badly>
exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]substbyteexchange of letters brevväxlingexchange of views meningsutbytein exchange for i utbyte motekon. växling av pengarrate of exchange växelkursexchange el. bill of exchange växelbörs <the Stock Exchange>
[ɪksˈtʃeɪndʒ]verbbyta, byta utväxla <exchange words>
foot [fʊt] (pl. feet)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfotmy foot! vard. nonsens!be on one’s feet a) stå, resa sig b) vara på benengo on foot gå till fotsput one’s foot down säga ifrån på skarpen, sätta ner fotenput one’s foot in it vard. trampa i klaveretrise to one’s feet resa sigrush sb off his feet bringa ngn ur fattningenby foot till fotson foot till fots, i rörelse, i gång2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfot <at the foot of the mountain>; fotända <the foot of a bed>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfot mått (= 12 inches ungefär = 30,5 cm)five foot six el. five feet six 5 fot 6 tum ungefär 167 cm
[fʊt]verbfoot the bill vard. betala räkningen, stå för kalaset
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
settle [ˈsetl]verbsätta till rätta, sätta sig till rätta, slå sig nerbosätta sig, slå sig nerlägga sig <the dust settled on the furniture>kolonisera <the country was settled by the English>fastställa, bestämma <settle a date>avgöra <that settles the matter>, göra slut på <settle a quarrel>, ordna, klara uppthat settles it! a) det avgör saken! b) nu har jag fått nog!settle a conflict lösa en konfliktbetala, göra upp <can I settle my account?>om väder stabilisera siglugna <it settles the nerves>settle downa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasslå sig nermarry and settle down gifta sig och slå sig till rob)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaslugna sig, lägga sig <the excitement settled down>she is settling down to her new job hon börjar komma in i sitt nya arbete
[ˈsetl]verb (med adv. o. prep.)settle forbestämma sig för <she settled for the red curtains>nöja sig med <you’ll have to settle for a cheaper car>settle up göra upp <settle up differences>, betala <settle up the bill>
© NE Nationalencyklopedin AB