Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

best [best]adjektiv och adverb (superlativ av good, well); bästthe best part of an hour nära nog en timmeas best he could så gott han kunde
[best]substdet, den, de bästaall the best of luck! el. all the best! lycka till!he looked his best han var till sin fördelget the best of it få övertagetmake the best of göra det bästa möjliga avto the best of my knowledge såvitt jag vet
second-best [ˌsekəndˈbest]adjektivnäst bäst <my second-best suit>
[ˌsekəndˈbest]adverbnäst bästcome off second-best dra det kortaste strået
best-before date [ˌbestbɪˈfɔ:deɪt]substför t.ex. matvaror bästföredatum
beast [bi:st]substdjur, bestom person odjur,
belief [bɪˈli:f]substtro <in >to the best of my belief så vitt jag vet
honestyˈɒnɪstɪsubstärlighet, hederlighethonesty is the best policy ärlighet varar längst
ability [əˈbɪlətɪ]substskicklighetto the best of my ability efter bästa förmåga
recollection [ˌrekəˈlekʃən]substhågkomst, minnepl. recollections minnento the best of my recollection såvitt jag kan påminna mig
knowledgeˈnɒlɪdʒ (utan pl.)substkunskap, kunskaper <of om, i>; vetskap, kännedom <of om>; vetande, lärdomhe has a good knowledge of English han har goda kunskaper i engelskato the best of my knowledge såvitt jag vet
oblige [əˈblaɪdʒ]verbförpliktigabe obliged to vara tvungen atttillmötesgå <I do my best to oblige him>; stå till tjänstI’m much obliged jag är mycket tacksammuch obliged! tack så mycket!
© NE Nationalencyklopedin AB