Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

back-door [ˈbækdɔ:]adjektivlönnlig, smyg- <back-door influence>; indirekt
back door [ˌbækˈdɔ:]substantivbakdörr, köksdörr, köksingångbildl. smygvägby the back door bakvägen
via [ˈvaɪə, ˈvi:ə]prepositionlat. via, över <travel via Dover>, genom <via the Panama Canal, via the back door>
thump [θʌmp]transitivt verbdunka <thump sb on (i) the back>, dunka (hamra) på <thump the piano>, bulta (banka) på <she thumped the door>, slå på <thump a drum>
intransitivt verbdunka, bulta <his heart thumped in his chest>, hamra, banka, slå <at, on >; klampa, klappra
substantivdunk <a friendly thump on the back>, smäll, duns
fasten [ˈfɑ:sn]transitivt verbfästa, sätta fast <to vid, i, >; göra fast, binda [fast] <to vid, >; regla, säkra <fasten a door, fastena window>, knyta [till]; knäppa; spänna fast <fasten your seat belts!>, sätta på; sjö. surrafasten sth on to sätta fast (fästa) ngt på (vid)fasten together sätta (fästa) ihopfasten up fästa (knyta, binda) ihop (igen, till); slå in <fasten up a parcel>; sluta igen (till), spika igen <fasten up a box>; stänga infasten up one's coat knäppa igen sin rockbildl. fästa <on, upon vid, >fasten one's eyes on hålla ögonen stadigt fästade på; fastna med ögonen på
intransitivt verbfastna; gå igen <the door will not fasten>; gå att stänga; fästas <it fastens round the neck with…>the dress fastens down the back klänningen knäpps i ryggen (har knäppning[en] bak)fasten on ta fasta på <he fastened on the idea>, hänga upp sig på, fästa sig vid <fasten on a small error>
answer [ˈɑ:nsə]substantivsvar <to >a plain answer klart beskedfor an answer till (som) svarin answer to till (som) svar påhe knows all the answers vard. han har svar på alltlösning, svar, resultatpl. answers äv. facit
transitivt verbsvara; besvara, svara på <answer a question>; bemöta; gengäldaanswer the bell el. answer the door gå och öppna [dörren]answer the telephone svara i telefonenmotsvara, svara mot, uppfylla förväntningarsyfte, stämma medhe answers the description beskrivningen passar in på (stämmer på) honomlyda, följaanswer the helm lyda roder
intransitivt verbsvara <to >lystra
med adv. el. prep.:answer backkäfta (käbbla) emotanswer for[an]svara för <to inför>; stå till svars föranswer tolystraanswer to the name of… lystra till (ha) namnet…lydaanswer to the helm lyda rodermotsvara, svara mot, stämma med (jfr answer)
fling [flɪŋ] (flung flung)transitivt verbkasta, slunga, slänga <fling a stone at a bird, fling one's head back>; slå <fling one's arms about sb>, slänga ut i förbifarten <he flung a greeting in passing>; utslunga; kasta (sätta) in <fling all one's resources into…>; brottn. kasta; slå omkull; om häst kasta avfling open slå (slänga, rycka) upp <fling a door open>she flung him a scornful look hon gav honom en föraktfull blickbe flung into prison kastas i fängelse
(flung flung)intransitivt verbrusa, störta <away, off bort, i väg; out ut> <fling off without saying goodbye>
(flung flung)transitivt verbsubstantivkort sexuellt förhållandehave a (one's) fling slå runt, festa ommed adv.:fling aboutslänga omkring <fling things about>fling one's arms about slå ut (fäkta) med armarnafling awayslänga (kasta) bort (ifrån sig) <fling sth away>fling offom kläder kasta (slänga) avom häst kasta av <fling a rider off>jakt. bildl. skaka av sig <fling off one's pursuers>, leda på villospår, göra sig kvitt, skaka framkläcka ur sigfling onslänga på sig <fling one's clothes on>fling toslänga igen <fling a door to>
knock [nɒk]transitivt verb (se äv. knock)slå [hårt], slå till; bulta, knackaknock sb cold a) slå ngn medvetslös b) slå ngn med häpnadknock sb into the middle of next week, se under middlevard. slå med beundran (häpnad); förbluffavard. racka ner på, hacka på
intransitivt verb (se äv. knock)knacka äv. om motor, bulta <knock at the door>, slåstöta (slå) ihop, kollidera, krocka <into med>
substantivslag; knackning äv. i motor, smäll, stötthere is a knock at the door det knackar [på dörren]vard. smäll, stöt; ovett, kritik; anmärkning, prickningthe school of hard knocks livets hårda skolatake a knock få en knäck, bli ruineradtransitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:knock aboutvåldsamt misshandla; behandla illa äv. bildl.vard. driva (flacka) omkring [i]vard., om saker ligga och skräpavard.knock about with pola med, hänga ihop medknock againststöta (slå) emot, kollidera medknock one's head against slå huvudet mot (i)knock one's head against a stone (brick) wall bildl. köra huvudet i väggenknock aroundse knock aboutunder knockovanknock backvard.svepa, stjälpa i sig <knock back five beers in no time>knock sb back sth kosta ngn ngtknock sb back skaka om ngn själsligtknock downknocka, golva, slå ned; köra på; riva ned (omkull)riva; montera ned, ta isär t.ex. maskin för transportpå auktion klubba, sälja <to åt, till>vard. pressa ned, slå av på <knock down the price of>knock inslå in (i); bryta uppknock sth into shapefå fason på ngtknock offvard.slå avslå av på <knock ten pounds off the price>sluta [med] <knock off work at five>, lägga av med; sluta arbetet, lägga avklara av, göra undan; sno (smälla) ihop <knock off an article>knycka, stjälaknäppa mördaknock sb's head off bildl. slå in skallen på ngnhe was knocked off his legs han stod som fallen från skyarnaknock it off! lägg av!knock onslå mot (i) <knock one's head on a wall>knock sth on the head bildl. sätta p (stopp) för ngtknock outknocka, slå boxare knockout, besegra; slå medvetslös; bildl. överväldiga; lamslåslå ut; knacka ur <knock out one's pipe>knock the bottom out of slå ur botten på; bildl. slå hål på, kullkasta <knock the bottom out of a theory>knock overslå (stöta) omkullöverrumpla, göra paffknock to piecesslå i bitar (sönder) äv. bildl.knock togethervard. sätta ihop i en hast, smälla (rafsa) ihopslå ihop (samman)knock upkasta upp; knacka upp, väcka genom att knackavard. [hastigt] ställa till med, improvisera; sno ihop <knock up a meal>, rafsa ihop; smälla upp; skramla ihopsl. göra på smällen göra gravid
scratch [skrætʃ]transitivt verbklösa, riva; rispa, repa, göra repor i <scratch the paint>; skrapa, krafsascratch the surface skrapa på ytan; bildl. äv. snudda vid ytan <of av>, ytligt beröraklia [på], riva [på]scratch sb's back klia ngn på ryggen; bildl. stryka ngn medhårsscratch my back and I'll scratch yours ung. hjälper du mig så ska jag hjälpa digrista i <scratch glass>; rista in <scratch one's name on glass>krafsa [upp] <scratch a hole>stryka, utesluta; sport. stryka från anmälningslistan <scratch a horse>
intransitivt verbklösas, rivasklia sig, riva sig <stop scratching>krafsa, skrapa <scratch at the door>; raspa <the pen scratches>
substantivskråma, rispa; repa; skrubbsårescape without a scratch äv. komma helskinnad undanskrap, skrapande [ljud], raspande [ljud]klösning etc.; jfr scratchgive oneself a good scratch klia sig ordentligtsport. a) startlinje b) scratch, utan handikapp (försprång)bildl. scratch, nollägestart from scratch börja från scratch, börja [om] från början, starta från ingentingbe up to scratch el. come up to scratch hålla måttet, [upp]fylla kraven, vara mogen sin uppgiftbring sb up to scratch a) få ngn att hålla måttet ([upp]fylla kraven) b) få ngn i trim (slag)
adjektivtillfälligt (provisoriskt) hopplockad <a scratch team>, slumpvis hopkommensport. utan handikapptransitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:scratch around forrota omkring efterscratch outstryka <scratch out a name from a list>; stryka (radera) utstryka överkrafsa upp <scratch out a hole>skrapa (krafsa) bortkrafsa framscratch sb's eyes out klösa ut ögonen på ngnscrape togetherskrapa ihop; skrapa åt sigscrape upskrapa ihop; skrapa åt sigkrafsa upp (fram) <the dog scratched up a bone>
2 ring [rɪŋ] (rang rung)intransitivt verbringa äv. tele.; klinga, ljuda, skallathe bell (the phone) is ringing äv. det ringermy ears are ringing det ringer i öronen på migring false bildl. klinga falsktring true bildl. klinga äkta⁅his story⁆ rings true …låter sannring for a taxi ringa efter en taxiring for sb ringa efter ngn (på ngn)ring out ringa [ut], klinga, ljuda, skalla
(rang rung)transitivt verbringa med (i, på) klocka o.d.; ringa (telefonera) [till], ringa uppslå <the bell rings the hours>teat.ring up (down) the curtain ge signal till att ridån ska gå upp (falla)ring up the curtain bildl. börja föreställningenring up the curtain on bildl. bilda upptakten till, inleda
(rang rung)intransitivt verb och transitivt verbsubstantivringning, signal; klingande, klang <an aristocratic ring>; ton[fall]this story may have a familiar ring to it den här historien låter (känns) kanske bekantit has a ring of sincerity det känns (låter) äktathere's a ring [at the bell (door, phone)] det ringer [på klockan (på dörren, i telefonen)]give me a ring sometime slå en signal (ring [upp] mig) någon gångmed adv. el. prep.:ring backringa upp igenring inringa [in]ring in sick ringa [till sitt arbete] och sjukanmäla sigringa in <ring in the New Year>ring offtele. ringa av, lägga på [luren]ring outringa ut <ring out the Old Year>ring upringa (telefonera) [till], ringa upp
© NE Nationalencyklopedin AB