Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

audience [ˈɔ:dɪəns]substantivpublik; auditorium, åhörare, åhörarskara <address large audiences>; radio. äv. lyssnare; TV. äv. tittare; författares äv. läsare, läsekretsaudience measurement radio. el. TV. publikmätningaudience research radio. el. TV. publikundersökningtarget audience målgrupp för tv-program, reklam, film etc.there was a large audience at the theatre det var mycket folk på teaternaudiensobtain an audience with ⁅the King⁆ få audiens hos…
yawning [ˈjɔ:nɪŋ]adjektivgäspande <a yawning audience>gapande <a yawning abyss>
enthral och amer.enthrall [ɪnˈθrɔ:l, en-]transitivt verbhålla trollbunden <enthral one's audience>, trollbinda, fängsla <enthralled by the story>
promiscuous [prəˈmɪskjʊəs]adjektivpromiskuös, lösaktigpromiscuous sexual relations äv. tillfälliga sexuella förbindelser a) urskillningslös b) blandad, brokig <a promiscuous audience>; oordnad <a promiscuous mass>
responsive [rɪˈspɒnsɪv]adjektivsvars-, som (till) svar <a responsive gesture>mottaglig, tillgänglig, lyhörd <to för>, lättpåverkad <to av>; förstående <responsive sympathy>; engagerad, intresserad <a responsive audience>
studio [ˈstju:dɪəʊ] (pl. ~s)substantivateljé; studiopl. studios filmstadfilm studio filmateljé, filmstudioattr. ateljé-; studio- <studio camera, studio audience>enrumslägenhet <äv. studio flat, amer. vanl.studio apartment>
kindle [ˈkɪndl]transitivt verbantända, tända [på]lysa uppbildl. upptända, väcka <kindle the interest of the audience>; egga upp; underblåsa
intransitivt verbtända, fatta eldbildl. upptändas, flamma upp; lysa upp
bodily [ˈbɒdəlɪ]adjektivkroppslig, fysisk; attr. äv. kropps-bodily needs fysiska behov
adverbkroppsligenhelt och hållet, i sin helhetthe audience rose bodily åhörarna reste sig som en man
captive [ˈkæptɪv]adjektivfången, fängslad <hold sb captive>, fjättradbe taken captive bli tagen till fånga⁅people watching TV⁆ are often a captive audience for advertisers …utsätts ofta ofrivilligt för reklamcaptive balloon fast (förtöjd) ballong
substantivfångeslav <to under>
thin [θɪn]adjektivtunn <a thin slice of bread>mager <rather thin in the face>, tunnhe has grown thin han har magrat a) tunnflytande, tunn <thin gruel (välling)> b) lätt <thin mist>gles, tunn <thin hair>; fåtalig <a thin audience>, tunnsåddbildl. klen <a thin excuse>, tunn <a thin plot (intrig)>, mager <thin evidence (bevismaterial)>
adverbtunt <spread the butter [on] thin>
transitivt verbthin el. thin down göra tunn[are], förtunna <thin down paint>, tunna [av (ut)], späda [ut]
intransitivt verbthin el. thin out bli tunn[are], förtunnas, tunna[s] av (ut) <the audience was thinning out>; bli gles[are], glesna; magrahis hair is thinning hans hår börjar glesna (bli tunnare)
substantivthrough thick and thin, se under thick
© NE Nationalencyklopedin AB