Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

attendance [əˈtendəns]substantivnärvaro <at, on vid, >, deltagande <at, on i>attendance at school närvaro i skolanantal närvarande (deltagare); publikthere was a good attendance at the concert det var mycket folk på konsertenbetjäning, uppassning; uppvaktning; skötsel; vård, tillsynmedical attendance läkarvårdbe in attendance a) delta, vara närvarande b) tjänstgöra <on sb hos ngn>
attendance register [əˈtendənsˌredʒɪstə]substantivnärvarolista
non-attendance [ˌnɒnəˈtendəns]substantivfrånvaro, uteblivelse
attendance allowance [əˈtendənsəˌlaʊəns]substantivung. vårdbidrag för personlig assistent m.m.
attendance centre [əˈtendənsˌsentə]substantivdagcenter för ungdomsbrottslingar, med närvaroplikt i stället för fängelse
regularity [ˌregjʊˈlærətɪ]substantivregelbundenhetregularity of attendance regelbunden närvaro
compulsory [kəmˈpʌls(ə)rɪ]adjektivobligatorisk; tvångs-, tvångsmässig; tvingandecompulsory military service allmän värnpliktcompulsory school attendance skolpliktcompulsory subject obligatoriskt [skol]ämne
1 school [sku:l]substantivskola äv. bildl. <the hard school of life>, institut <correspondence school>; skolgång <three years of school>; skoltid, skollektioner, skolundervisningelementary (secondary etc.) school, se elementary schooletc.school for girls el. girls' school skola för flickorschool of dentistry tandläkarhögskolateach school amer. vara lärare [till yrket]be at school together vara skolkamrater, gå i samma skolago to school a) gå till skolan b) gå i skola[n]attr. skol- <school friend, school yard (gård)>school attendance skolgång, deltagande i undervisningcompulsory school attendance skolpliktuniv. fakultet <the Medical School>; sektion <the History school>; institution <the School of (för) Oriental Studies>konst.el.friare skola <the Frankfurt school>, strömning, [konst]riktning <the Flemish school>school of thought meningsinriktning
transitivt verbhögtidl. skola <school one's voice>; häst äv. dressera; öva upp
dance [dɑ:ns]intransitivt verb och transitivt verbdansa <dance to music>dance a waltz dansa valshe danced her round the floor han dansade runt med henne på dansgolvetdance attendance on passa [upp] på, stå på pass för; fjäska fördance to sb's tune dansa efter ngns pipa
substantivdansDance of Death dödsdansdo a dance utföra en danslet's have one more dance… ska vi dansa en dans till…let's have a dance kom så dansar vilead sb a pretty (merry) dance ställa till besvär för (köra med) ngndans[stycke], dansmelodidans[tillställning]
register [ˈredʒɪstə]transitivt verb[in]registrera; anteckna, förteckna, föra in; skriva in; anmäla <register the birth of a child>; protokollföra; ung. mantalsskrivaregister oneself skriva in sig; registrera sig; anmäla sigregister a protest inlägga (avge) protestregister one's vote avge sin röstlägga på minnet; registrera, lägga märke tilljärnv. polletterapost. rekommenderaom instrument registrera, [ut]visa, visa påuttrycka <her face registered surprise>
intransitivt verbskriva in sig <register at a hotel>, anmäla sig <register for (till) a course>uppfatta
substantivregister, förteckning, längd, rulla; liggareregister of voters röstlängdattendance register skol. närvarolistaclass register skol. klassbokparish register kyrkobokmus. a) register; tonläge b) [orgel]registerspjäll; tekn. regulatorhot-air register värmeregulatorregistreringsapparat; mätare; räkneverkcash register kassaapparat
© NE Nationalencyklopedin AB