Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

asking [ˈɑ:skɪŋ]substantivfrågande; begäranI could have it for the asking jag kunde få det för ingenting (bara jag bad om det)
asking price [ˈɑ:skɪŋpraɪs]substantivhand. begärt pris
ask [ɑ:sk]transitivt verbfråga <sth ngt; sb about sth, sb sth, sth of sb ngn om (efter) ngt>; höra efter, fråga efterask one's way fråga efter vägen, fråga sig framask me another den som det visste!don't ask me! vard. äv. inte vet jag!I ask you! har du sett (hört) på maken!⁅he is a bit nuts,⁆ if you ask me …om jag får säga min meningbe asked bli tillfrågadbegära; be <for om; to do att [få] göra>ask sb's advice be ngn om rådthat's asking a lot det är mycket begärtasked price börs. säljkurs[in]bjudaask sb in bjuda ngn att (be ngn) stiga inask sb to dance bjuda upp ngnI asked him to dinner el. I asked him to dine with me jag bjöd honom på middag
intransitivt verbfråga; göra (framställa) frågorbe <for om>
intransitivt verbmed adv. el. prep.:ask after sbfråga hur det står till med ngnask forbe omfråga efter för att få se etc.vard.you asked for it du får skylla dig självyou're asking for it vänta du bara!; du tigger stryk, va!
wrong [rɒŋ]adjektivfel, orätt <it is wrong to steal>, orättfärdig; orättvis; vrångfel <he got into the (kom på) wrong train>, felaktig, galen, orätt, oriktigsorry, wrong number! förlåt, jag (ni) har slagit fel nummer (kommit fel)!be on the wrong road ha råkat på avvägarbe on the wrong side of fifty vara över femtio [år]get on the wrong side of sb ta ngn på fel sätt; komma på kant med ngnget out of bed on the wrong side el. get up on the wrong side vard. vakna på fel sidathe wrong way round bakvänd; bakvänt, bakframgo the wrong way gå vilse, komma fel (galet)go the wrong way about it börja i galen (fel) ändago the wrong way to work gå felaktigt till vägathe food went [down] the wrong way maten fastnade i vrångstrupen (kom i fel strupe)rub sb [up] the wrong way, bildl.se under rubbe wrong ha fel, ta fel (miste)you're wrong there! där tar (har) du fel!be wrong in the (one's) head vard. vara dum [i huvudet], vara knäppit's all wrong det är uppåt väggarna (alldeles fel)there is nothing wrong in asking ung. det gör väl inget om man frågar, man kan väl få frågamy watch is wrong min klocka går felwhat's wrong with…? a) vad är det för fel med (på)…? b) vad har du emot…? c) hur skulle det vara med…?, varför inte [ta]…? <what's wrong with plain bread and butter?>
adverbfel, orätt, oriktigt <act wrong>; fel, galet <guess wrong>; vilsedo wrong handla (göra) orätt (fel)you've got it all wrong du har helt missuppfattat det, du har fått alltsammans om bakfotendon't get me wrong! missförstå mig inte!, förstå mig rätt!go wrong a) gå (komma) fel (vilse); komma på villovägar; göra fel b) misslyckas <our marriage went wrong>, gå snett c) vard. gå sönder, paja
substantivorätt <right and wrong>; orättfärdighet; oförrätt, orättvisa, ont; missförhållandetwo wrongs do not make a right man kan inte utplåna en orätt genom att begå en nydo sb wrong göra orätt mot ngn, göra ngn ont; förorätta ngn; bedöma ngn orätthe can do no wrong han är ofelbarI had done no wrong jag hade inget ont gjortbe in the wrong ha fel; vara skyldigput sb in the wrong lägga skulden på ngn
transitivt verbförorätta, förfördela, kränkavara orättvis mot
mind [maɪnd]substantivsinne; förstånd; fantasi, tankar; sinnelag; mentalitet; inställning <a reactionary mind>she has a brilliant mind hon är en lysande begåvninghe has a dirty mind han har snuskig fantasihave an open mind vara öppen för nya idéer (intryck o.d.)frame of mind sinnesstämningpresence of mind sinnesnärvarohave sth at the back of one's mind ha ngt ständigt i tankarnawhat's at the back of your mind? vad har du för baktanke [med det]?broaden sb's mind vidga ngns synkrets (vyer)it crossed my mind, se under crosskeep one's mind on koncentrera sig påtake sb's mind off få ngn att glömma; avleda ngns uppmärksamhet frånin mind and body till kropp och själbe all in one's (the) mind bara finnas (existera) i tanken (fantasin)in one's right mind el. of sound mind vid sina sinnen (sinnens fulla bruk)in one's mind's eye för sitt inre öga, i tankarna, i fantasinwhat did you have in mind? vad hade du tänkt dig?whatever put that into your mind? hur kunde du komma på den tanken (idén)?that was a weight (load) off my mind en sten föll från mitt bröstget sth off one's mind [lyckas] få (slå) ngt ur tankarnahave sth on one's mind gå och tänka på ngt, ha ngt på hjärtatbe out of one's mind vara från sina sinnen, vara tokig (rubbad)put that out of your mind! slå det ur tankarna!mening, åsikt, tankebe of one mind vara av samma mening (åsikt) <with som>change one's mind ändra mening (åsikt)give sb a piece (bit) of one's mind säga ngn sin mening rent ut, säga ngn rent ut vad man tyckerread sb's mind läsa ngns tankarto my mind enligt (efter) min mening, i mitt tyckelust, håg, böjelse; önskanhave a [good] mind to ha god lust atthave half a mind to nästan ha lust attknow one's own mind veta vad man villmake up one's mind besluta (bestämma) sigput one's mind to it verkligen koncentrera sig på (gå in för) detset one's mind on sth sätta sig ngt i sinnetbe in two minds vara villrådigminnebear (have, keep) in mind komma ihåg, ha (hålla) i minnethe puts me in mind of han påminner mig omfrom (since) time out of mind sedan urminnes tidperson ande, hjärna, personlighetgreat minds snillen, skarpa hjärnorsmall minds små (trångsynta) själarmind over matter viljans (andens) seger över köttet (materian)
transitivt verbge akt på; tänka på; se tillmind you are in time! se till att du kommer i tid!mind what you are doing! se dig för!, tänk på vad du gör!mind one's P's and Q's vard. tänka på vad man säger (gör)akta sig för; vara rädd ommind the dog! varning för hunden!mind your head! akta huvudet!mind you don't fall! akta så att du inte faller!mind how you go! var försiktig!, ta det försiktigt!se efter, sköta [om], passa <mind children>mind your own business! vard. sköt du ditt (dina egna affärer)!ofta i nekande el. frågande satser a) bry sig om, fästa sig vid, tänka på; ha något emotI don't mind… jag bryr mig inte om…; jag har inget emot…don't mind me! bry dig inte om mig!; genera dig inte [för mig]! äv. iron.never mind him! bry dig inte om honom! b)i hövlighetsuttryck,do you mind my smoking? har du något emot att jag röker?would you mind shutting the window? vill du vara snäll och stänga fönstret?don't mind my asking, but… ursäkta att jag frågar, men…
intransitivt verbmind [you]! kom ihåg!, märk väl!it's not the only one, mind [you]! det är inte den enda, ska du veta!akta sig, se upp <äv.mind out>do you mind if I smoke? har du något emot att jag röker?I don't mind gärna för mig, det har jag inget emotI don't mind if I do vard. det säger jag inte nej tillnever mind! strunt i det!, bry (bekymra) dig inte om det!; det angår dig inte! <äv. never you mind!>
© NE Nationalencyklopedin AB