Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ask [ɑ:sk]verbfråga <about om>ask for fråga efterask a question ställa en frågaif you ask me om jag får säga vad jag tyckerbe asked bli tillfrågadbegära, be <for om>ask sb’s advice fråga ngn till rådsbjuda, inbjudaask sb to dance bjuda upp ngn
1 ash [æʃ]substträd askmountain ash rönn
towtəʊverbbogsera, släpa, bärga bilask for the car to be towed begära bärgning av bilen
təʊsubstbogseringtake in tow bogsera
outright [aʊtˈraɪt]adverbhelt och hållet; på fläcken <he was killed outright>rent ut <ask him outright>
[ˈaʊtraɪt]adjektivfullständig, total
1 box [bɒks]substlåda, ask, dosa, boxthe box vard. teveavbalkning, båspost. box, fackloge på teaterfotb.the box, vard.,se penalty box under penalty
1 might [maɪt]hjälpverb (imperf. av may)skulle kanske kunna, skulle kunna, kundeas the case might be allt efter omständigheternafick, kunde fåmight I ask a question? skulle jag kunna få ställa en fråga?he asked if he might come in han frågade om han fick komma in
must [mʌst, obetonat məst]hjälpverbpresensmåste, fårmed negation får <you must never ask>must not el. mustn’t får inte <you must not go>, ska inte <you mustn’t be surprised>
[mʌst]substvard.a must ett måste <that book is a must>
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
have [hæv, obetonat həv] (had had; he/she/it has)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasha <I have done it, I had done it>
[hæv, obetonat həv] (had had; he/she/it has)
huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha, ägahave a cold vara förkyld2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, få sig, ta <have a walk, have a bath>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas <I had a letter from him>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäta <have dinner>, dricka5have iti speciella betydelser:rumour has it that ryktet går atthe’s had it vard. det är slut med honomhave it your own way! gör som du vill!have it in for vard. ha ett horn i sidan tillhave it out with sb göra upp med ngn, tala ut med ngn6have to (+ inf.) vara (bli) tvungen attI have to go jag måste gåthat will have to do det får duga7have sth done se till att ngt blir gjort, få ngt gjorthave one’s hair cut klippa sig8have sb do sth låta ngn göra ngt <have your doctor examine her>I won’t have you playing in my room! jag vill inte att ni leker i mitt rum!9you had better ask him det är bäst att du frågar honom
[hæv] (had had; he/she/it has)
verb (med adv. o. prep.)have onha kläder på sig <he had nothing on>I have nothing on this evening vard. jag har inget för mig i kvällhave a tooth outdra ut en tand
way [weɪ]substväg <they went the same way>, håll, riktning; sträcka, styckeväg, stig <a way across the field>; gångsätt <the right way of doing sth>; utvägways and means möjligheter, medelway of life livsföring, livsstil (med ’the’ el. pron.)that is always the way så är det alltidthat’s the way it is så är det, sånt är livetthat’s the way to do it så ska det göras, så ska det gå tilldo it any way you like gör precis som du själv villyou can’t have it both ways man kan inte både äta kakan och ha den kvar, man kan inte få bådaderaeach way varje väg, i vardera riktningenput ten pounds on a horse each way i kapplöpning satsa tio pund både på vinnare och på platsno way! vard. aldrig i livet!, sällan! (med verb)ask the way el. ask one’s way fråga efter vägenclear the way bana väg, gå ur vägenfeel one’s way a) treva sig fram b) känna sig förgo a long way a) gå långt b) räcka långt, vara dryggo a long way to bidra starkt tillgo the right way about it angripa det från rätt sida, börja i rätt ändeare you going my way? ska du åt mitt håll?everything was going my way allt gick vägen för mighave it all one’s own way få sin vilja framhave it your own way! gör som du vill!let sb have his own way låta ngn få som han villif I had my way… om jag fick bestämma…she has a way with children hon har god hand med barnknow the way about el. know one’s way about a) vara hemmastadd på platsen b) ha reda på saker och tinglead the way a) gå före och visa vägen, gå före b) gå i spetsen, visa vägenlose one’s way råka (gå, köra etc.) vilsemake way bereda plats, lämna plats <for åt, för>, gå undan, gå ur vägen <for för>make one’s way in the world arbeta sig upp, slå sig fram (med prep.)go a long way about (round) göra en lång omvägthe other way round precis tvärtomacross the way på andra sidan vägen, på andra sidan gatanby the way för övrigtby the way, do you know…? förresten vet du…?not by a long way inte på långa vägarby way of a) via, över b) som <by way of an explanation>in a way på sätt och vishe is in a bad way det är illa ställt med honomin a small way i liten skalain the way i vägen <of för>in any way på något sättin no way på intet sätt, ingalundahe is in no way inferior han är inte underlägsen på något sättway in ingång, väg in, infartway off långt bortaon the way to el. on his (her etc.) way to på väg (på vägen) tillbe on the way vara på vägbe well on one’s way ha kommit en bra bit på vägway out a) utgång, väg ut, utfart b) utväg, råd <there must be some way out>out of the way a) ur vägen <be out of the way>, undan, borta b) avsides, avsides belägen c) ovanlig, originellgo out of one’s way a) ta (göra, köra etc.) en omväg, göra en avstickare b) göra sig extra besvär <he went out of his way to help me>put sb out of the way röja ngn ur vägenbe under way ha kommit i gångget under way komma i gång
[weɪ]adverbvard. långt, högtway back in the seventies redan på 70-taletit’s way over my head det går långt över min horisont
© NE Nationalencyklopedin AB