Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

as [æz, obeton. əz]adverb <this bag is twice as heavy>, lika <I'm as tall as you>
relativt adverb och konjunktionjämförande som <do as you like!>, liksomas old as lika gammal somhe is a hard worker, as you are han arbetar hårt, [precis] som du⁅Mary is pretty,⁆ as is her sister …och det är hennes syster ocksåjämförande som, på samma sätt som⁅hold the tennis racket⁆ as I do …som jagjämförande som, i egenskap av <she worked as a journalist>såsom, till exempel, t.ex.medgivande hur…än <absurd as it sounds, it is true>, hur mycket…äntry as he might (would) hur [mycket] han än försöktetid just då, [just] när (som); medan; allteftersomas need arises i mån av behovorsak , som, eftersomdial. att <he said as he would come>
relavtivt pronomensom <such (the same) as>; såsom
särskilda uttryck:according as allteftersomas against mot, i jämförelse medas from el. as of från [och med]as good as så gott som, nästanas if som omas if to liksom för attas it is redan nu, ändå, som det [nu] äras it were så att säga, liksomI thought as much jag kunde väl tro detas regards vad beträffar, i fråga omit is as simple as that så enkelt är detas to vad beträffar, med avseende på, angående, omas yet ännu [så länge], hittills åtminstone
inasmuch as [ɪnəzˈmʌtʃəz]konjunktioneftersom, emedanförsåvitt; såtillvida som
insofar as [ˌɪnsə(ʊ)ˈfɑ:əz]konjunktioni den mån [som], så tillvida som
pay-as-you-earn [ˌpeɪəzjʊˈɜ:n]substantivpay-as-you-earn el. pay-as-you-earn tax källskattpay-as-you-earn system källbeskattning
pay-as-you-go [ˌpeɪəzjʊˈgəʊ]substantivförbetalningssystem för mobiltelefoner o. Internet
asap [ˌeɪeseɪˈpi:, ˈeɪsæp, ˈæsæp]förk. för as soon as possible
eel [i:l]substantivål <as slippery as an eel>
carrion [ˈkærɪən]substantivkadaver, as
ditchwater [ˈdɪtʃˌwɔ:tə]substantivdull as ditchwater el. as dull as ditchwater vard. urtråkig, dödtråkig
2 pitch [pɪtʃ]substantivbeckblack as pitch el. dark as pitch kolsvart, becksvart, beckmörkkåda
© NE Nationalencyklopedin AB