Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

appearance [əˈpɪərəns]substframträdande, uppträdandeput in an appearance visa sig, infinna sigutgivning, publiceringutseendekeep up appearances hålla skenet uppe
uncouth [ˌʌnˈku:θ]adjektivotymplig <uncouth appearance>
forbidding [fəˈbɪdɪŋ]adjektivfrånstötandea forbidding appearance ett frånstötande yttre
commanding [kəˈmɑ:ndɪŋ]adjektivbefälhavandecommanding officer mil. chef, befälhavareimponerande <commanding appearance>
neat [ni:t]adjektivordentlig, vårdad <a neat appearance>, prydlig <neat writing>elegant, smidig <a neat solution>ren, outspädd <drink whisky neat>amer. jättebra, häftig
outward [ˈaʊtwəd]adjektivutgåendethe outward journey el. the outward voyage utresanyttre, utvändighis outward appearance hans yttre
[ˈaʊtwəd]adverbutåt, ut
of [ɔv, obetonat əv]prepositionom <north of York>; av <born of poor parents>; från <a writer of the 18th century;, Professor Smith of Cambridge>; i <die of cancer>; <a class of 30 pupils, a boy of ten>; med <a man of foreign appearance, the advantage of this system>five minutes of twelve amer. fem minuter i tolva cup of tea en kopp tea novel of Stevenson’s en roman av Stevensona number of people ett antal människorthe town of Brighton staden Brightonthe University of London Londons universitet, universitetet i Londonthe works of Milton Miltons verkon the fifth of May den femte maj (för att uttrycka genitiv)the roof of the house husets taka friend of mine en vän till mig
© NE Nationalencyklopedin AB