Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anywhere [ˈenɪweə]adverbnågonstansanywhere else någon annanstansI wouldn't go anywhere near the place jag vill (skulle) inte gå i närheten av den platsenmiles from anywhere bortom all ära och redlighetvar som helst, överalltanywhere you like var[t] du vill
anyplace [ˈenɪpleɪs]adverbamer., vard.se anywhere
else [els]adverb (i genitivförbindelse ~'s) efter vissa pron. annan, mer, fler <t.ex. anybody else, anybody else's>, annat, mer <t.ex. anything else, much else, a good deal else>, andra <everybody (alla) else, who (vilka) else?>, annars <who (vem) else?>everywhere else på alla andra ställen, överallt annarslittle else föga annat, inte mycket mer (annat)nowhere (somewhere, anywhere) else ingen (någon) annanstansnot anywhere else inte någon annanstans, ingen annanstansI got somebody else's gloves jag fick någon annans handskarwho else was there? vem mer var där?who else could it be? vilken annan (vem annars) skulle det kunna vara?annars <where else can I find it>or else annars [så], för annars <run or else you'll be late>, eller också <he must be joking, or else he is mad>, i annat (motsatt) falldon't do that, or else! låt bli det där, annars så!
near [nɪə]attributivt adjektivnära <a near friend>, närbelägen; närliggande; närstående; nära föreståendein the near future i en nära (snar) framtid, inom den närmaste [fram]tiden a) konst- <near leather, near silk>, imiterad, halv-, -liknande b) nära nog fullständigit was a near escape el. it was a near thing det var nära ögat, det hängde på ett hår a) hitre b) trafik.se nearside c) vid ridning o. körning med häst vänster
adverb och predikativt adjektivnära <don't go too near>near enough nära nog, nästanbe near vara nära; bildl. stå för dörren <Christmas is near>I was near doing it el. I came near to doing it jag var nära (höll på) att göra det, det var nära att jag gjorde detcome near el. get near närma sig <sth el. to sth ngt>, komma i närheten avdraw near närma sig, nalkas, vara i annalkandenear at hand a) [nära] till hands, i närheten <have sth near at hand> b) nära föreståendenear to nära, nära intill, i närheten av <keep near to me>near on el. near upon nära <it was near upon 2 o'clock>as near as I can remember om jag minns någorlunda rättit is nowhere near so good el. it is not anywhere near so good det är inte på långa vägar så bra, det är inte tillnärmelsevis bra
prepositionnära <near the door, near death, near midnight>; i närheten avit lies near to my heart det ligger mig varmt om hjärtat
transitivt verb och intransitivt verbnärma sig <as the ship neared land, the baseball season is nearing>
1 stick [stɪk] (stuck stuck)transitivt verbsticka, köra <stick a fork into a potato>vard. sticka <stick one's head out of the window>, stoppa <stick one's hands into one's pockets>; sätta, ställa, lägga <you can stick it anywhere you like>klistra; fästa, sätta (limma) fast; klistra (sätta) upp <stick bills on a wall>stick no bills! affischering förbjuden!stick a stamp on a letter sätta [ett] frimärke på ett brevvard. stå ut med, uthärda, tåla <I can't stick her new boyfriend>I can't stick it jag står inte utbe stuck a) ha fastnat <the lift was stuck>, ha hakat upp sig <the door was stuck> b) ha kört fast <when you are stuck, ask for help>get stuck fastna; köra fast, gå bet på, inte komma någon vart; data. hänga sigvard. sätta (skriva) upp <stick it on the bill>sl. dra åt helvete med <you can stick your job>
intransitivt verbvara (sitta) instucken <in i>klibba (hänga, sitta) fast <the stamp stuck to (vid, på) my fingers>, klibba (sitta) ihop <äv.stick together>; häfta <to vid> a) fastna <the key stuck in the lock>, haka upp sig <the door has stuck>, kärva; bli sittande (stående, hängande) b) vard. komma av sigstick fast sitta fastthe nickname stuck [to him] öknamnet hängde kvar (fick han behålla)vard. stanna, hålla sig <stick at home>, stanna [kvar], hålla sig [kvar] <stick where you are>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:stick about el. stick aroundvard. hålla sig (stanna) i närheten, stanna kvarstick athålla på med, ligga i med <stick at one's work ten hours a day>hänga upp sig på, fästa sig vid, fastna på <stick at trifles>vard.stick at nothing inte vika (väja) för någonting, inte sky några medelstick byvard.vara (förbli) lojal mot (solidarisk med), hålla fast vidI'm stuck by ⁅this problem⁆ jag går bet på…, jag kan inte klara av…stick downvard. skriva nerstick forvard.:be stuck for bli (vara) förbryllad (ställd); sakna, plötsligt stå där utanbe stuck for an answer vara (bli) svarslös, inte ha något svar att komma medstick insätta (skjuta, stoppa) in <stick in a few commas>vard.be stuck in sitta fast i, inte kunna lämna <he is stuck in Paris>get stuck in ⁅a job⁆ sätta igång [på allvar] med…stick in sb's mind fastna (fästa sig, stanna) i ngns minnestick in the mud sitta fast (fastna) i dyn; bildl. äv. sitta fast i det förgångna; stå och stampa på samma fläckstick one's heels in bildl. sätta sig på tvären, spjärna emotstick intose get stuck inunder stick inovanstick onstick on one's spectacles sätta (ta) på [sig] glasögonenvard.be stuck on ⁅a girl⁆ ha kärat ner sig i…, vara tänd på…stick outräcka ut <stick out one's tongue>, sticka (stå, skjuta) ut (fram); puta ut [med]stick one's neck out, vard.se under neckfalla i ögonen, vara påfallande; vara tydligit sticks out a mile el. it sticks out like a sore thumb vard. det syns (märks) lång väg, det kan man inte ta fel (miste) påvard. hålla (härda) utstick it out! håll ut!stick out for ⁅higher wages⁆ envist hålla (stå) fast vid sina krav på…, yrka på…stick tohålla sig till <stick to the point, stick to the truth>; hålla (stå) fast vid <stick to one's word, stick to one's promise>, vara trogen <stick to one's ideals>; fortsätta med, stanna [kvar] på <stick to one's work, stick to one's post>stick to it! fortsätt med det!, släpp inte taget!, stå på dig!stick to one's guns, vard.se under gunstick to one's last, se under laststick to sb hålla fast vid ngn, förbli ngn trogen, troget följa ngnstick togethervard. hålla ihop [som ler och långhalm]klistra (limma) ihop; klibba ihopstick upsticka (skjuta) upp, stå på ändasätta upp <stick up a poster>vard.stick up for försvara <stick up for one's rights>; ta i försvar, stödja <stick up for a friend>stick up for oneself stå ˈpå sig, hävda sig (sina rättigheter)sl. råna [under vapenhot] <stick up sb, stick up a bank>stick 'em up! el. stick your hands up! upp med händerna!stick withvard. hålla ihop (vara tillsammans) med <you need not stick with me all the time>, hålla sig till, hålla fast vidvard.stick sb with sth betunga ngn med ngt, tvinga på ngn ngtbe stuck with få på halsen, åka på, få dras med
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta äv. gotten)transitivt verb (se äv. geto. fraser med get under better, best, ready, wind, worstm.fl.) <get permission>I've got it from him a) jag har fått den (det) av honom b) jag har hört det av honom[lyckas] få, skaffa sig <get a job>; inhämta <get information>, råka ut för <get the measles, get a shock>he'll get it! vard. han ska få [så han tiger]!get it in the neck vard. få på huden (pälsen)fånga, ; få infånga, få fram <the painter has got her expression well>få tag i, <I got her on the phone>radio. el. TV. få (ta) in <can you get France?>vard. få [fast], sätta dit <they got the murderer>, knäppa skjutavard. uppfatta <I didn't get your name>; märka <did you get that look on her face?>vard. a) sätta fast (dit)you've got me there! äv. nu är jag ställdgot you! nu har jag dig [allt]! b) ta <narcotics will get him>vard. a)it gets me ⁅how he can be so stupid⁆ jag fattar inte… b) reta, förarga <his arrogance gets me>don't let it get you ta det inte så hårt, var inte ledsen för det c) röra, göra rördthat got them det tände dom på a)have got ha b)have got to vara (bli) tvungen att, få lov attI've got to go äv. jag måste gåyou have only got to… du behöver bara…you haven't got to… du behöver inte…skaffa <get sb a job>, ordna [med] <get tickets for (åt) sb>, hämtakomma med, hinna [med] <did you get the bus?>get sb (sth) to få (förmå) ngn (ngt) att
(för tema se get)intransitivt verb (se äv. get)komma <I got home early>get there komma (ta sig) ditI got there in time jag kom (hann) fram i tidhe's not getting anywhere el. he's getting nowhere han kommer ingen vart a)get to + inf. [småningom] komma att + inf., lära sig att + inf. <I got to like him>get to be [komma att] bli <they got to be friends>be getting to + inf. börja [att] + inf. <I'm getting to like him>get to know få reda på, få veta <how did you get to know it?>, lära känna <I got to know him in 2008> b)get + pres. p. börja + inf. <get talking>get going komma i gångbli <get better, get tired>get married gifta sighow stupid can you get? hur dum får man vara egentligen?be getting börja bli <she's getting old>
(för tema se get)transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:get aboutresa omkring, komma ut [bland folk]; vara uppe och ute om sjuklingkomma ut, sprida sig om rykteta itu med, sätta i gång med <let's get about the job>get acrossvard. gå in, gå hem <their ideas never got across to (hos) others>get sth across to sb få ngn att förstå ngtget alongse get on b)klara (reda) sig <we can't get along without money>komma vidare (framåt, längre); se vidare get on a)I must be getting along jag måste ge mig i vägget along with you! vard. ge dig i väg!; snack!get aroundvanl. amer.:se get about a)se get roundget atkomma åt, <I can't get at it>; komma över; få tag ikomma på <get at the truth>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?vard. hacka på, vilja ˈåt, trakassera <he was getting at me>get awaykomma undan; rymmaget away from komma ifrån, slippa ifrån (undan)there is no getting away from the fact that… man kan inte komma ifrån att…get away with it klara sig, slippa undan; lyckas, ta hem speletget away with you! vard. äh, prat!komma i väg, ge sig av; sport. startaget backkomma (gå) tillbaka, återvändafå igen (tillbaka) <get one's money back>; skaffa igen (tillbaka) <I'll get it back>get one's own back on sb ta revansch på ngnget behindkomma (bli) efterget byklara sig <she can't get by without him>; passera, dugakomma (ta sig) förbiget downgöra nedstämd, ta (slita) på <worries get you down>don't let it get you down ta inte vid dig så hårt för detanteckna, skriva (ta) nedfå ned, få i sig <he couldn't get the medicine down>gå (komma, stiga) ned (av)get down on one's knees falla på knäget down to ta itu medget inkomma hem; komma [till jobbet]; komma, anländafå (ta) in i olika betydelser: få under tak <get in the harvest>; sätta in <get in a blow>get a word in [edgeways] få en syl i vädretkomma in, bli invald <he got in by a large majority>vard. hinna medget sb in ⁅to repair the TV⁆ få hem (skicka efter) ngn…ta sig in <I got in through the window>get in with komma ihop med, bli vän medget intostiga (komma) in i (upp på) <get into a bus>komma (sätta sig) in i <you'll soon get into the job>komma i, få på sig <get into one's clothes>råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get sb into få (skaffa) in ngn i <get sb into a firm>sätta sig i <the pain gets into the joints>what has got into him? vad har flugit i honom?get offgå (stiga) av <he got off [the train]>; gå bort (ner) från <get off the chair>get off it! vard. äh, lägg av!; försök inte!tell sb where to get off vard. be ngn dra åt skogenget off [work] bli ledig [från arbetet]få i väg <get the children off to school>få frikänd; gå fri, bli frikänd; slippa (klara sig) undan <he got off lightly (lindrigt)>få (ta) av (upp, loss) <I can't get the lid off>lämna <they got off the subject>ge sig av, komma i vägget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off with vard. ˈstöta påget ongå vidare, fortsätta; lyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?, hur står det till med honom?; hur går det för honom?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on! el. get on with it! skynda (raska) på!dra jämnt, komma [bra] överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medfå (sätta) på <I can't get the lid on>, ta (få, sätta) på sig <I got my coat on>gå (stiga) på <he got on [the train]>; sätta sig [upp] påget on one's feet stiga (komma) upp; resa sig för att tala; bildl. komma på föttershe gets on my nerves hon går mig på nervernabe getting on el. be geting on in years (life) [börja] bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på (med) <she couldn't get on to the bus>; få tag i i telefon, [få] tala medget outgå (komma, stiga, ta sig, slippa) ut <of ur>, komma upp <of ur>; gå (stiga) av (ur); komma (sippra) ut <the secret got out>get out of äv. komma ifrån (ur) <get out of that habit>få fram <she got out a few words>, ta (hämta) fram <he got out a bottle of wine>; få (ta) ut (ur)get sth out of sb få (locka) ur (av) ngn ngtge ut, komma ut med <they got out an anthology>get overkomma (ta sig) över; bildl. komma över i olika betydelser; övervinna <get over one's shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget sth over with få ngt undanstökat (avklarat)get roundkringgå <get round a law>; komma ifrån <you can't get round the fact that…>lyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle till, få tid medget throughkomma (klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongå igenomhe got through [his examination] han klarade sig [i examen]the bill got through lagförslaget gick igenomgöra slut på <he got through all his money>få (driva) igenom [i] <get a bill through Parliament>get toget to sb gå ngn på nervernasätta (komma) i gång med <get [down] to work>where has it got to? vard. vart har det tagit vägen?komma [fram] till, get to bed komma i sängget togetherfå ihop, samla <get a team together>, samla (plocka) ihop <get your things together>; skaffa ihopsamlas, träffas <let's get together sometime>get it together få det [hela] att funka, lyckas med det hela; vard. få ihop det ha ett förhållandeget upgå (stiga) upp <get up early in the morning>; resa sig, ställa sig uppfå upp; få att stiga upp (resa sig); lyfta upp[an]ordna <get up a party>styra ut <the book was beautifully got up>; klä ut, skaffa sig <get up an appetite>, få upp <get up steam>lära (läsa, plugga) inget up to komma till; komma (hinna) ifatt; hitta på, ställa till [med] <get up to mischief>get with itsl. hänga med, vara med i svängen
© NE Nationalencyklopedin AB